Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KABáT LYRICS

Go Satane Go

"Go Satane Go" (2000)

1. Sníh padá sníh
2. Go satane go
3. V pekle sudy válej
4. Na sever
5. Mravenci
6. Kanibal Hanibal
7. Rodinbej tank
8. Bára
9. Bum bum tequilla
10. Ber
11. Ohroženej druh
12. Odbilo nám klekání
13. Slibem nezarmoutíš
14. Rio Grande (ta co tanèí s vlkem)1. Sníh padá sníh

Sníh padá sníh
(O. Váòa / M. Špalek)
Sníh padá sníh
Na saních
Jede z dáli Dìda Mráz
Sotva odjel
Je tu zas
Ach milé dìti, já mám vás tùze rád
Poslední dobou mì zaèínáte -
2. Go satane go

(M. Špalek / M. Špalek)
Tak mì tu máte dìti zas
Já v jádru nejsem chlápek zlej
Jen nakousnout a nahlodat
Za to já sem placenej

Mám rád biftek krvavej
Sem extra zlodìj radosti
Náramnej strejda rohatej
Ale jinak dobrák od kosti

GO satane GO
Jak pískáš tak tancujou

Tak mì tu máte dìti zas
Ty gaunery já mám zapsaný
Kdo nebude sekat latinu
Ten má to u mì schovaný

GO satane GO
Jak pískáš tak tancujou

Sem ve vánoèním cukroví
Sem ve sklepì sem v podkroví
Sem v hodinách sem v rádiu
A nìkdy v hospodì s váma se napiju
Nejsem v kostele ale nablízku
Když usínáš sem u tvý postele
Sem v extázi cestou do ráje
Sem ve vínì a v tom pravda je

GO satane GO
3. V pekle sudy válej

V pekle sudy válej
(T. Krulich / M. Špalek)
Jede vlak no a my jedem v nìm
Vlak s ucpaným komínem
Lidi øvou zmatkujou
Kdo ví zda to pøežijem

V pekle sudy válej
Z kotle pára stoupá
Na stùl nám to dávej
Ať to s náma houpá

Zastavit na to není èas
Musíme jet na doraz
Pøipoutat nekecat
Kdesi protrhla se hráz

V pekle sudy válej

Nejlíp to vydejchal
Mašinfíra s topièem
Jedou si na koksu
A zatim neví o nièem

Strojvùdce je starej satanáš
Zve nás všechny na guláš
Vítám vás jedem dál
Ty nemáš tak tady máš

Máme tu houby sušený
Odvar z hlavy makový
Ale jídelní vùz narvanej
No prostì vìci takový
4. Na sever

Na sever
(M. Špalek, O. Váòa / M. Špalek)
No tak mi zatancuj ať náladu mám
A dej mi celou noc já nechci bejt sám
Hlavní je neuhnout dobøe zvolit svùj smìr
A teï musim holka jít až tam na sever

Cestu znám a nemìním smìr
Dojdu k øece plný ryb až tam na sever

Procházím krajinou a lidi mì zvou
Èím tìžší víno lehèí holky tu sou
Jedna z nich povídá dokud dávám tak ber
Já jí jenom políbil a šel na sever

Cestu znám...

Mám nohy bolavý už nechtìj se hnout
Tou temnou vodou nechám tìlo svý plout
Zakonèím s noblesou ze všech poslední den
Kam mì vlny donesou tam vsákne mì zem

Cestu znám...

Ta cesta byla rovná místy rozbitá
Èíše vína plná jindy celá vylitá
Už nevrátím se zpátky ubejvá mi sil
Tak øeknìte jí prosím že sem tady byl

Cestu znám...
5. Mravenci

Mravenci
(T. Krulich / M. Špalek)
Mravenci jdou
Tlapkama plácaj o betón
Pochodujou
Za sebou stopy zametou
Co kdyby on
Ten s dlouhym nosem co ho má
Jak saxofón
Rázem je všechny vyšòupá -

- rujou se dál a v øadì sou
Párujou se dál a kùži svou tu neprodaj
Párujou se dál a v øadì sou
Párujou se dál a kùži svou lacino neprodaj

Mravenci jdou
Chytli je køeèe do nohou
Odfrkujou
V mym hausu pauzu plánujou
Tak tohle ne
Tady vám pšenka nekvete
Vypadnìte
Nebo si koupim D.D.T.

