Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KABáT LYRICS

Živě!

"Živì!" (1991 Live album)

1. Onanie
2. Chlap co øval
3. Nechte mì bejt
4. Pøátelé stárnou
5. Zase jsem na mol
6. Už jsou zase na koni
7. V útulcích pro ztracený
8. Žízeò
9. Rumovej rock'n'roll
10. Má jí motorovou
11. Máš to už za sebou1. Onanie

Onanie
Vèera jsem se ožral
jako starý prase
pak mì pingl obral
o celej mùj plat
Nemám ani halíø
v hlavì vymetýno
a k tomu se ozval
vìènej pøítel hlad

Mám, svý eso mám
Mám, nejsem tu sám
Mám, svý eso mám
Všechno pøežije, ONANIE
2. Chlap co øval

Chlap co øval
Jeden malý tlustý pán
tuènými prsty zalouskal.
Èíšník nemusel
se ho ptát,
hned poznal, že ten
chlap chce žrát.

Když sežral co se
dalo sníst, nesmìle
na vrchního hvízd.
Pak objednal si
pivní kvas a v tu
ránu se mu zvýšil hlas;
A zaøval jak blázen,
až seknul sebou chudák
na zem.

Refrén:
Jen co vstal
jak zjednanej žral,
když nežral
tak chlastal
když chlastal, tak øval.

Ten chlap žral, chlastal
a øval a nic jinýho
nedìlal. Když už
nemoh, no tak šel
spát a tìšil se, jak
zas bude øvát.

Refrén:...
3. Nechte mì bejt

Nechte mì bejt
Ráno budu hodnì dlouho spát,
celej den v posteli se válet a nic nedìlat.
Nejsem na nikoho zvìdavej,
dejte mi pokoj, nechte mì bejt.

Nemám chuť poslouchat, jak všichni jenom žvanìj,
všechno znaj, všechno umìj, všemu rozumnìj, jsou chytrý.

Sotva ráno lezu z postele,
už nìkdo zvoní, to se ví, že mì to nasere.
Moji známí zlatí jsou,
udìlat radost chtìj mi svou návštìvou.

Budou mi øíkat, hochu, zkus se trochu hlídat,
nekouøit, nechalstat, trochu se upravit,
mìl bych se asi zvednout, né poøád jen kývat,
kopnout je do zadku, než staèej pozdravit.

Refrén:
Nechte mì bejt, já na vás nejsem zvìdavej.

Každej vždycky radši mluví jenom o druhejch,
že jim zrovna dcera šlape chodník nevìdìj.
Taky moji známí svoje vlastní chyby maj,
nechtìj o nich slyšet, jenom pomlou-, pomlouvaj.

Kdo má furt poslouchat, jak všichni poøád žvanìj
to nejde vydržet radši bych hluchej byl.
Jazyk si vyøíznu, až jednou budu starej,
abych nebyl jako oni, abych nežvanil.

Refrén:
Nechte mì bejt…
4. Pøátelé stárnou

Pøátelé stárnou
To bejvaly doby
ten èas je na nás znát
když chodili jsme s partou
po tmavejch sklepích hrát.
To byla doba zaèátkù
a každej z nás by dal
svoje srdce do banku
za tóny, který hrál.

Z našich velkejch plánù
pak zbyl už jenom dým
a než se nìkdo nadál,
tak jsme byli v zeleným.
Dva roky byly dlouhý
a rozdìlily nás, teï už
je vzal èert a my hrajem zas.

Refrén:
Pøátelé stárnou,
je to tím jak léta jdou

To bejvaly doby,
to byl zlatej èas,
když nám táhlo na 15
já bych to bral zas.
To co vám dneska zahrajem
nemusíte znát,
my tvrdou hudbu milujem
a nechcem se jí vzdát

Refrén:...
5. Zase jsem na mol

Zase jsem na mol
Vstávám žízeò øekne
mi dobrý den
Du sem du tam
tam kde si zachlastám
Sednu si u Fóglù ke stolu
a pøíde ke mì èíšník
dám si pivo a né kofolu
když umírám žízní

Už je to je to tam
známý nepoznávám
Chlastám chlastám
zamlženej zrak už mám
Ať dìlám co dìlám
já ze židle padám
øíkaj mi moji pøátelé
proè tolik chlastám

Refrén:
Zase jsem na mol
já zase jsem na mol
protože se vyhejbám
pití koka kol

Zkouším svý tìlo
zvednout na nohy
když od stolu se zvedám
nemám na to vlohy
já miluji vás madam

Refrén:...
6. Už jsou zase na koni

Už jsou zase na koni
Už jsou zase na koni
A žijou si jak baroni
Maj auta chaty velký mzdy
Já mám hovno jako vždy

Opasek na doraz
èekat zas na podraz
Nedivte se nasranej jsem
z platu mám sotva na nájem

Mocipán plešatej už je znovu bohatej
V ÈTV pózuje je vtipný milý žertuje

A na všechny se na nás hezky smìje
asi má proè
U srdce ho krásnej pocit høeje
prachy má a vždycky mìl nikdy se moc nenadøel

Už je tam je tam zas
Stejnej ksicht ten samej hlas
Práší se mu od huby
Jen kabát nosí na ruby

On za nic nemùže
každýmu rád pomùže
V jádru je to správnej chlap
jednou prostì vedle šláp

Znovu cpe se kaviárem šunkou
asi má hlad
Až jednou týhle velký svinì puknou
To vám bude dìsnej smrad!
FUJ TAJBL !!!

