Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KABáT LYRICS

Suma sumárum

"Suma sumárum" (2001 Best of/Compilation)

1. Porcelánový prasata
2. Opilci v dìjinách
3. Óda na konopí
4. Dìvky ty to znaj
5. Jack Daniels 1 - prolog
6. Jack Daniels 2 - epilog
7. Máš to už za sebou
8. Starej bar
9. Colorado
10. Dávám ti jeden den
11. Raketovej pes
12. Èert na koze jel
13. Wonder
14. Boogie èeskýho šífaøe
15. Lady Lane
16. Balada o špinavejch fuseklích
17. Králíci
18. Všude tu sou
19. Mám obì ruce levý
20. Bára
21. Na sever
22. Šaman
23. Pohoda
24. Má jí motorovou 2001 ccm1. Porcelánový prasata

Porcelánový prasata
(M. Špalek / M. Špalek)
Porcelánový prasata prachama narvaný
Auta chaty bazény a ruce špinavý
Dámy celý ze zlata co zlatý zuby maj
Chovaj si ty svý prasata a obèas jim i daj
Refrén:
Tak jdem proè ne všechno to rozbijem
Tak jdem proè ne trochu si užijem

Instituce blbostí jo jsou i takový
Co zvedaj ruce na povel paòáci hadrový
BMW co vozej vozící se prdele
Co bojej se že se tu nìco semele

Pomazaný hlavy co maj patent na rozum
Držky plný žrádla kosti odhazujou psùm
Televizní bedny kde nám tyhle chlapy lžou
Rozbijem je taky i když za to nemùžou
2. Opilci v dìjinách

Opilci v dìjinách
(T. Krulich / M. Špalek)
Galileo Galilei
on byl tenkrát totiž opilej
Když pøedstoupil pøed tribunál
a øek lidi já jsem nevinej

Tak nepište to prosím do kronik
vždyť já jsem obyèejnej notorik

Já tenkrát šel z hospody
nohou jsem sotva trefil na schody
Po pivu to je hned
to se vám potom pìknì motá svìt

Pak lehnul jsem si a zavøel oèi
no a øek jsem pøece se toèí

Refrén:
Nechte ho žít a zemøít von to tak vážnì nemyslel
Vždyť vážnì nic nevymyslel

Opilci v dìjinách šli na všechno dìsnì vìdecky
Einstein rád popíjel silný destiláty ze švestky
Pak stvoøil hroznou definici
dnes(ka) nikdo neví že byl po opici

Když padám tak rovnou dolu na hubu
já už to mám no to je jiná
Proè nepadáme vlastnì nahoru
ta zemì bude asi pøitažlivá
3. Óda na konopí

Óda na konopí
Chodil sám s kytarou hadry mìl dìravý
S kloboukem do èela smeknul a pozdravil
Neumìl èíst ani psát jenom se usmíval a hrál

Za rum(a) v hospodì svý songy zazpíval
Svìt byl døív jinaèí slzel a vzpomínal
Na poli v konopí v konopí usínal

Refrén:
Hraj ať tráva roste dál
Hraj jak jsi tenkrát hrál
Vysmátej s kytarou v podchodech

Zmizel už nevím kam ve snech ho potkávám
Jako by pod oknem svý songy vyhrával
Pak celej dùm zavoní indickým konopím
4. Dìvky ty to znaj

Dìvky ty to znaj
(T. Krulich / M. Špalek)
Dìvku jsme si pozval do svý všivý postele
Abych na ni mìl štíp jsem kasu v kostele

Pak nám bylo spolu fajn dávala a já jsem bral
Pøidala pár nemocí abych na ni vzpomínal

Refrén:
Dìvky ty to znaj
Sotva daj když jsou kapsy prázdný

Já nebudu v zemi hnít dám si flašku poslední
Krysy pøijdou na funus sežrat mì než se rozední

