Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KABáT LYRICS

Čert na koze jel

"Èert na koze jel" (1997)

1. Satan Klaus
2. Raketovej pes
3. Èert na koze jel
4. Jabadabadù
5. Wonder
6. Sedlák
7. Kabát
8. Lady Lane
9. Èejeni
10. Boogie èeskýho šífaøe
11. Stvoøenej pro Acapulco
12. Balada o špinavejch fuseklích
13. Tarantule v trenkách
14. Blues Folsomské vìznice
15. Sem tam si taky dám
16. Všechno bude jako døív
17. Králíci1. Satan Klaus

Satan Klaus
Tak co je tady Satan Klaus
hlavy rozemele nám haus
odchází smutnej dìda mráz
je nasranej
Každej má kvér jako Billi Kid
holky tam dole nosej dynamit
v TV nám boduje rodinej hit
a pytle prachù už se pìchujou

Refrén:
Najdu si atomovej kryt
zavøu se tam a bude klid
proženu hlavou dobrej shit
Ten veselej

A všichni lháøi co tu sou
na mì si nikdy nepøídou
Máma tak zachovej klid
sem šílenej

Tak jak, vo co tu vlastnì jde
já vím nìco tu nehraje
žvejkáme sraèky je nám fajn
sme pod vodou

Každej dneska je dìsnì in
kurva, politik i manekýn
a všichni smrdìj makrelou
a pytle prachù už se pìchujou

Refrén: ...
2. Raketovej pes

Raketovej pes
Letim k vám z vesmíru sem raketovej pes
v obleku na míru a hlavnì bez penìz

zakop sem o rouru já do tý roury vlez
ta roura je do ráje sem raketovej pes

Refrén:
To sem já, lítám jen tak poøád dál
ó Mery
tak to sem já, všech psù raketovejch král
ó Mery
tak to sem já, v zadku dlouhej doutnák mám
ó Mery
tak to sem já, škrtnu sirkou, letim dál
ó Mery

Letim jak rychlej drak rovnou na runway
chytni se za rypák a co chceš, to si pøej

Cigára chechtavý a nebo perníkovej hrad
vìtšinou to nevyjde pøíštì možná snad

Refrén:...

Letim k vám z vesmíru sem raketovej pes
jestli chceš nìkam pryè na záda mi vlez

Vezmu tì do ráje a ještì kousek dál
øekneš si "do háje ten vejlet za to stál"

Refrén:...
3. Èert na koze jel

Tenkrát bylo veselo a dost málo se breèelo
kdo nás znal, ten se smál prstem si klepal na èelo

Život bìžel po zpátku a všechno bylo v poøádku
holky se nebály a já je kousal do zadku

Refrén:
To èert na koze jel a táta režnou popíjel
to èert na koze jel bejky pìstí zabíjel
to èert na koze jel my honili sme mamuti
to èert na koze jel a já byl ještì pøi chuti

To tenkrát slovo platilo a za lhaní se mlátilo
do hlavy kamenem to špatnì se nám nežilo

My pro samou legraci sme nemìli èas na práci
a pro ty nezvaný tu stály mosty padací

Refrén:...

Rada starších sedící když nebylo co na lžíci
dostali do øepy my hnali sme je palicí

Tak proto nám to klapalo že na kecy se nedalo
krávy pivo dávaly a prase v chlívì vìtralo

Refrén:...
4. Jabadabadù

Jabadabadù
Na zádech máš bágl
rozum v nìm
a fráze mrtvejch básníkù

Velká žhavá dáma
která nemá ráda
lúzu z chodníkù

Plnou hubu morálky
mì nezdravíš
tak vzpomínej, víš

Refrén:
Když sem tì bral tuhle ze zadu
Køièela si JABADABADÙ
Jako kdyby ïas do tebe vjel
Nevìøí ten kdo nevidìl

Nepozveš mì na párty
mezi snoby do party
tam sou všichni dìsnì nad vìcí

Letoviska kupujou
svoje dìti milujou
se sebevražednou tendencí

Refrén:
Víš holka když sem tì
bral tuhle ze zadu ...

Plnou hubu ...

