Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KAIRA LYRICS

Volya Roka

"Volya Roka" (2006)

1. Shar Satany
2. Sliyanie Mirov
3. Volya Roka
4. Takaya Vot Lubov
5. Smuta
6. Skitalets
7. Mirazh
8. Tsaritsa Zla
9. Ya Ustala Bez Tebya
10. Doch Egipta
11. Izmena I Smert1. Shar Satany

���� ��� � ���� �, �� ���� ��� ����.
�� ����� � ������, � ������ ���� ���: - ������!
������� ��� ����� ����, ����� ���, ������ ���.
�������� �� ����, �� � ���� ��� ����.
�������� �� ����, �� � ���� ��� ����!
2. Sliyanie Mirov

� ����� �������� ������,
�� ����� � ���� ����-�� �����, ����-�� �����.
����� ������� ��� �����,
� �� ����� ���� �������, ���, ������ ���.
� ����� ��� ������� ���, �� ���� �������� �����.
���� �������� ����,
� � �� ������ ����� ������.

������ ����� � ������ � ����,
� �������� �����, ������� �����, ������ ������.
������ ����� ���������,
����� ��, ��� � ���, ��� �� ���, � ������� ���.
� �������� ��� ����� ����,
��� ��������� ����������.
����� ������ ���, ����� � ����������� ���������.

���� ��������� ���� � ����,
������ ������ ������ �����.
��������� ���� ����� � ���,
���� �����, ������� ������.

������ ������� ��� �����, ������ ������ ���,
����� ��� ���, ��� ������ ����.
��� ����� ��� - ������ ��� �����?
� ��� ��������� ���, ������� ���, ������� ���.
� �������� ��� ����� ����,
��� ��������� ����������.
����� ������ ���, ����� � ����������� ���������.
3. Volya Roka

�� ��� � ������ �����, �� ���� ������� ��������.
�������� ����� ���� �����,
��� ������� ������ �������.
�� ��� ��������� ��� �����, � ������� ��� �� ������.
�� ���� �������� �����, �� ������� ������ ������.

�� ������� � �������� �����,
��� ������ �������� ����!
�� ������� �� �� ������,
��� ��� ������ ������� ����!

�������� �� �� ���� ����,
� ����� ���� � �������� ���.
� ������ ����� ������,
������ ��� ����� ��� ����.
4. Takaya Vot Lubov

�� � ����� ��� ����������, �� ����� ���� ������.
��� ������ ����������, �������� ������� ���.
�������������� � �����, ���-�� ��� � ����� ��������-
�� ���� ���� �������, �� ������ �����������.
�� �� ����� � ������, � ������� � �� �����,
�� ������ ������� �����, ����� �� ������ �������.

����� ��� ������ � ��������� � ����.
����� ��� ������ � �� �������� �������.
����� ��� ������, ������� �� ������,
����� ���� ����� � �� ���� �� ������!
�� ���� �� ������!

�� ������ � �������, ������ ���� ���� �� ����.
� ��� ����� ����� �������, ���� ��� ���� �� �� �����.
�� ������� �� ��� �������, � ������ ����� ��� ����.
���� ����� ������� ������, ������ � ���� �����.
�� �� ����� � ������, � ������� � �� �����,
�� ������ ������� �����, ����� �� ������ �������.

����� ��� ������ � ��������� � ����.
����� ��� ������ � �� ��������� �������.
����� ��� ������, ������ ��� � �������.
����� ��� ������ � ��� �� ���� ���������!
�� ���� ���������!
5. Smuta

���� ������ � � ������ ����.
� ������� ��������,
��� �� ������ ��� �������, � ��� ���� ��������?
������ ������� ���, ���-�� ���� ��� �����.
����� ���� �������, ���������� � ����� ������.

����� ��� ������ �����.
����� ��� ���������� ���.
���� ������ ������ ���.
� ��� ����� �������� ����.

����� ������ ���� �����.
�� �� �������� ���,
��� �� ���� ����� �����, ���� ����� ����� ������?
���� �, ��� ��� ���, ������ ��������� ���.
�������� ��� ����� ������, ������ ������ � �������.
6. Skitalets

���� ������ ������� �����.
���������� �� ������.
�� ������ � ����� ����.
��-������� �����.
���������� ������ ���������.
����� ����� �������.
������� ��� ����� ������� -
�� ������ �� �� �����!

�� � ������ �� �������,
�� ����� �� ��� ������.
�� �� ���������� �� �����,
� ������ ����� �� � �������.