Párujou se dál...

Jdìte dál tohle je mùj dùm tøeba
na pùdu anebo k sousedùm
A oni tancujou a kroutìj zadkama
oknem je vyhodim vrátìj se vrátkama
A taky ruty šuty heavy duty krok sem
krok tam hlavy dutý
Oni si koledujou ze mì si utahujou taky
se naparujou a hlavnì u mì v domì

Párujou se dál...
6. Kanibal Hanibal

Kanibal Hanibal
(O. Váòa / M. Špalek)
Na konci svìta stál
Ten co má lidí rád
Malinkej kanibal
Trápí ho lepra a hlad

Klobouk a karibskej drink
Ta žena krásná jak sen
Zbyla tu po nìm nic víc
Turista nemìl svùj den

Za tátu s maminkou
Za deštný pralesy
Figuru malinkou
Na to když vzpomene si
Kanibal Hanibal tam u stromu stál
A jen se ša la la la ládoval

Klobouk si na hlavu dal
Ženu mìl docela rád
Trochu jí pomiloval
Nad láskou zvítìzil hlad

Za tátu s maminkou...
7. Rodinbej tank

Rodinnej tank
(O. Váòa / M. Špalek)
Já a brácha žijem na hradì
Arzenál máme na zahradì
My trnem v oku sousedù
Pádž sme vždy o krok vpøedu

Máme doma raketu a rodinnej tank
Zaène boj a my v pohodì
Jak na souši tak na vodì
Kam nedoletíme tankem
Tam dojedeme raketém

Máme doma raketu a rodinnej tank

Celej maskovanì zelenej
Z pravý ocele je kalenej
Na støeše velkej šíbr má
A brácha z nìho vyènívá

Nastupuj ten kdo chce jet
Co mi tu budeš vyprávìt
Komu by se nechtìlo
Zabafat si pøes dìlo
8. Bára

Bára
(T. Krulich / M. Špalek)
Jenom se ptej
Kolem plameny tanèí
Tak proè je tady divnej chlad
Nepospíchej
Kdo tì zavede zpátky
A kdo pøi tobì bude stát

Víš já mám spoustu známejch v podzemí
A divá Bára se mnou spí

Když je noc všechno krásný zdá se mi
To sme my dávno prokletý

Ještì je èas
Jak tì nestvùra kouše
Tak schovej nohy do peøin
Okolo nás
Je toho tolik co zkoušet
Na jedno zdraví nevìøím

Víš já mám spoustu známejch v podzemí...

Kdopak tì zval
Vem si do dlanì rùži
Sevøi ji a krve pij
Tak pojï jenom dál
Obleè si moji kùži
Vysaj mì a použij

Víš já mám spoustu známejch v podzemí...
9. Bum bum tequilla

Bum bum tequilla
(T. Krulich / M. Špalek)
Rádio dennì mele jen tu svou
Poslechni si to mám rád
Intoši o Tibetu debatujou
Vùbec jim to nedá spát

A móda jak to vidí Calvin Klein
Ať se vlci nažerou
Jen klukum v Mexiku je poøád fajn
Tìm to hlavy stejnì neberou

Syrovej rytmus jedou dál
A jenom BUM BUM TEQUILLA ráj

Ráno si poètu kdo a kde s kym spal
A kdo je mimo jako já
Zatim co starej Elvis žije dál
Majkl se nám rozpadá

A nìkdo hulí aby zùstal in
Lovci lidí s kamerou
Jen kluci v Mexiku no co já vim
Tìm to hlavy stejnì neberou