Refrén:
Jen si dej jen si klidnì dej
Jen si dej vždyť ty na to máš
Jen si dej jen si klidnì dej
Jen si dej no to si pochutnáš
7. V útulcích pro ztracený

útulcích pro ztracený
Jak rozdvojený druhý já
pøedstava dost bláznivá
hraèka v rukou dítìte
žena co se usmívá
podivnej sen se mi zdál
dvojroli jsem v tom
snu hrál
Na vlastním pohøbu
jsem byl a na hrob
kytku jsi dal

Refrén:
V útulcích pro ztracený
upíjí smutek svùj
z èistejch pohárù
vzpomínky štípou na duši
jako hejna èernejch komárù

Kdo to tvrdí, že jsem to já
smíchem zakrývá svùj pláè
možná, že se nepozná
pod maskou skrývá svoji tváø
v tomhle svìtì je jen strach
barvu èernou poznávám
jasnì vídám, že jsem svùj vrah
funebráky potkávám.
8. Žízeò

Žízeò
Slejzaj mi nehty chladnu øídne mi vlas
To bych snad nepøál lidi nikomu z vás
Celej se klepu èekám kdy to pøejde
Mnì je vám hroznì blbì takhle to dál nejde

Nebudu slaboch zajdu za doktorem
Ten by mìl nejlíp vìdìt jak na tom jsem
Trochu mì proklepal a pak zved zrak
Øekl mi smutnì chlape to máte tak
Pevnì se držte já øeknu vám
Je to ta nejhorší nemoc kterou znám

Refrén:
Žízeò ... a, ja, ja, ja, jaj

Nevím proè tenkrát ten èíšník øval
Když jsem mu recept s korunou dal
Za patnáct piv který jsem na lístku mìl
To se mu nezdálo co by ještì chtìl

Prostì jsem nemocnej tak proè máte zlost
Myslíte že piju jen tak pro radost

Refrén:
Mám žízeò ... a, ja, ja, ja, jaj
9. Rumovej rock'n'roll

Rumovej rock ´n´ roll
Na šífu nám hrajou rock ´n´ roll
jo ho ho
Na šífu nám hrajou rock ´n´ roll
jo ho ho
Bylo nás tam 7 lodníkù
jo ho ho
Bylo nás tam 7 lodníkù
jo ho ho
Když teèe rum je nám hej,
jo ho ho

Došel sud novej dej
naraž ho a bude nám
hej
Tak dìlej dìlej
neèekej, neèekej.

V podpalubí topiè pøikládá
jo ho ho
na lodi je skvìlá nálada
jo ho ho
když teèe rum je nám hej
JO HO HO
10. Má jí motorovou

Má jí motorovou
Mám holku je jak šílená, dennì to musí mít
na noc, ráno, v poledne, nemám od ní klid
V oèích lesk a zase má po erotice hlad
mnì nedá spát a chudák von nemùže poøád stát

Veèer cestou z hospody, dumal sem co s tím
kouknu se jí pod suknì, na èem sem ať vím
Co sem Vám to nevidìl, samý pøevody
prostì pekáè na pohon, to nemá obdoby

Refrén:
Má jí motorovou
proto ty nadlidský výkony
Má jí motorovou
to ve svìtì nemá obdoby
Má jí motorovou
celej svìt se toèí kolem ní
Má jí motorovou
vona je tak hroznì perverzní

Jen snad se domluvit s autobazarem
dát ji hodnì pod cenu, pak s pánem bohem
Mìj se fajn, odcházím, nechci s tebou nic mít
ať si tì jinej užije, já chci zùstat fit

Refrén:...
11. Máš to už za sebou

Máš to už za sebou
Vždycky jsi mi øíkala,
já nikomu bych nedala,
že nejsi holka do vìtru,
jen kdybys mi nelhala.

Pryè je tvoje panenství
a staèilo jen øíct „Miluji Vás madam“

Refrén:
Máš to už za sebou
a pøišlo to tak najednou

Holky ti budou závidìt,
až jim to budeš vyprávìt,
jak si se nejdøív zdráhala,
jenže on chtìl všechno hned.

Když øíkal, že tì miluje,
už nešlo øíct mu ne.

Refrén:
Máš to už za sebou
a pøišlo to tak najednou.

Už víš, jak to dopadlo,
zahrál ti pìkný divadlo,
pak zapnul si zip u kalhot
øek docela to s tebou šlo.

Teï èumíš, hubu dokoøán
a nevíš co máš øíct.

Refrén:
Máš to už za sebou
a pøišlo to tak najednou.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links