����������� �� �����
� ��������, ������� ����.
���� ������ - ������ ����,
���� ������ �������� �����.
�� �������� ���� �����,
����� ������� ���� ����.
��������� � ���� ������ -
��� ���������� ������!
7. Mirazh

�� ����������� ���� �����.
� ������ ���� � �����,
�� ������ ��������� ���
�������� �������.

�� � ����� �� ����� �����,
�� ���������� � ������� ������,
�� �������� ��� ������ ��� -
��� ����������� ������.

�� �� ����� ����� - ����� ���� ������ ����.
�� �� ����� �����, �� - ���� ������������ ���.
����� �������� �����, �� � ����� � ��������� ������.
�� �������� ���� � �� ��� ������ ���� ������ ��.

������ ����� � ������� �����,
��� ��� �� ������� ������.
� ����� � ������� ������
������� ������.

� ���� ���� ������� �����,
�������� ���� ������� ����.
����� ������ ������ ���,
��� ������� ��� �������� �����.
8. Tsaritsa Zla

�� ��� ���� �����, ���� � �������,
������ ������ �����,
��� ��� ���� ������. ������ ������ �����!

� �������� ������� �����, �� ���� ������� ���.
������ ���� ��������� ����
�������� �������� � �����.

����� ���� ������� ���, ������� ��� � ����.
��� ���� ������ �����, ������, ������ �����!
����� ��������� �� ���� � ������� ����-�����.
����������, ����� �� ����.
�����, �� ������ �� ������!

�� ������, �� ������!
���� ����� �� ��� ��������!
��, ������, ��� �� ��������?
�������� ���� ������ �������!

�� ������� ��� ������ �����:
�������� ���� ��������� ����.
�� �������� ���� �����, �������� ����� ��������!
���� ������� ����������, ����� ����� ������.
������, ���������� �����, � ����� ������� �����!

...�������� ������������!
9. Ya Ustala Bez Tebya

��� ����� ���������� ����,
������� � ����� ���� �������.
�� ����� ����� � ����� -
� ����� ����� �� �����.

������� � ������� �����
� �� ����� ���������� �����.
�� ����� ���� ������ �����.
�� ������ ������ ������� �����.

� ������ ��� ����, �� ���� � ������ �����!
� ����� ���� � ����...

���� �, �������� ����
� ������ ������ �����.
�������� �� �������� �����
� �������� �� ������ ���.

������� � ������� �����,
�� �� ����� �� �������� �����.
�� ����� ���� ������ ����� -
� �������� ��� ������� �����!

...��� ����!
10. Doch Egipta

��������� ����� �������� �����,
2000 ��� ���� �����.
���� ������ �� ������� �����,
� ������ ��� � �� ���� �������� �!

�������� ��� � ���� ����� ��������,
������ ��������� ������� �����.
� ���� ���� ��� ������ ���������,
������� ������� ��������� �!

�� ����� ��� ���������� �����,
������ � �� ����� ���� �����.
��� ������ ��� � ���� ������� ��������,
������ ����� ���� ���� � ����!

� ����� ��� ����������� ����,
����� ����� ��� ���������� ����.
����� ����� ��� ������� ����,
������ ���� ������� ����!
11. Izmena I Smert

������� � ������, �������.
�� ��������� ������ ������, ��� �����.
���� ������ ������ ��������, ��� ����.
��� ������� �������� �����, ������� ����.
����� ������ - ��� ��� ����, ������� ��.
� � �������� ���� ���� ����, ������ ����.
������� ����������� �����, � ����� ���.
���������� � ������� ����, - ��� �� ���� ������!

������� �����, �� ������� �������.
���� �� ������, ������ �� ������.
�� ������ �, - ������ � ������!
�������� ���, - ��������� ������!

� ������� �����, � ����� �� ������.
���������� ����, ����� � ����.
������ ���� ������� �����.
�������� ���, ������ ����.

��� ���� ������ �� ���, ������� � ��� �� ������,
�� ��������, �� ����.
����� ������ � ��� �� �����, �� ������� ��������,
���� �����, ��������.
���� �����, ��� ��������, ����� ����� � �����,
�� ���� ����, �� �����.
�� � ����, �������� ����, � ���� ������ ����,
�� ������ ����,
� ����� ���� ����� ����, � ������ ��������, ��!
�� ������ ������� ���� ������! ���� ������...!
������ � ������...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links