Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KARAKUM LYRICS

Nekončící sen

"Nekonèící sen" (1999)

1. Kalich a køí�
2. Køí�ová výprava
3. Dávné kroniky
4. Legendy
5. Nekonèící sen
6. Láska a smrt
7. Rána osudu
8. Zrození síly
9. Èerný �korpion
10. Poselství
11. Karakum1. Kalich a køí�

Slovanskou zemí jdou rytíøi bez køí¾ù
jdou s odvahou svou hájit zem kacíøù
svìt u¾ dobøe zná jejich øeè palcátù
hradba vozová dìsí hordy køi¾ákù

Kalich a køí¾ svùj boj svádí
duní hradba vozová
Kalich a køí¾ co svùj boj svádí
husitské chorály zní

Za víru svou jdou se bít s kalichem na hrudích
bojový chorál nad krajem bude znít
u¾ bo¾í bojovníci své cepy kovají
¾oldáci køí¾e na útìk se dávají

Kalich a køí¾ svùj boj svádí
duní hradba vozová
Kalich a køí¾ co svùj boj svádí
husitské chorály zní

Kalich a køí¾ svùj boj svádí
duní hradba vozová
Kalich a køí¾ co svùj boj svádí
husitské chorály zní
2. Køí�ová výprava

Jede¹ sám èernou nocí na svém koni stále dál
tvùj král u¾ tì volá, vìrnost si mu pøísahal
a za tebou jedou dal¹í, celá armáda rytíøù
jdou se prát za pravdu bo¾í, svatou zem zbavit v¹ech kacíøù

Teï chrabøí rytíøi jedou chránit svoji zem
spolu se svým pánem - mocným vladaøem
jedou, jedou stále dál jen s odvahou svou
za krále a za vlast do boje táhnou

Pøichází noc, slunce zhasíná
opilé le¾ení zvolna usíná
pøed svítání konì sedlají

V rukou meèe svírají
ze smrti strach nemají
na svých koních jedou stále dál
3. Dávné kroniky

Z dávných èasù pøíbìhy vyprávím
zemì duní kopyty koní
slunce zapadá vítr vane dál
vítr který nikdo nesly¹í

Dávný trùn na nìm mocný král
tajemství oceli teï hledá dál
Noèní samotou tichá píseò zní
ocel meèù teï zvítìzí
Chorály mrtvých lesem se plou¾í dál
vítr zpívá píseò pohøební
ze tmy vychází kdo ti sílu dá
tvému meèi teï po¾ehná

Dávné kroniky co starý èas pøiblí¾í
do nich se podívej jak to bude dál
u bájných hrdinù hledej sílu svou
dobøe vím co teï bude dál

Západ sluneèní barvu krve má
velké vítìzství nový den nám dá
meè svùj odkládá¹ pod strom ulehá¹
tmou se probíjí jenom ohòù záø

Dávné kroniky co starý èas........
4. Legendy

V legendách hledá¹ sílu svou kterou postrádá¹
ty jsi tím hrdinou pravdu zasevá¹
ohnìm a meèem a vírou svou jede¹ stále dál
ty jsi tím hrdinou ty jsi Artu¹ král

Bojí¹ se nových svítání láska umírá
vydává¹ se za ¹tìstím hledá¹ ho v legendách
chtìl by si jednou pozvednout meè na cestu se dát
být jedním z rytíøù hledat zlatý grál

Na hladinì jezerní objeví se meè èarodìj ti jej dá
vítìzství je na dosah legenda o¾ívá
postaví¹ si kulatý stùl a nad stolem hrad
Camelot tu bájnou zem ka¾dý bude znát

V legendách hledá¹ sílu svou kterou postrádá
ty jsi tím hrdinou pravdu zasevá¹
ohnìm a meèem a vírou svou jede¹ stále dál
ty jsi tím hrdinou ty jsi Artu¹ král

V legendách hledá¹ ......................
5. Nekonèící sen

Ohnì co vzplanou nìkdy k ránu, kdy¾ mìsíc svoje kroky prodlou¾í
a vìtve stromù jak v umírání pahýly své k zemi polo¾í
listí se zvedá znovu k tanci a tichý vítr se tu narodil
kdy¾ tajemný dùm v èerném lese svoji starou kletbu probudil
stíny se prodlu¾ují oheò plane divoký vítr chodbami vane
za oknem maska zlá k tobì zøí plamen a dé¹» mají tu svou pøi

Nesmí¹ se ptát proè dávno není den tohleto je nikdy nekonèící sen
Nesmí¹ se ptát proè dávno není den tohleto je nikdy nekonèící sen

Tajemnou chodbou prochází¹ teï tam dole se vaøí osudu jed
temnota èasu spojuje vesmír horoskop s tebou nemá smír
Jsi jako slepý mìsíc za oknem kde noc tvá je elysiem
rájem v¹ech na¹ich ztracených tam kde se navìky skryjem
6. Láska a smrt

