Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KARAKUM LYRICS

SouhvýzdÝ Draka

"Souhvìzdí Draka" (2004)

1. Intro
2. Touha má jest Karakum
3. Souhvìzdí Draka
4. Nekonèící sen
5. Vládne nám
6. Nespoutaní
7. Køídla Pegasù
8. Tøináctý váleèník
9. Poselství1. Intro
2. Touha má jest Karakum

Za branou snù tì èeká,
svìt co mnohé leká,
já jej nosím v srdci svém
Tam sny své místo mají,
tam touhy o¾ívají,
tam nìkde le¾í i moje zem
Ze tøí stran ji hlídá øí¹e skal,
na stranì pùlnoèní ¹irý oceán

Pøijmi pozvání do zemì vzdálené, KARAKUM
Dávné pøíbìhy mohou být i tvé, KARAKUM
Vítej pøíteli pozvedni vína d¾bán, KARAKUM
Dne¹ní noc tu nikdo není sám, nikdo není sám

Stoly se prohýbají,
¾eny taje lásky znají,
neváhej to není sen
Ta zemì ohromí tì,
a ¾eny uchvátí tì,
tajù plná je tahle zem
Ze tøí stran ji hlídá øí¹e skal,
na stranì pùlnoèní ¹irý oceán

Pøijmi pozvání ...
3. Souhvìzdí Draka

Vzdálená je spoustu dní zemì o které vyprávím
A právì tam teï pobývá ten který má být poslední
A slunce ¾ár u¾ zhasíná, nadchází veèer kouzelný
A ka¾dý z vás mìl by tam být za¾ít tu noc nev¹ední

Pohled tvùj u¾ dohoøívá ví¹ jak já nastává ten èas
Do tmy vkládám slova dávná ví¹ jak já nade¹el ten èas

A znám jen já tu sílu tvou kterou dává srdce tvé
Nadìje ta zùstává chtìl bych poznat dávný svìt
Hledám dál svou cestu zpìt naslouchám dávným pøíbìhùm
A právì tvùj teï o¾ívá kdy¾ souhvìzdí draka zazáøí

Pohled tvùj ...

V¾dy budu jednat èestnì, mé srdce zùstane èisté
Svým meèem budu chránit v¹echny bezbranné
Budu stát na stranì slab¹ích, v¾dy hájit lásku a èest
Svým meèem v¹echny nepravosti já potrestám
4. Nekonèící sen

Ohnì co vzplanou nìkdy k ránu, kdy¾ mìsíc svoje kroky prodlou¾í
A vìtve stromù jak v umírání pahýly své k zemi polo¾í
Listí se zvedá znovu k tanci a tichý vítr se tu narodil
Kdy¾ tajemný dùm v èerném lese svoji starou kletbu probudil
Stíny se prodlu¾ují oheò plane divoký vítr chodbami vane
Za oknem maska zlá k tobì zøí plamen a dé¹» mají tu svou pøi

Nesmí¹ se ptát proè dávno není den tohle to je nikdy nekonèící sen
Nesmí¹ se ptát proè dávno není den tohle to je nikdy nekonèící sen

Tajemnou chodbou prochází¹ teï tam dole se vaøí osudu jed
Temnota èasu spojuje vesmír horoskop s tebou nemá smír
Jsi jako slepý mìsíc za oknem kde noc tvá je elysiem
Rájem v¹ech na¹ich ztracených tam kde se navìky skryjem

Nesmí¹ se ptát ...
5. Vládne nám

Je noc je¹tì spí stovky mu¾ù co s ránem potáhnou dál do bojù dál
Dál pojedou a nad krajem jak bouøe bude znít dusot kopyt
Teï nastal èas kdy do du¹e se vlévá ka¾dému z nás ten mocný hlas
Vím to mi vìø tehdy se zrodil ten co vládne nám HEAVY METAL

Pojï nech se vést tou písní která zní tu stále dál nocí jde dál
U¾ ví¹ u¾ zná¹ ¾e pod kopyty koní se zrodil nám HEAVY METAL

A sedmkrát ¾ít sedm ¾ivotù stále dál chci vìøit svým snùm
A s nadìjí zas vítat nový den je skvìlé ¾ít svùj vlastní sen
Jít stále dál a stoupat stále vý¹ dnes jako já i ty uvìøí¹
®e v srdci mém zas ocel vítìzí ¾e tenhle styl je dál pro mì v¹ím

A sedmkrát ...
6. Nespoutaní

Nesmí¹ se bát zvolit svùj cíl
vystoupit z davu a svùj sen ¾ít
Nastoupit cestu jít stále dál
ty dobøe ví¹ kdo bude král

Osudem tvým teï metal prochází
jeho sílu v sobì má¹
Pøidej se k nám má¹ stejný cíl
zvednout hlavu k vý¹inám

Ví¹ dávno co by jsi chtìl
stát nad hradbami tìl
V kù¾i tam nahoøe stát
a za svùj styl se rvát

Osudem tvým ...

Ví¹ dávno ...
7. Køídla Pegasù

Tvoje vlasy vlasy havraní dlouhé jsou jako èekání
Ne¾ tvá ústa se zeptají zda slunce a mìsíc se potkají
Tvoje vlasy vlasy havraní krásné jsou jako svítání
Smích a pláè se støídají a slzy tvé ve slunci se blýskají... já vím

Na køídlech èerných Pegasù odlétá sen, je tu ráno a s ním nový den
Na køídlech èerných Pegasù odlétá sen, vzpomínka zùstala jen

Tak jako sen i láska odchází zavøená je náruè tvá
Ptám se hvìzd co padají zda jinou mi osud uchystá
Temnì zní kytara má ¾ivotem dál pùjdu sám
Vzpomínka ta zùstává lásku já u¾ nehledám... já vím

Na køídlech èerných ...
Na køídlech èerných ...
8. Tøináctý váleèník

Starý král ze severu vysílá posli k nìmu, ví ¾e je silný odvá¾ný
Zemì je napadena zlem co nemá jména, zlem co hrùzu nahání
Pøízrak jeho¾ jméno nesmí být vysloveno, pøízrak co z mlhy pøichází
Proroctví vysloveno tucet mu¾ù pøipraveno, a ty jsi ten tøináctý

Tøináct mu¾ù teï do mlhy vyrá¾í, èeká je boj plný nesnází
Z kopcù dolù valí se ohnivá saò, Valkýra ví zaplatí¹ krví daò
Tøináct mu¾ù teï do mlhy vyrá¾í, èeká je boj plný nesnází
Tajemná modlitba teï nad krajem zní, èeká nás tì¾ké vítìzství

Vøeteno konèí na cestu se dá¹, ruka tvá meè svírá dál
Poslední boj pøed sebou má¹, Vallhala sály otvírá

Tøináct mu¾ù ...
9. Poselství

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links