Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KABáT LYRICS

MegaHu

"MegaHu" (1999)

1. Teta
2. Víte jak to bolí
3. Uèitel
4. Mám obì ruce levý
5. Bruce Willis
6. MegaHu
7. Ïábel a syn
8. Èíòani
9. Pohromy
10. Prdel vody
11. Já si kopu vlastní hrob
12. Chaòa s Rylou
13. Brouk Pytlík
14. Šaman1. Teta

Teta
Je tu parte z Ostravy
tak už jí nohy nezebou
prej to mìla z otravy
má teta to má za sebou
Vezmu svojí trumpetu
a vìnec se stuhou
pojenu zahrát pro tetu
i když už pro tuhou

Refrén:
Já mám po ní starej dùm
a v nìm židle dvì a stùl
pár vokoukanejch strašidel
a samý krámy

Zdìdil jsem taky hadraplán
v nìm starý pera z postele
ty na nohy si pøidìlám
a budu skákat vesele

V tom domì pro mì za mì
mùžou všichni spolu spát
celej den nic nedìlat
a na trombóny hrát

Refrén:
Já mám po ní starej dùm…

My tam máme celej rok
zatažený rolety
kouøíme a milujem
tenhle barák od tety

Vùbec nic nám nechybí
je vítán každý z vás
a komu se to nelíbí
tomu se to nelíbí

Refrén:
Já mám po ní starej dùm…
2. Víte jak to bolí

Víte jak to bolí
Když je v módì bílá
tak to mám èernou rád
lidi držej smutek
já se zaènu radovat

A jak zpívaj v duru
hned nasadím moll
proto nìkdy použijou
pálku na baseball

Refrén:
Víte jak to bolí
baseballovou holí
to si potom èlovìk
zvykne na cokoli

Jak jde nìkdo vlevo
ženu se doprava
kdejakej rudej pøízrak
mi za to nadává

Vy dva kroky vpøed
já dva kroky vzad
dochází vám asi
proè mì nikdo nemá rád

Refrén:
Víte jak to bolí…
3. Uèitel

Uèitel
Prosil bych dávat pozor
a pøipravte si hlas
nechápu tyhle kecy
co je to za dotaz

No jistì ještì jednou
ať zní to jako zvon
první druhá tøetí
a teï správnej tón!

Refrén:
Je tvùj ten sbor
Jseš král
Náš vzor
Máš styl
Máš glanc

Docela to ladí ale nìco mi tam vadí
Refrén:
Je tvùj ten sbor…

Chce to cvièit málo platný
ovšem nebylo to špatný

Jdeme na to znova
tak prosím dokouøit
a nepleťte mi slova
dejte do toho cit

Zpíváte èistou pravdu
co ještì chcete víc
první druhá tøetí
a teï z plnejch plic!

Refrén:
Je tvùj ten sbor…
Jen to tam znova dej pìknì to rozhoupej
Refrén:
Je tvùj ten sbor…
Ať nám to silnì zní a celej svìt ať ví

Že jsem ten nejlepší
dirigent na svìtì
v tom širym vesmíru
na týhle planetì

A jedem dál
a jedem víc
rostu až do nebo
praštim se o Mìsíc!

Refrén:
Je tvùj ten sbor…
Jó ať každej ví a rychle pochopí že je mùj
Refrén:
Je tvùj ten sbor…
Jen to tam znova dej pìknì to rozhoupej
Refrén:
Je tvùj ten sbor…
A je to všechno úplnì jasný!
Refrén:
Je tvùj ten sbor…
Jsem jasnì nejlepší
Refrén:
Je tvùj ten sbor…
A ještì jednou, to mám rád!
Refrén:
Je tvùj ten sbor…
Je to mùj sborrr.
Jsem úplnì vyøízenejjj.
Jsem šťastnejjj!
Jsem King Kong!!
Né – jsem génius!!!
Refrén:
Je tvùj ten sbor…
Jsem božský!
Jsem božský!!
Jsem božský!!!
Jsem géniuuus.
Jsem nejlepšííí..
A dìkuji všeem…
Úplnì všeeem….