Èerný kùò jestøáb nad hlavou
na cestách nejsi sám
krásná dívka a vlk nocí jdou
kletba zlá je tu dál

Ranní svítání noc se mìní v den
slza na zem dopadá
dotek dlaní je jen pouhý sen
nadìje dál zùstává
náhle mìsíc slunci halí tváø
pøichází zatmìní
ten starý mnich není ¾ádný lháø
konec má prokletí

Zpívej si dál ten chorál vítìztví
láska a smrt zùstnou
zní do lesù píseò svobodná
naplnil se osud tvùj

Zpívej si dál ten chorál vítìztví
láska a smrt zùstanou
zní do lesù píseò svobodná
naplnil se osud tvùj
7. Rána osudu

Ten kdo tì zná, zná i tvùj ¾al
prázdný tvoje dny jsou
zùstal jsi sám neví¹ jak dál
u¾ nesly¹í¹ její smích
u¾ ruka tvá nehladí tváø
u¾ jenom vzpomínky ty tu jsou
tvùj pøíbìh znám, v¹ak ¾ivot jde dál
a smutek svùj nech odezít

Dál osudu se ptám, proè zlou ránu mi dal
zda mám ¾ivotem jít sám, proè mou lásku mi vzal
ode¹la - nav¾dy spí, já dál svou píseò budu jí hrát
já vím, ¾e se nevzbudí v¹ak do smrti budu jí mít rád

Nádhernej byl ten ná¹ svìt
kdy¾ jsem tì dr¾el v náruèí
ode¹las na onen svìt
kdo mé slzy osu¹í
Sníh co na tvùj hrob dneska pad
nechává v mé du¹i chlad
proè musel pøijít tenhle den
zaèíná mùj krutej sen

Nádhernej byl............
8. Zrození síly

V poèátku vìkù kdy zem byla zrozená
byla plná tajemství
Náhle v hlubinách oheò vítìzí
mocná síla se probouzí
Z hlubokých lesù drak vychází
bude strá¾it bohatství
Zná jen èarodìj kouzlo zrození
mocný chorál v¹ude zní

Pøichází král bohy zvolený
bájný meè získává
Hvìzdnou nocí meèe se blýskají
poslední boj nastává

Ref.:
Ta dávná síla odvahu vám dá
zní temnou nocí píseò kovová
dým èerný stoupá vzhùru k nebesùm
vnímá¹ tu sílu znamení vítìzù

V ohni zrozená síla ti pomáhá
nastal èas vítìzství
v potocích krve bitva u¾ doznívá
svobodná zem o¾ívá

Ta dávná síla odvahu nám dá
zní temnou nocí píseò kovová
dým èerný stoupá vzhùru k nebesùm
vnímá¹ tu sílu znamení vítìzù
9. Èerný �korpion

Dál písek pálí mraky temné jdou
dál chrání zemi svojí èerný ¹korpion, èerný ¹korpion
Vítìzství láska svìt se lep¹í zdá
nám vzorem zùstává èerný ¹korpion, èerný ¹korpion

Za svitu hvìzd na konì usedá
uhání tmou rytíø èerný, uhání tmou rytíø èerný
Øí¹e prastará na nìj spoléhá
èest a láska jsou mu v¹ím, èest a láska jsou mu v¹ím
Nikdo se nedoví kde se ukrývá
bájný rytíø tajemný, bájný rytíø tajemný
Mo¾ná ve skalách dunách píseèných
to tajemství zná jenom on, to tajemství zná jenom on

Dál písek pálí mraky temné jdou
dál chrání zemi svou èerný ¹korpion, èerný ¹korpion
Vítìzství láska svìt se lep¹í zdá
nám vzorem zùstává èerný ¹korpion, èerný ¹korpion
10. Poselství

Dobøe vím ¾e bys chtìl si svùj ¾ivot ¾ít
Být jen sám sebou a svou cestou jít
Jak bájný Pegas ty tou¾í¹ se vznést
Svojí touhou dál se nechej vést

Úder do bicích jak hrom sálem zní
Dunivá basa zpívá svoje poselství
Do na¹ich srdcí ten kov byl nám dán
Jak bájní rytíøi sníme svùj sen dál

Poslouchej heavy metal a» ví¹ co vítr zpívá
Poslouchej heavy metal tu sílu drak hlídá
Poslouchej heavy metal kytary dál dál tì zvou
Poslouchej heavy metal v¾dy» on je cestou tvou

Jdi klidnì dál tu sílu v sobì má¹
Rozeznít zvony co v srdci ukrývá¹
Nemù¾e¹ padnout to není osud tvùj
On ti dá sílu to si pamatuj

Poslouchej heavy metal...............

Poslouchej heavy metal...............
11. Karakum

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links