Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KOLO LYRICS

KOLO

"KOLO" (2005)

1. Ïiâíi÷ / Ïiâäåíü
2. Ïîçàãîðàìè
3. Âîãíÿíà Íi÷
4. Çèìîâà Äóìà
5. Áàþí
6. Ðóñàëîíüêè
7. Ç Âèñîêîãî Íåáà
8. Ïiâäåíü / Ïiâíi÷.1. Ïiâíi÷ / Ïiâäåíü
2. Ïîçàãîðàìè
3. Âîãíÿíà Íi÷

Âîãíÿìè Ñi÷
Çàïàëàëà â íi÷ -
Òî ñâÿòî íàäiéøëî.
×àðiâíà íi÷,
Æàðòiâëèâà íi÷
Ç`ºäíàëà íàñ îáîõ.

Æàð ïàëêèé,
Âîãíèùà äèì ï`ÿíêèé,
Ãðàéëèâèé ïëîìiíü âàáèòü.
Áiã ñòðiìêèé,
Ñòðèáîê ó âèñü ëåãêèé -
Ìèòü çóïèíèëàñü.

Êðiçü âîãîíü
Îáiéìè äâîõ äîëîíü -
Ìè çà ìåæàìè ñâiòó.
Äèâíèé ñîí,
Òî ÿñêðàâèé ñîí
Íà õâèëÿõ âiòðó.

Ñðiáíèé ñïiâ
Íiæíèõ ïî÷óòòiâ
Çíåìiëèìè âóñòàìè.
Ëëºòüñÿ ìåä,
Ïîöiëóíêiâ ìåä
Ïîìiæ çiðêàìè.

Ïîëîõëèâî
Âiäñòóïຠíi÷ -
Òî âæå ñâiòàíêó ïðîìiíü.
Ðàíêó êëè÷ -
ÇàñèíຠÑi÷.
Çãàñຠïëîìiíü
4. Çèìîâà Äóìà
5. Áàþí

Òèøà ñïóñòèëàñü ïîâîëi
Êðèëàìè íàøîi äîëi,
Çîðÿíèé âiç
Ñîíöå ïðèâiç
Äî íåáîñõèëó çà ãîðè -
Ñòàëî ïîâiòðÿ ïðîçîðèì,
Ìàòè-Çåìëÿ ÷óéíî äðiìà,
Ñïè-çàñèíàé, ìîÿ äîíå.
Îé, êîòè-êîòèêó, Áàþí,
Òåìíîþ íi÷åíüêîþ,
Ùîá ñîí ìiöíèé íiõòî
Íå òóðáóâàâ
Òåìíîþ íi÷åíüêîþ.

Ìiñÿöü çà ëiñ çà÷åïèâñÿ,
Ñÿéâîì â äîëèíó ïðîëèâñÿ.
Áðèòèêó, ñòié,
Ñÿéâà íå ëèé,
Êðàùå ñõîâàéñÿ çà òèíè -
Ñîí òàºìíèöåþ ëèíå,
Ìàòè-Çåìëÿ ÷óéíî äðiìà,
Ñïè, ìîÿ ðiäíà äèòèíî.
Îé, êîòè-êîòèêó, Áàþí,
Òåìíîþ íi÷åíüêîþ,
Ùîá ñîí ìiöíèé íiõòî
Íå òóðáóâàâ
Òåìíîþ íi÷åíüêîþ.
6. Ðóñàëîíüêè
7. Ç Âèñîêîãî Íåáà
8. Ïiâäåíü / Ïiâíi÷.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links