Syrovej rytmus jedou dál
A jenom BUM BUM TEQUILLA ráj

Narvi tam èervy ať to má grády
Najdi citrónovej háj
A tim to hasne vivat tequilla
Kluci v Mexiku no ty se maj
10. Ber

Ber
(O. Váòa / M. Špalek)
Na kolonádì v drahým domì
Je to samej kaviár
Holky pod stolem a nad stolem
Každej z boží vùle král

Tlustej pán jak malej pøízrak
Se celej štìstim zalyká
On je ten vybranej
Asi akrobat
Svoji šavli polyká

Ber co hrdlo ráèí
Ber si tu náš host
Ber a žádnej soucit
Ber všeho je dost!

Paní nepodobná víle
Tanèí jezero labutí
Lehce na špièkách
Jako buldozér
Pìknì mi to znechutí
Magdalena její dcera
Pudruje si poøád nos
Když to pøežene
Je jak rotvajler
Co myslí že sem jeho kost

Ber co hrdlo ráèí...

Na kolonádì v drahym domì
Kde zpívaj chlapi fistulí
Holky za halíø
Se ti vìnujou
A dobøe ti ho

Paní domu už tì vítá
Do svìta divnejch iluzí
Tak se usmívej
A nacpi se
Neež je tvý ego omrzí

Ber co hrdlo ráèí...
11. Ohroženej druh

Ohroženej druh
(O. Váòa / M. Špalek)
Toulám se ulicí a ranní dlažba studí
Nìkdy si pøipadám jak ohroženej druh
Poslední dobou noèní pitky trochu nudí
Svítá døív a tìžkej je vzduch

Sundej si šaty neèekej èas rychle letí
Cítíš jak z nebe padá na hlavy nám sùl
To pánbùh pláèe pro svý opuštìný dìti
Všeho moc a stejnì jen pùl

Tak radši udìlej mi to co mám rád
Co se mi líbí
Udìlej mi to co mám rád
Teï najednou
A já ti slíbím že už nikdy s jinou nebudu spát

Vedle mì ležíš postel saje zbytek vína
Na stropì bizon kterej èasem opadá
Staèilo øíct že si zvláštní trochu jiná
Hloupý kecy a tak se mi zdá

Tak radši...

Na skále stojim jako blázen v teplym dešti
A chtìl bych zpátky všechny rány co sem dal
Málo se bojim staèí krok a mùžu letìt
Nìkam pryè a ještì kus dál
12. Odbilo nám klekání

Odbilo nám klekání
(T. Krulich / M. Špalek)
Odbilo nám klekání
Slušný lidi maj už dávno spát
Matky dìti zahání
Nìco zlýho mùže se tu stát
Dobrý bože pøi mnì stùj
Jako bych už kdysi dávno žil
A tušim kdo sem byl

Kolikrát ten pocit mám
Nìkde tam kde noc ukradne den
Ležim ani nedejchám
Jak tak myslim na to kdo já sem
Dobrý bože pøi mnì stùj
Jako bych už kdysi dávno žil
A tušim kdo sem byl

Odbilo nám klekání
Trochu divnej mùžu se ti zdát
Nìkdy mluvim ze spaní
Vìty kterejch zaèínáš se bát
Dobrý bože pøi mnì stùj
Jako bych už kdysi dávno žil
A tušim kdo sem byl
13. Slibem nezarmoutíš

Slibem nezarmoutíš
(O. Váòa / M. Špalek)
Zejtra ráno zaènu novì žít
Nechci kouøit nechci ani pít
Nauè mì vaøit prát a štrikovat
Já tì za to budu milovat

A tak si zpívám hej hej hej
hej haj hou frajeøi nepijou

Nevìøíš no tak to uvidíš
Zhubnu znovu ztvrdnu však ty víš
Všechny lahve vezmu zahodim
Stejnì z toho jenom marodim

A tak...

Vùle má jak ocelovej drát
Nezlomí mì žádnej kamarád
Jednou taky tøeba pochopíš
Když je zle slibem nezarmoutíš
14. Rio Grande (ta co tanèí s vlkem)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links