Refrén:
Když sem tì bral ...
5. Wonder

Wonder
Už je to tu znovu
Nestartuje mi vùz
Budu muset letìt
Nìkam na autobus

Roztrh sem si gatì
Zakopnul a pad
Držkou rovnou v blátì
To není možný snad

A na poslední chvíli
Šofér poèkal to se mám
Sednul si a pøemejšlel
Vodkuï já ho jenom znám

Do prdele Steve Wonder

To vám byla jízda
Von letìl jako šíp
Lidi øvali hrùzou
No prostì blbej vtip

Nahoru a dolu
To ještì nebyl cíl
Všichni drželi spolu
Každej se pomodlil

Zaèal brzdit hurá
Už to máme za sebou
Dal tam za tøi
Šlápnul na to zaøval aj džaskol
6. Sedlák

Sedlák
Sedlák šel po poli
Vyvenèit dva voly
Vidle má a èepici
Na zrzavý palici

Jó hej
Zpívá si poøád jenom hej
Zpívá si hej
Já nejsem módou zkaženej

Voli se splašili
Sedláka zabili
Selka ruce meje si
A vùbec není v depresi

Jó hej, sedlák ten už je tuhej
Je tuhej, selce samotný je tu hej

Našla si novýho, hezkýho, mladýho
Ten však doma naøíká
A tak na pole pospíchá

Jó hej, proè já nezùstal svobodnej
Svobodnej, kurva jak mnì mohlo bejt hej

A tak de po poli, vyvenèit dva voly
Voli se splašili sedláka zabili,
selka má novýho, hezkýho, mladýho,
Ten taky doma naøíká, tak na pole pospíchá
A tak de po poli ...
7. Kabát

Kabát
Papírnictví, tabák, dámský odìvy
sháním dlouhej kabát nikde nemìli
poraï co mám dìlat, kam mám dneska jít
za ty prachy na kabát do hospody jít

Po všech krámech lítám u pultù se ptám
všechno je to marný odpovìï už znám
kabáty už nejsou a nebudou dál
dobøe ti tak trpaslíku

Kdyby mi ten kabát nìkdo z lásky dal
všude bych ho tahal všude bych ho bral
hubertus až po kolena dìsnì bych si pøál
celej den bych u nás doma pøed zrcadlem stál
8. Lady Lane

Lady lane
Jo tenkrát bylo vedro takový
že rovnou do huby
lítali mi peèený holubi

Kde jakej optik
povídám vám pøišel o oèi
no všechno bylo zkrátka naruby

A když se zaèal mìsíc topit v øece Missouri
Na suchej kašel zašel to se ví
mouchy jako selata tanèili charleston
a krávy mìly oèi jalový

Jo tenkrát prvnì sem tì spatøil
moje krásná Lady Lane
já vìdìl hned že nebudeš jen mou

Stovky chlapù platí zlatem
za jedinou noc
a když je po všem plivnou za tebou

Máš ladný boky štíhlej trup a páru jako bejk
tvý kolo štìstí už se roztáèí
a jak tì narvou uhlím z díry tvý se valí dým
jo potom už ti nikdo nestaèí

Jen já vim Lady Lane je loï
co vozí chlapy na Klondayk
co zlatem zaplatí za vlastní hrob

Jak to tenkrát zaèlo øeknu vám
i já tam byl
a na tý lodi roztáèel sem swing

Svoji trubkou džezovou
dva hombré pøizabil
když øekli o mnì že sem línej flink

Já ve stínu fíkù èekal až si nakopou
a potom s nima vo to karty hrál
každej z nich mìl pocit že je dávno za vodou
a já jim tenhle pocit prostì vzal

Já vím že
bez práce sou koláèe
a vždycky jenom zapláèe
ten co se na nì celou dobu døel

Nejlepší je posedìt
a dìlat že nic nevìdìt
není to z moji hlavy bohužel

Ten kdo hraje vyhraje ten druhej smùlu má
a já sem pro tu labuž karty hrál
není lepší potìšení než si nahrabat
zvednout kotvy a jet vo dùm dál

Vìøte že než mì chytnou
tak už budu dávno za vodou
já i moje krásná Lady Lane
9. Èejeni

Èejeni
V potu tváøe barevný
s vykopanou sekerou
indiáni darebný
s nikym se už neserou

Vylezou když já jdu spát
berou i to co je mý
nesmím na nì nadávat
žralo by mì svìdomí

