Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KABáT LYRICS

Má ji motorovou

"Má ji motorovou" (1991)

1. Dr. Bambus
2. Orgie
3. A šel...
4. Nechte mì bejt
5. Fuck'n'roll
6. Máš to už za sebou
7. Má jí motorovou
8. Skrblík
9. Sex, pervers
10. Rebel
11. Vasil
12. Sex, Drogy, Rock'n'roll
13. Pašík1. Dr. Bambus

Mùj známej Dr. Bambus
nekouøí a nepije,
je prostì jeden z mála,
co mnoha let se dožije.
Bambus je kus
snad blázen snad šùs,
Bambus je kus
má rád mrkvovej džus.

Mùj známej Dr. Bambus
je taky vegetarián,
ráno posnídá celer,
kterej si vypìstoval sám.

Bambus je kus,
když ho potkávám,
Bambus je kus,
Vždycky mi øíkává hochu zlatá.

Refrén:
Nemìl bys pít, nemìl bys ani moc jíst
nemìl bys souložit,
i to je nezdravý, mozek se odkrví,
když se ti postaví

nemìl bys pít, nemìl bys ani moc jíst,
nemìl bys nic

Cvièil jógu, sportoval a rapoval,
jízdu na skatu, tu vyloženì miloval,
jednou jel na prknì z kopce Dr. Bambus
mìl však smùlu, srazil ho trambus.

Bambus byl kus,
co z toho, že zdravej byl,
Bambus byl kus,
jenže nic si neužil

A Lóbrž
Budeme pít, budeme hodnì jíst,
budeme v hospodì sedìt, né jak Bambus,
tam nesrazí nás žádnej trambus.

Budeme pít…
2. Orgie

Dneska tu bude asi veselo,
zaènìm se bavit, pít a kouøit shit.
K èertu s vaší trapnou morálkou
máme chuť tu všichni souložit.

Ženský budou nahý tancovat
a hromadnì se s náma milovat
celej svìt kolem zahodíme za hlavu
vdechneme kouø, vstoupíme tam do našich snù

Jsme potraty století,
máme tìžkej chaos v palici,
stydíme se sami pøed sebou,
když zvracíme na ulicích.

Jsme generace bezprizorních jedincù,
v oèích máme tupej výraz opilcù.
Ty, co rád se dusíš upocenou kravatou
a kroutíš hlavou plešatou

Refrén:
Nech si svý rady
my nechcem po vás nic,
ani sliby ani øády
my nechcem vùbec nic.

Další mejdan skonèil,
hrozí pondìlí,
máme žlutý oèi,
po noci probdìlý.

Nedivte se, že pijem
a k tomu èím dál víc,
vždyť, co tu s váma žijem,
nedali jste nám nic.

Refrén:
Nechte si svý rady
my nechcem po vás nic,
ani sliby, ani øády
my nechcem vùbec nic.

Vùbec nic,
seberte se, jdìte pryè,
nechte nás tu žít,
dejte nám božskej klid.

Vaše kecy, vaše rady, vaše plešatící hlavy,
nikdy jste nám nic nedali, tak si pomùžeme sami,
opijem se do nìmoty, nažerem se do foroty,
budeme se radovat a všim možným se futrovat.

Rohlíky a knedlíky,
osolený preclíky,
a ráno zas do fabriky,
poslouchat ty vaše blbý kecy.!!!
3. A šel...

Když ti to smrdí, mùžeš klidnì jít.
Koryto plný, snad toužil jsi mít.
Pøátele starý v pùli cesty nechat stát.
Svìdomí bolí, nemùžeš klidnì spát.

Refrén:
Ránu dát, sebrat se a jít
táhni si klidnì za jinou,
ránu dát, klidnì odejít
vydat se cestou prašivou.

Poslední pivo si na nás mùžeš dát.
Neboj se zimy, úspìch tì bude høát.
Mindráky zahoï, už jsi pøece král.
V novinách fotku, to sis vždycky pøál.

Refrén:
Ránu dát, sebrat se a jít
táhni si klidnì za jinou,
ránu dát, klidnì odejít
vydat se cestou prašivou.

Není to lehký, sám sobì si lhát.
Upsat se peklu, s andìlem karty hrát.
Pøátelé stárnou, déšť už stopy smyl.
Vzpomeò si hochu, jakej døív jsi byl.

Refrén:
Ránu dát…
4. Nechte mì bejt

Ráno budu hodnì dlouho spát,
celej den v posteli se válet a nic nedìlat.
Nejsem na nikoho zvìdavej,
dejte mi pokoj, nechte mì bejt.