Jsem dojat.
4. Mám obì ruce levý

Mám obì ruce levý
Rok co rok hledám si job
manuální práce to je mùj hrob
èeský ruce šikovný jsou
- ale to není mùj pøípad

Refrén:
Jó ruce mý levý jsou
nikde makat nemùžou

Život je život hledám to dál
všechny dobrý rita nìkdo rozebral
zbejvá kolben nebo lopata
- ale to není mùj pøípad

Refrén:
Jó ruce mý levý jsou…

Život je život tak hledám dál
obì ruce levý kam bych je dal
ruce levý nerady døou
- a to je mùj pøípad

Refrén:
Jó ruce mý levý jsou…
5. Bruce Willis

Bruce Willis
Nejsem žádnej Bruce Willis a neumím
skákat hlavou dolù
Holka se mnou jde jen když ji pøemluvím
a nepiju moc colu

Neumim se chovat na veèírku tvojich rodièù
pozvacim sako tvýho táty
Ráno pøijdu nadranej a to ti potom nìkdy lžu
a budim tì v pùl pátý

Refrén:
Nechci víc mnì staèí jen že
vim co je dobrý
vim co je špatný
nevim jak to vim
ale vim to málo platný

Nìkdy dlouho spim ráno se nezvedám
to když mì záda berou
Jako druhý smysl života nehledám
jó tyhle øeèi mì fakt žerou

Nejsem tolik chytrej jak všichni poslední dobou jsou
nìkdy si to zkusim
Nemám zlatý øetìzy a svaly na mnì nehrajou
a po ránu se dusim

Refrén:
Nechci víc mnì staèí jen že…

Nejdu s dobou nudim tì a nevim sám
jestli mi ještì vìøíš
Hlavu v dlaních tyhle stavy dobøe znám
když na posteli sedíš

Neumim ty slova který holky taky slyšet chtìj
jak jsou nìkdy smutný
Nosim starý boty a muj fotr není bohatej
nepøijde mi to nutný

Refrén:
Nechci víc mnì staèí jen že…
6. MegaHu

MegaHu
To v roce 22
se nám tu narodil
táta byl bez práce
a tak ho zahodil
on se však nechtìl dát
zaèal nám hodnì jíst
co mu to narostlo
jak z vé3esky píst

Mìl to delší než Frenky Dlouhán
a nikdo z nás ho nemìl rád

Refrén:
Šel tudy MegaHu
a poøád se jen smál
šel tudy MegaHu
a všechny miloval

Hlavnì potom tu mou
a taky nìkdy tvou
šlo to jak po másle
jel jednu za druhou

Mìl to delší než Frenky Dlouhán
a nikdo z nás ho nemìl rád

Refrén:
Šel tudy MegaHu…

To jednou v nedìli
vracím se po tahu
kufry mi podává
ze dveøí MegaHu

Refrén:
Šel tudy MegaHu…
7. Ïábel a syn

Ïábel a syn
Sedim a koukám jak zvrácenej podzim
stromùm svlíká jejich šat
poslouchám ptáky a jenom tak kouøim
malinko chce se mi spát

Padá mi hlava pak cejtim jak nìkdo
lehce mì za ruku vzal
blázen èi voják jak maškara divná
tam stál
já pozval ho dál

Øíká mi hochu vracim se z flámu
hráli jsme karty se zdá
partii pokera o budoucí vládu
dík bohu vyhrál jsem já

Já mìl z pekla štìstí a nebo pár trumfù v rukávu
podvod – já vim
chcete mì soudit tak dejte mì na køíž
jsem váš
ïábel a syn

Pak pomalu mluvil a nièil mì silou
co od vìkù v sobì už má
drtil mì pravdou a pouštìl mi žilou
na závìr jen povídá

Bùh stvoøil lásku a žal taky bolest
já jenom ubohej chtíè
fandim vám lidem nevím proè nemáš
mì rád
já poslal ho pryè

Sedim a koukám jak zvrácenej podzim
stromùm svlíká jejich šat
pøemejšlim o tom co s námi bude
a malinko chce se mi spát

Padá mi hlava pak cejtim jak nìkdo
lehce mì za ruku vzal
blázen èi voják jak maškara divná
tam stál
tak pozvem ho dál
8. Èíòani

Èíòani
Èíòani na komunisti dou
Vždyť oni je všechny zabijou
Èímpak èímpak
No rýží no rýží
Pinochet hodnì èet
Ho-Èi-Min trochu míò
9. Pohromy