Vùbec mì to nesere že nejdu do nebe
Dík já nechci vìènì lízat svatý prdele
5. Jack Daniels 1 - prolog

Jack Daniels 1 (prolog)
Pøišel ke mnì Jack, Jack Daniels
a víš ty co mi øek, tos nevidìls
Nó to je blbost
6. Jack Daniels 2 - epilog

Jack Daniels 2 (epilog)
Pøišel ke mnì Jack, Jack Daniels
a víš ty co mi øek, tos nevidìls
7. Máš to už za sebou

Máš to už za sebou
(Hurvajs / M. Špalek)
Vždycky jsi mi øíkala,
já nikomu bych nedala,
že nejsi holka do vìtru,
jen kdybys mi nelhala.

Pryè je tvoje panenství
a staèilo jen øíct "Miluji Vás madam"

Refrén:
Máš to už za sebou
a pøišlo to tak najednou

Holky ti budou závidìt,
až jim to budeš vyprávìt,
jak si se nejdøív zdráhala,
jenže on chtìl všechno hned.

Když øíkal, že tì miluje,
už nešlo øíct mu ne.

Refrén:
Máš to už za sebou
a pøišlo to tak najednou.

Už víš, jak to dopadlo,
zahrál ti pìkný divadlo,
pak zapnul si zip u kalhot
øek docela to s tebou šlo.

Teï èumíš, hubu dokoøán
a nevíš co máš øíct.

Refrén:
Máš to už za sebou
a pøišlo to tak najednou.
8. Starej bar

Starej bar
(T. Krulich / M. Špalek)
Já jednou šel, nevìdìl sem kam a potkal holku špinavou
øek´jen pojï, ať nejdu sám a šli sme chùzí houpavou.

Tam za rohem je starej bar a ještì starší barmanskej
povídá mi, proè nejdeš tam, ten nápad nebyl zas tak zlej.

Židlí pár, na klavíru prach a všude kolem dìsnej klid
v rohu hrál tiše automat ten kdysi dávno slavnej hit.

Refrén:
Tak mi napít dej, ať se to tu trochu hejbá
dneska ještì nejdem spát
Budem trochu žít, nakonec co jinýho zbejvá
tak mi mùžeš plnou dát

Já bez penìz a hladovej øek´mi, jestli vážnì chceš
jez a pij, jen mi slovo dej že už tu se mnou zùstaneš.

To vám byl ale divnej chlap jen se usmál, jak tam stál
tohle snad ne, to vedle šláp´ žízeò je velká, tak sem to vzdal.

Refrén:...

Já jed a pil a pak pochopil komu že sem ten slib dal
mìlo mi to dojít døív když se tak ïábelsky smál.

Refrén:...
9. Colorado

Colorado
(M. Špalek / M. Špalek)
Táta vždycky øíkal: "Hochu žádný strachy
seš kowboy v Coloradu mùžeš krávy pást"
Já radši utratil sem psa a všechny prachy
do srdce Evropy já v odjel v klidu krást

Narvaný kapsy, prsteny, øetìzy zlatý
tam kolem krku místní indiáni maj
a ti co nemakaj, tak sou nejvíc bohatý
musím si pohnout, dokavaï tam rozdávaj

Refrén:
Z Billa na Nováka zmìním si svý jméno
a až tu malou zemi celou rozkradem
tak se vrátím ve svý rodný Colorado
a o tý zlatý žíle øeknu doma všem

Tam kradou všichni, co blízko okolo bydlej
šerif se na nì jenom hezky usmívá
kdyby se nesmál, tak ho okamžitì zmydlej
házej mu kosti za to, že se nedívá

Místo krav tam, nelžu vám, prej pasou holky
a když jim nezaplatíš, vyrazej ti dech
ale s IQ to tam nebude tak horký
místo na koních tam jezdìj v medvìdech

Refrén:...
10. Dávám ti jeden den

Dávám ti jeden den
(M. Špalek / M. Špalek)
Proè sou tolik velký voèi tvý
a proè tì s sebou vláèím, kdopak ví