Nemám chuť poslouchat, jak všichni jenom žvanìj,
všechno znaj, všechno umìj, všemu rozumnìj, jsou chytrý.

Sotva ráno lezu z postele,
už nìkdo zvoní, to se ví, že mì to nasere.
Moji známí zlatí jsou,
udìlat radost chtìj mi svou návštìvou.

Budou mi øíkat, hochu, zkus se trochu hlídat,
nekouøit, nechalstat, trochu se upravit,
mìl bych se asi zvednout, né poøád jen kývat,
kopnout je do zadku, než staèej pozdravit.

Refrén:
Nechte mì bejt, já na vás nejsem zvìdavej.

Každej vždycky radši mluví jenom o druhejch,
že jim zrovna dcera šlape chodník nevìdìj.
Taky moji známí svoje vlastní chyby maj,
nechtìj o nich slyšet, jenom pomlou-, pomlouvaj.

Kdo má furt poslouchat, jak všichni poøád žvanìj
to nejde vydržet radši bych hluchej byl.
Jazyk si vyøíznu, až jednou budu starej,
abych nebyl jako oni, abych nežvanil.

Refrén:
Nechte mì bejt…
5. Fuck'n'roll

Znám jedno místo, lepší nenajdeš,
hemží se tam krysy, je to samá veš.
Na smeťáku bydlím a jsem spokojen,
koneènì se splnil mùj životní sen.

Když po ránu se probudím, nikdy tady nejsem sám,
chodìj sem za mnou prasata, já s nima rád posnídám.

Nedaleko holky tu makaj celej den,
že byly moc drzý, tak žijou za plotem.
Všichni na nì øvou, já dárek pro nì mám,
až se trochu setmí pozvu je na mejdan.

Bez starostí, bez rozumu, chodìj se bavit a smát,
když pøijde jejich pravá chvíle, lezou pøes ostnatej drát.

Refrén:
Ve dne v noci tancujou holky fuck and roll.
Ve dne v noci tancujou, jen pro mì tu jsou.

Funguje tu skvìle blázinec neøesti,
nikdo se nedívá do minulosti.
Zákony žádný, zlozvyky bez hranic,
všechno, co si pøejem máme z popelnic.

Zas mì èeká noèní párty, já se tìším celej den,
není pro mì žádnej problém – život mezi odpadem.

Refrén:
Ve dne v noci tancujou holky fuck and roll.
Ve dne v noci tancujou, jen pro mì tu jsou.
6. Máš to už za sebou

Vždycky jsi mi øíkala,
já nikomu bych nedala,
že nejsi holka do vìtru,
jen kdybys mi nelhala.

Pryè je tvoje panenství
a staèilo jen øíct „Miluji Vás madam“

Refrén:
Máš to už za sebou
a pøišlo to tak najednou

Holky ti budou závidìt,
až jim to budeš vyprávìt,
jak si se nejdøív zdráhala,
jenže on chtìl všechno hned.

Když øíkal, že tì miluje,
už nešlo øíct mu ne.

Refrén:
Máš to už za sebou
a pøišlo to tak najednou.

Už víš, jak to dopadlo,
zahrál ti pìkný divadlo,
pak zapnul si zip u kalhot
øek docela to s tebou šlo.

Teï èumíš, hubu dokoøán
a nevíš co máš øíct.

Refrén:
Máš to už za sebou
a pøišlo to tak najednou.
7. Má jí motorovou

Mám holku je jak šílená, dennì to musí mít
na noc, ráno, v poledne, nemám od ní klid
V oèích lesk a zase má po erotice hlad
mnì nedá spát a chudák von nemùže poøád stát

Veèer cestou z hospody, dumal sem co s tím
kouknu se jí pod suknì, na èem sem ať vím
Co sem Vám to nevidìl, samý pøevody
prostì pekáè na pohon, to nemá obdoby

Refrén:
Má jí motorovou
proto ty nadlidský výkony
Má jí motorovou
to ve svìtì nemá obdoby
Má jí motorovou
celej svìt se toèí kolem ní
Má jí motorovou
vona je tak hroznì perverzní

Jen snad se domluvit s autobazarem
dát ji hodnì pod cenu, pak s pánem bohem
Mìj se fajn, odcházím, nechci s tebou nic mít
ať si tì jinej užije, já chci zùstat fit

Refrén:...
8. Skrblík

Až bubu mít prachy
a bude jich moc
až budu mít prachy,
budu mít i moc.