V rytmu kytar tancujou
kolem ohnì skotaèí
po nocích se radujou
na nì nikdo nestaèí

Zpívaj písnì do A dur
když jdou naší ulicí
cejtim sou jak rom a dur
jihoèeský zrající

Refrén:
Èejeni už dou sekaj sem tam sekerou
Èejeni už dou ukradnou to co poberou
Èejeni už dou váleèný barvy malujou
Èejeni už dou péra na hlavì pérujou

Ukradli mùj dostavník
v dáli mizí temnej stín
mnì to ale nevadí
na jinej si našetøim

Dva signály kouøový
jejich bubny slyším znít
vyjednávat není èas
musíme se omluvit

Refrén:...

Tak tu máme zimní èas
svoje týpí pakujou
za rok v tuhle dobu zas
na kánojích pøiplujou

Málokdo prej má je rád
pijou whisky z Tenesí
tam ve stínu javoru
mùžou si øvát na lesy

Refrén:...
10. Boogie èeskýho šífaøe

Boogie èeskýho šífaøe
Vlna za vlnou mì houpá
rackové pitomí øvou
v lednici jenom zmrzlý ryby
ty už mi nejedou
Pekáèe v dálce zpívaj
tu píseò pøeveselou
kormidlo, moøe, nic nevidim
jedu jen za tebou Rózy !

Refrén:
Žraloci závidìj
pilouni pilujou svùj styl
a u sta sleïù to se zpívá
žraloci závidìj
pro knedlik se zelim bych žil
vepøoví boogie doušek piva
ó, Rózy !

Voda do škuneru stoupá
lodníci povykujou
kde je ten maják, co tam houkal
fistulí nechutnou
kdo by si kolize všímal
ty moje milovaná
záchranej èlun je taky príma
já jedu za tebou Rózy !

Refrén:...

Vlna za mnou mì houpá
rackové pitomí øvou
já budu rychlejší než svìtlo
než zvuky pod vodou
pevnina z moøe už èouhá
voèi mi štìstím planou
posádka šílenì køièí
máme to za sebou Rózy !

Refrén:...
11. Stvoøenej pro Acapulco

Stvoøenej pro Acapulco
Krásný tìlo, jako plnej bar
u brány svìta stál
židli a jeden velkej stùl
co by si ještì vzal
Hurvajs byl asi stvoøenej pro Acapulco

Bože dej mu velkej aeroplán
víš kolik toho "sní" a vypije
spolíhat za moøem na sládka
toť holý neštìstí
Hurvajs byl asi stvoøenej pro Acapulco

Refrén:
Podívej jak je stvoøenej
nad Acapulcem si krouží
na beèku staèí vždycky sám

Na letišti potravu vyvalil
celník mu na ni sáh
sytej hladovýmu nevìøí
teï ví jak chutná prach a broky
Hurvajs byl asi stvoøenej pro Acapulco

Refrén:...

Nad runwayí v oblacích
je slyšet jeho smích
sudy chrání box mrazící
a vejška bezcelní je dobrej
Hurvajs byl asi stvoøenej pro Acapulco

Refrén:...

Na to mu nesahej
na to mu nesahej
nebo bude zlej
udìlá ti jaù
12. Balada o špinavejch fuseklích

Balada o špinavejch fuseklích
Ráno se otevøou moje oèi voteklý
kopnu jen pod postel pár špinavejch fuseklí
tìlo mý je bolavý a vedle od sousedù hudba zní
nejde mi do hlavy kdo je ta holka co tu spí
ta holka co tu se mnou spí - je smutná

Jen divná nálada zùstane tu já jdu dál
a tak mi pøipadá jako bych jí nìco vzal
Ještì se otoèím a vrány v letu spoèítám
vidím jí na oèích, že letìj asi nìkam tak
to letìj asi nìkam tam...