Budem spolu vzhùru noc a den
tak tohle je ten velkej, bílej sen

Vždycky takhle òáký holce naletím
já s tebou na tvùj sabbath na koštìti poletím

Refrén:
Dávám ti ještì jeden den
Dávám, tak si ho klidnì vem

V dáli tiše rajská hudba zní
tìžko se mi v hlavì rozední

Seš velkej mág a triky tvý maj tah
já je všechny v hajzlu potom splách

Vím, že tì to tady vùbec nebaví
si jenom kat, co sebe jednoho dne popraví

Refrén:...

Možná je to pro tebe moc surový
jenomže, jak s tím pøestat, holka to ti nikdo nepoví
11. Raketovej pes

Raketovej pes
(T. Krulich / M. Špalek)
Letim k vám z vesmíru sem raketovej pes
v obleku na míru a hlavnì bez penìz

zakop sem o rouru já do tý roury vlez
ta roura je do ráje sem raketovej pes

Refrén:
To sem já, lítám jen tak poøád dál
ó Mery
tak to sem já, všech psù raketovejch král
ó Mery
tak to sem já, v zadku dlouhej doutnák mám
ó Mery
tak to sem já, škrtnu sirkou, letim dál
ó Mery

Letim jak rychlej drak rovnou na runway
chytni se za rypák a co chceš, to si pøej

Cigára chechtavý a nebo perníkovej hrad
vìtšinou to nevyjde pøíštì možná snad

Refrén:...

Letim k vám z vesmíru sem raketovej pes
jestli chceš nìkam pryè na záda mi vlez

Vezmu tì do ráje a ještì kousek dál
øekneš si "do háje ten vejlet za to stál"

Refrén:...
12. Èert na koze jel

Èert na koze jel
Tenkrát bylo veselo a dost málo se breèelo
kdo nás znal, ten se smál prstem si klepal na èelo

Život bìžel po zpátku a všechno bylo v poøádku
holky se nebály a já je kousal do zadku

Refrén:
To èert na koze jel a táta režnou popíjel
to èert na koze jel bejky pìstí zabíjel
to èert na koze jel my honili sme mamuti
to èert na koze jel a já byl ještì pøi chuti

To tenkrát slovo platilo a za lhaní se mlátilo
do hlavy kamenem to špatnì se nám nežilo

My pro samou legraci sme nemìli èas na práci
a pro ty nezvaný tu stály mosty padací

Refrén:...

Rada starších sedící když nebylo co na lžíci
dostali do øepy my hnali sme je palicí

Tak proto nám to klapalo že na kecy se nedalo
krávy pivo dávaly a prase v chlívì vìtralo

Refrén:...
13. Wonder

Wonder
(O. Váòa / M. Špalek)
Už je to tu znovu
Nestartuje mi vùz
Budu muset letìt
Nìkam na autobus

Roztrh sem si gatì
Zakopnul a pad
Držkou rovnou v blátì
To není možný snad

A na poslední chvíli
Šofér poèkal to se mám
Sednul si a pøemejšlel
Vodkuï já ho jenom znám

Do prdele Steve Wonder

To vám byla jízda
Von letìl jako šíp
Lidi øvali hrùzou
No prostì blbej vtip

Nahoru a dolu
To ještì nebyl cíl
Všichni drželi spolu
Každej se pomodlil

Zaèal brzdit hurá
Už to máme za sebou
Dal tam za tøi
Šlápnul na to zaøval aj džaskol
14. Boogie èeskýho šífaøe

Boogie èeskýho šífaøe
(T. Krulich / Hájíèek)
Vlna za vlnou mì houpá
rackové pitomí øvou
v lednici jenom zmrzlý ryby
ty už mi nejedou
Pekáèe v dálce zpívaj
tu píseò pøeveselou
kormidlo, moøe, nic nevidim
jedu jen za tebou Rózy !