Kolem krku zlato a u domu vùz,
bude mi fajn.

Až budu mít vidle
a vanu plnou prachù
nikomu nic nedám
co je mi do žebrákù.

I kdyby pøišel pøítel
že bych mu pùjèit moh
to se teda mejlí
to je vedle hoch!

Nikomu nic.
Nikomu nic.

Teï už je ze mì boháè
ve zlatì mùžu spát
uctivì mì zdravìj
jenže nikdo mì nemá rád
závidìj mi úspìch, že spoøivej sem byl
proto mám tolik penìz, že jsem nidky nepùjèil
nikomu nic.

Nikomu nic.

DOSLOV:
- Nikomu nepùjèím, ale vùbec nic, nikomu nepùjèím.
- Nepùjèím lautr nikomu nic nepùjèím, protože jsem strašnì krkavej.
- Ani co by se za nehet vešlo, nikomu nic nepùjèím, ale úplný hovno každýmu pùjèím.
9. Sex, pervers

Najdete nás v hospodì,
schovaný pøed svìtem za žlutou záclonou.
Tam mladý holky pivem zkažený,
zavíraj oèi svý, když hoøce milujou.

SEX, PERVERS & TRASH, jen to nás baví,
SEX, PERVERS & TRASH a pivní orgie.

Hospodou zní hard-core,
výèepní zaèal tancovat,
pán ve fraku øve vod stolu,
je lepší pít než pracovat.

SEX, PERVERS & JAZZ, jen to nás baví,
SEX, PERVERS & JAZZ, to je to pravý.

Refrén:
Pojïte se s náma dávit smíchy,
roztoèit kliky výèepù.
Vy dùležití lidé, žijící z úspìchù.

Polejem se keèupem
a postøíkáme šampaòskym,
pak se budem milovat,
je jedno jak a jedno s kým.

SEX, PERVERS & RAP…
10. Rebel

Nìkdy cestou do práce
já vídával jsem chlápka
mìl na sobì huberťák
a pivo nasával
rozplýval se štìstím
když o zem cinká zátka
slzely mu oèi jak se lidem smál.

Ve dne coural mìstem
a v parku ženský dìsil
po nocích hrál sóla
na víka popelnic
samý sprostý vìci
na baráky kreslil
a když zkrátka nechtìl
tak nedìlal nic.

Refrén:
Rebel – už je tady
Rebel – má svý vady
Rebel – tu stál a všem se nám smál.

Dlouho tady nebyl
možná už je v pánu
a mì zbejvá na nìj
jenom vzpomínat
ale až se naštvu
dám pìstí do zdi ránu
koupím si lahváèe
a pùjdu se všem smát.

Refrén:
Rebel…
11. Vasil

Co je to za øev,
co je to za silnej hlas,
že by snad Vasil,
že by snad Vasil opouštìl nás a naše domy.
Kdo mu to svinstvo udìlal,
teï se Vasil zlobí a má dùvod, aby øval.

Refrén:
Zaøval, Vasil, zaøval,
zaøval a šel pryè.

Takový lidi,
takový lidi už jsou.
Nejdøív ho vítaj a pak ho klackem ženou.
A hrozej pìstí.
Nevdìèníci nevdìèní.
Vasil už nepochopí,
tak nás radši opouští.

Refrén:
Zaøval…
12. Sex, Drogy, Rock'n'roll

Není slyšet slova,
je to hrùza, je to øev,
Nevadí Vám madam,
že Vám z uší teèe krev.

Staøec hrozil holí,
dal si pivo, pak se zved.
Odkop židli, zaøval, nadával a tanèil rap.

Refrén:
Venku už se stmívá, právì zaèíná,
Správná show, sex, drogy, rock 'n' roll.
Na sále voní tráva, všichni se radujou.

Je to síla, je to náøez,
je to tady chlejv,
Ten chlap chlastá jako blázen,
pak se diví, že jde blejt.

Venku to voní souloží,
holky ožralý jsou.
Nemaj zrovna co na práci,
tak šukaj a tancujou.

Refrén:
Venku už se …
13. Pašík

(black death)

Krev, samá krev, støeva lítaj vzduchem,
krev, samá krev, kosti lítaj vzduchem,
krev, samá krev, chlupy lítaj vzduchem.

Zabili jsme pašíka, zabili a budou jitrnice,
zabili jsme pašíka, zabili a budou jelita.
Bude taky prýt, chudák moh ještì žít
a pro blbý jitrnice dostal ránu do palice.

Tak a to je celý.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links