Pohromy
Jak skonèej tyhle pohromy
hurá zpátky na stromy
jó pøijde to co nevidìt
nebudem si závidìt

Smažem všechny rozdíly
mùžem ještì na chvíli
v tý bezstarostný pohodì
nohy si máchat ve vodì

Refrén:
Podívej je to tady
padaj kroupy na lidský hlavy
prach a síra dohromady
a jak to bude dál

Vedle naší Blaženy
má strom Víťa Kožený
kdoví zda to pøežije
nejí nespí nepije

Jo když nikdo nemá nic
druhej nemùže mít víc
proto stoupá nálada
není na co nadáva

Refrén:
Podívej je to tady…

Není všechno na vìky
jako v dobì pravìký
slabší chudák narazí
silnej mu strom porazí

Boží mlejny nemelou
a ti co nejvíc poberou
budou zase v pohodì
nohy si máchat ve vodì

Refrén:
Podívej je to tady…
10. Prdel vody

Prdel vody
Costa Brava Beach
jen tak v moøi splývat
plavu poøád pryè
dostávám chuť zpívat

Najednou mám sen
nutí mì oèi mhouøit
jako by pod vodou
zaèínal nìkdo kouøit

Už vim to tajemství
proè starej Venclovský

Refrén:
Vydržel noc a den
nech ho tam až kam se vejde
vydržel noc a den
a pak že pod vodou to nejde

Tuhle pøece znám
to je tedy síla
plave pode mnou
malá moøská víla

Na rtech rudej lak
dle poslední módy
saje mi ho tak
až mám prdel vody

Už vim to tajemství
proè starej Venclovský

Refrén:
Vydržel noc a den…
11. Já si kopu vlastní hrob

Já si kopu vlastní hrob
Já si kopu vlastní hrob
zbejvá už jen deset stop
krumpáèem lopatou
veèer dám si rande s paní zubatou

Nemìj žádnou obavu
tebe a tu hlínu hodim za hlavu
najdi si novýho
mladýho zdravýho

Refrén:
Já hodnì pil a hodnì klel
rychle žil a vùbec nevìdìl
že si kopu vlastní hrob
zbejvá mi už jen devìt stop

Brouci plný nadìji
dìlaj jako že se nic nedìje
už maj chuť si potykat
a tykadlama jemnì se mì dotýkat

Nejvìtší z nich hovnivál
sed na kouli koulel voèi povídal:
nemìls to pøehánìt
teï si budem v tobì pìknì dovádìt

Refrén:
Já hodnì pil…
12. Chaòa s Rylou

Chaòa s Rylou
Chaòa byla holka od skotu
v rukou mìla sílu jak slon v chobotu
Ryla její kamarádka veliká
kdo je naštve ten bolestí naøíká

To se jenom zdá
že nìco nejde tak jak má

Refrén:
Zkusíme to silou
Jako Chaòa s Rylou

Ryla bila krokodýla lopatou
stará Chaòa kácí stromy za chatou
tabasco rajèata vodka sùl
z krokodýla boty hlava stejku pùl

To se jenom zdá
že nìco nejde tak jak má

Refrén:
Zkusíme to silou…
13. Brouk Pytlík

Brouk Pytlík
Všechno vim a všechno znám
povídá kdekdo a já poslouchám
žere mi mozek mele z nìho prejt
a jde dál
jinam bejt svìtovej

Slova sem a slova tam
nìkdy je ani nevnímám
a potom kejvám jako ten pes
co je sám
malej a plyšovej

Refrén:
A tak mám v zadku drát
a v hlavì šroub
jen ho nechám dotáhnout
a pak mi mùže každej z vás
akorát

Divnej vkus a divnej styl
tyhlety hadry já bych nenosil
povídá mladej zdravej jedinec
pije sprite
svou žízeò poslouchá

Nech to bejt a hoï to psùm
každej má dneska patent na rozum
na hlavì gumu v nose vysavaè
plná nálož
nic z toho nekouká

Refrén:
A tak mám v zadku drát…

Dvakrát tolik èasu nezbejvá
Seru na to ce se nemá co se má
Radši budu pro ostudu ale svùj
Tak mi ho tam našroubuj

Refrén:
A tak mám v zadku drát…
14. Šaman

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links