Refrén:
Žraloci závidìj
pilouni pilujou svùj styl
a u sta sleïù to se zpívá
žraloci závidìj
pro knedlik se zelim bych žil
vepøoví boogie doušek piva
ó, Rózy !

Voda do škuneru stoupá
lodníci povykujou
kde je ten maják, co tam houkal
fistulí nechutnou
kdo by si kolize všímal
ty moje milovaná
záchranej èlun je taky príma
já jedu za tebou Rózy !

Refrén:...

Vlna za mnou mì houpá
rackové pitomí øvou
já budu rychlejší než svìtlo
než zvuky pod vodou
pevnina z moøe už èouhá
voèi mi štìstím planou
posádka šílenì køièí
máme to za sebou Rózy !

Refrén:...
15. Lady Lane

Lady lane
(O. Váòa / M. Špalek)
Jo tenkrát bylo vedro takový
že rovnou do huby
lítali mi peèený holubi

Kde jakej optik
povídám vám pøišel o oèi
no všechno bylo zkrátka naruby

A když se zaèal mìsíc topit v øece Missouri
Na suchej kašel zašel to se ví
mouchy jako selata tanèili charleston
a krávy mìly oèi jalový

Jo tenkrát prvnì sem tì spatøil
moje krásná Lady Lane
já vìdìl hned že nebudeš jen mou

Stovky chlapù platí zlatem
za jedinou noc
a když je po všem plivnou za tebou

Máš ladný boky štíhlej trup a páru jako bejk
tvý kolo štìstí už se roztáèí
a jak tì narvou uhlím z díry tvý se valí dým
jo potom už ti nikdo nestaèí

Jen já vim Lady Lane je loï
co vozí chlapy na Klondayk
co zlatem zaplatí za vlastní hrob

Jak to tenkrát zaèlo øeknu vám
i já tam byl
a na tý lodi roztáèel sem swing

Svoji trubkou džezovou
dva hombré pøizabil
když øekli o mnì že sem línej flink

Já ve stínu fíkù èekal až si nakopou
a potom s nima vo to karty hrál
každej z nich mìl pocit že je dávno za vodou
a já jim tenhle pocit prostì vzal

Já vím že
bez práce sou koláèe
a vždycky jenom zapláèe
ten co se na nì celou dobu døel

Nejlepší je posedìt
a dìlat že nic nevìdìt
není to z moji hlavy bohužel

Ten kdo hraje vyhraje ten druhej smùlu má
a já sem pro tu labuž karty hrál
není lepší potìšení než si nahrabat
zvednout kotvy a jet vo dùm dál

Vìøte že než mì chytnou
tak už budu dávno za vodou
já i moje krásná Lady Lane
16. Balada o špinavejch fuseklích

Balada o špinavejch fuseklích
(O. Váòa / M. Špalek)
Ráno se otevøou moje oèi voteklý
kopnu jen pod postel pár špinavejch fuseklí
tìlo mý je bolavý a vedle od sousedù hudba zní
nejde mi do hlavy kdo je ta holka co tu spí
ta holka co tu se mnou spí - je smutná

Jen divná nálada zùstane tu já jdu dál
a tak mi pøipadá jako bych jí nìco vzal
Ještì se otoèím a vrány v letu spoèítám
vidím jí na oèích, že letìj asi nìkam tak
to letìj asi nìkam tam...

Refrén:
Tak to vždycky zaèíná a každá holka nevinná
právo první noci mìl jsem jenom já
možná nezbylo jí nic jen ty slzy slaný víc
jak jí padaj veèer do klína mì proklíná já vim

Je ráno musím jít a její oèi vlhký sou
mý pravdì nevìøí protože jí všichni lžou
lehám si pod obraz a nìkdy se tak cejtim sám
jsou na nìm havrani co letìj asi nìkam tam
co letìj asi nìkam tam...
17. Králíci

Králíci
(M. Špalek / M. Špalek)
Du vám takle po lese najednou první králík
jen se na mì podíval hned se zaèal smát

.....druhej králík...