Refrén:
Tak to vždycky zaèíná a každá holka nevinná
právo první noci mìl jsem jenom já
možná nezbylo jí nic jen ty slzy slaný víc
jak jí padaj veèer do klína mì proklíná já vim

Je ráno musím jít a její oèi vlhký sou
mý pravdì nevìøí protože jí všichni lžou
lehám si pod obraz a nìkdy se tak cejtim sám
jsou na nìm havrani co letìj asi nìkam tam
co letìj asi nìkam tam...
13. Tarantule v trenkách

Tarantule v trenkách
Já vidìl jednoho v Praze Podolí
A jak na nìj myslim bøicho mì zabolí
V tu ránu to vyznìlo že je za debila
Skoèil do vody která tam vùbec nebyla

Betonovej bazén a já du k nìmu blíž
toho chlapa na dnì oèividnì bolel køíž
zved pomalu hlavu na mì se podívá
u smál se a tiše povídá

Refrén:
Všechno je sranda jen "dokud tarantule neleze v trenkách"
milujem se navzájem "dokud tarantule neleze v trenkách"

Navrtanej barák a všude dynamit
už tam neni ani nohy relativní klid
mistr mávne rukou a zaøve hoši pal
Kdo myslíte že se zrovna z okna podíval

Halda suti kamenù vìøit se nechtìlo
Jak to jeho starý tìlo vzduchem letìlo
Zved pomalu hlavu na mì se podívá
usmál se a tiše povídá

Refrén: ...

Meteor si letí rovnou do polí
A neni to pole je to Praha Podolí
Kdo pak to tam stojí a nemá ponìtí
To už není smùla to je holý prokletí

Byl to pìknej funus lidi plakali
Pozùstalí pozùstalým ruce podali
Najednou se víko rakve k nebi otvírá
A nìkdo uvnitø tiše povídá

Refrén: ...
14. Blues Folsomské vìznice

Blues Folsomské vìznice
Mùj dìda bejval blázen Texaskej ahaswér
a na pùdì nám po nìm zùstal vošoupanej kvér
ten kvér obdivovali všichni kámoši z okolí
a máma mi øíkala nehraj si s tou pistolí

Jenže i já byl blázen, tak zralej pro malér
a ze zdi sem sundával tenhle ten dìdeèkùv kvér
pak s kapsou vyboulenou chtìl sem bejt chlap ourajt
a s holkou vykutálenou hrál sem si na Bonny and Claid

Ale udìlat banku to není žádnej žert
sotva sem do ní vlítnul hned zas vylít sem jak èert
místo jako koèka já utíkám jak slon
takže za chvíli mì veze policejní anton

Teï vokno møížovaný mi øíká že je šlus
proto tu ve vìznici zpívám tohle Folsom blues
pravdu mìla máma radila nechoï s tou holkou
a taky mi øíkala nehraj si s tou pistolkou
15. Sem tam si taky dám

Sem tam si taky dám
Už je tady Jack
a pøeje dobrej den
otvírá si na mì hrdlo
jestli pudu ven

Za ním Johny Wolker
a taky Jimi Beam
A ještì dvìstì tøista flašek co já vim

Refrén:
Jó sem tam si taky dám
mnì to nevadí hlavnì že v tom lítám
Sem tam si taky dám
mnì to nevadí dneska nejdu nikam

Už je tady Sarah
Doly Buster s ní
a že to prej mám rád
a že to dobøe ví

Povídá mi hochu
pùjdeš s náma ven
a stará na to k sakru
jen ať doma sem

Refrén:
Sem tam si taky dám ...

Nakonec pøišel Márle
jestli doma sem
Slunce dalo sílu
pohodu pøidá zem

Celej rok to hnojil
a slušnì zalejval
Šílenì se chechtal
a k tomu reggae hrál

Refrén:
Jó sem tam si tady dám ...
16. Všechno bude jako døív

Všechno bude jako døív
Refrén:
Všechno bude jako døív
všechno bude jako døív
Jen ty a já už nebudeme žít
jinak všechno bude jako døív

Než to s náma praští tak budem rychle žít
Udìláme maso dáme kouø a zaènem pít
Cholesterol v krvi nám tolik nevadí
jak nám vadìj agitace vo tom co se smí

Poslouchat ty øeèi co prej pøijde po smrti
Možná budeš pilot u andìlù v peruti
nebo se nám vrátí doba ledová
Kdo neumøe ten se pøed tou slotou neschová

Refrén: ...

Slyšim zvuky motoru kdopak to jede sem
Ježíš na harleji a to s celým prùvodem
Øíká hochu sedej èasy budou zlý
Lenošit mì na køíži už dávno nebaví

Refrén: ...
17. Králíci

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links