.....tøetí králík...

.....ètvrtej králík...

.....pátej králík...

Copak sem tady jen pro srandu králíkùm
všechny je zabiju udìlám v rendlíku

V rendlíku na másle anebo na smetanì
tim to všechno hasne seru na nì.
18. Všude tu sou

Všude tu sou (aneb o hodných, ale zlých skøetech)
(Hurvajs / M. Špalek)
První byl zelenej a druhej zase modrej
žlutej, bílej, barevnej, ten poslední je dobrej
jednou takhle v nedìli my u obìda sedìli
a všichni sme je vidìli a teï sme z toho v prdeli!

Refrén:
Všude tu kolem sou...

Každej z nás ho doma má
jak šlápneš vedle tak se posmívá
když se vìci špatný zdaj
tak zaøve ti jen do ucha stop!

Nìkdy vidíš jeho stín
jak jmenuje se to ti teda nepovím
o pùlnoci zaleze mi pod deku
já cejtím ho a vím, že tady sou

Refrén:
Všude tu sou, všude tu kolem sou...

Jen tak kolem pobíhá
sem klidnej, vím že mì vohlídá
má èinel a buben a hraje rád
je to takovej dost malej kamarád

Spolu si vyjdem nìkdy ven
poøád jenom dokola a den co den
jednou dìlá slepýho a jindy zase mrtvýho
já sem dìsnì rád, že tady sou

Refrén:
Všude...

Kdo z vás ho ještì nepotkal
má dùvod aby se mi pousmál
vìøte jednou pøijde den
a uvidíte že tu kolem sou
19. Mám obì ruce levý

Mám obì ruce levý
(M. Špalek / Hájíèek)
Rok co rok hledám si job
manuální práce to je mùj hrob
èeský ruce šikovný jsou
- ale to není mùj pøípad

Refrén:
Jó ruce mý levý jsou
nikde makat nemùžou

Život je život hledám to dál
všechny dobrý rita nìkdo rozebral
zbejvá kolben nebo lopata
- ale to není mùj pøípad

Refrén:
Jó ruce mý levý jsou…

Život je život tak hledám dál
obì ruce levý kam bych je dal
ruce levý nerady døou
- a to je mùj pøípad

Refrén:
Jó ruce mý levý jsou…
20. Bára

Bára
(T. Krulich / M. Špalek)
Jenom se ptej
Kolem plameny tanèí
Tak proè je tady divnej chlad
Nepospíchej
Kdo tì zavede zpátky
A kdo pøi tobì bude stát

Víš já mám spoustu známejch v podzemí
A divá Bára se mnou spí

Když je noc všechno krásný zdá se mi
To sme my dávno prokletý

Ještì je èas
Jak tì nestvùra kouše
Tak schovej nohy do peøin
Okolo nás
Je toho tolik co zkoušet
Na jedno zdraví nevìøím

Víš já mám spoustu známejch v podzemí...

Kdopak tì zval
Vem si do dlanì rùži
Sevøi ji a krve pij
Tak pojï jenom dál
Obleè si moji kùži
Vysaj mì a použij

Víš já mám spoustu známejch v podzemí...
21. Na sever

Na sever
(M. Špalek, O. Váòa / M. Špalek)
No tak mi zatancuj ať náladu mám
A dej mi celou noc já nechci bejt sám
Hlavní je neuhnout dobøe zvolit svùj smìr
A teï musim holka jít až tam na sever

Cestu znám a nemìním smìr
Dojdu k øece plný ryb až tam na sever

Procházím krajinou a lidi mì zvou
Èím tìžší víno lehèí holky tu sou
Jedna z nich povídá dokud dávám tak ber
Já jí jenom políbil a šel na sever

Cestu znám...

Mám nohy bolavý už nechtìj se hnout
Tou temnou vodou nechám tìlo svý plout
Zakonèím s noblesou ze všech poslední den
Kam mì vlny donesou tam vsákne mì zem

Cestu znám...

Ta cesta byla rovná místy rozbitá
Èíše vína plná jindy celá vylitá
Už nevrátím se zpátky ubejvá mi sil
Tak øeknìte jí prosím že sem tady byl

Cestu znám...
22. Šaman

Šaman
(T. Krulich / M. Špalek)
Poslouchám jak v dáli temný bonga zní
nìco tu kolem zavoní
to starej šaman cocu žvejká

Hodnì ví taky už nikam nespìchá
namísto nože v ruce má
vyhaslou dýmku tiše dejchá

RED ANTS!

Protejká mu tìlem celá jeho zem
opilost mužù a bolest žen
když dìti na svìt ze tmy pøijdou

Sedí sám a nikdo nemá tolik sil
aby ho nìèím urazil
jenom pro nìj hvìzdy vyjdou

WHITE ANTS!

A kdo z nás si mùže vážnì v klidu øíct
že na svý èerný duši nemá nic
ten slyší v dálce bonga znít

Kolikrát se ještì vrátim abych žil
a co jsem nezvlád napravil
chtìl bych to spláchnout jednou rád

ANTS!

The fucking gang of the white ants
enslaved the nation of the red ants
in year 1521
23. Pohoda

Pohoda

Vezmu tì má milá rovnou k nám
kolem louky, lesy, hejna vran
všude samá kráva, samej vùl
Máme kino, máme hospodu
v obci všeobecnou pohodu
máme hujer, žito, chléb i sùl


Když se u nás chlapy poperou
tak jenom nožem a nebo sekerou
V zimì tam dlouhý noci sou a tuhej mráz…
Jak sou naše cesty zavátý
tak vezmem vidle a nebo lopaty
Když nìco nejde, co na tom sejde, my máme èas


Chlapi nìkdy trochu prudký sou
holky s motykama tancujou
S ranní rosou táhnou do polí
Nikdo se tam nikam nežene
máme traktory a né že ne
až to spatøíš, ledy povolí


Když se u nás chlapi poperou…


Hoøí les a hoøí rodnej dùm
hoøí velkostatek sousedùm
To je smùla, drahá podívej
Hasièi to stejnì pøejedou
oni si moc dobøe nevedou
Jsou-li sirky, ať je nividí


Když se u nás chlapi poperou…


Když se u nás chlapi poperou…
24. Má jí motorovou 2001 ccm

Má jí motorovou 2001 ccm

Mám holku je jak šílená, dennì to musí mít
Na noc, ráno, v poledne, nemám vod ní klid
V oèích lesk a zase má po erotice hlad
Mì nadá spát a chudák on nemùže poøád stát


Veèer cestou z hospody dumal jsem co s tím
Kouknu se jí pod suknì, na èem jsem ať vím
Co sem vám tam nevidìl, samý pøevody
Prostì pekáè na pohon, to nemá obdoby


Má jí motorovou, proto ty nadlidský výkony
Má jí motorovou, to ve svìtì nemá obdoby
Má jí motorovou, celej svìt se toèí kolem ní
Má jí motorovou, ona je tak hroznì perverzní


Mám holku je jak šílená, dennì to musí mít
Na noc, ráno, v poledne, nemám vod ní klid
V oèích lesk a zase má po erotice hlad
Mì nadá spát a chudák on nemùže poøád stát


Veèer cestou z hospody dumal jsem co s tím
Kouknu se jí pod suknì, na èem jsem ať vím
Co sem vám tam nevidìl, samý pøevody
Prostì pekáè na pohon, to nemá obdoby


Má jí motorovou, proto ty nadlidský výkony
Má jí motorovou, to ve svìtì nemá obdoby
Má jí motorovou, celej svìt se toèí kolem ní
Má jí motorovou, ona je tak hroznì perverzní

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links