Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KABáT LYRICS

Corrida

"Corrida" (2006)

1. Intro
2. Corrida
3. Burlaci
4. Kostlivci
5. Úsmìv pana Lloyda
6. Malá dáma
7. Raci v práci s.r.o.
8. Virtuóz
9. Buldozerem
10. Joy
11. Cesta do Kadanì
12. Kùže líná od Kolína
13. Kdoví jestli to samé1. Intro
2. Corrida

Veškerý slasti pozemský
skryl ïábel v zemi Španìlský,
kde vítr hladí po tváøi a kastanìty zní

Kde víno tebou proteèe
jak voda dobrý èlovìèe
no vida - corrida tì taky rozpálí
Holky jak rùže a øemeny z kùže
a každej si dìlá jen co chce a mùže
a noci (horký noci) ti vaøí v žilách krev

Sangrie maòána vod rána do rána
jedna jak druhá by chtìla bejt provdána
za mì, ale hlavnì víno, ženy zpìv
Na vlnách slunce záøící, Madridu zpívaj slavíci

Cerveza, rock 'n' roll, corrida Espaòol
nandej mi to seòorito, por favor
Cerveza, rock 'n' roll, corrida Espaòol
teplý tóny mají zvony v Castelon

Víno stáèí Sanèo Panèa, jedno slovo staèí
a dem slavit, to nás bavit!
V tom sme sakra dobrej tým.
Divadlo konèí tou jedinou ranou,
my za všechny bejky tu držíme minutu ticha, stejky stranou!
Toreadore, co s tím?

Na vlnách slunce záøící, Madridu zpívaj slavíci

Cerveza, rock n roll, corrida Espaòol
nandej mi to seòorito, por favor
Cerveza, rock n roll, corrida Espaòol
teplý tóny mají zvony v Castelon
3. Burlaci

Konopný lana, tak ty už nìco vydrží,
zkaženej dech a ètyry deci pod kùží,
nebe rudý, bøízy brzo pokvetou
a chlapi z nudy baví se ruskou ruletou,
když svoje lodì proti proudu táhnou,
navzdory všem kamenùm,

Proè jenom touhy po èase vadnou?

Otroci øeky, prach a špína, tvrdá zem,
jediná výhra, je tanec smrti s medvìdem,
a tak si žijou, ze dne na den tisíc let,
Burlaci pijou ,jak bylo by to naposled,
když svoje lodì proti proudu táhnou,
navzdory všem kamenùm
Proè jenom touhy po èase vadnou?

Otoè se a podívej.

Nebe je temný a mnohem níž,
jen vlkù dávnej chorál z hor,
a já tu marnì hledám skrýš,
když cesta rovná se nám ztrácí,
lidi jsou andìlé a nebo draci,
a každej dobrej skutek sílu vrací,
no tak jen otoè se a podívej na lodì za tebou!

Není to lehký, ve svìtì lží a polopravd,
Na bøehu øeky harmonika zaèla hrát,
Tamtoho léta vítr stopy zahladil,
Jsme jako oni, už nezbejvá nám tolik sil,
Když svoje lodì proti proudu táhnem,
Navzdory všem kamenùm,
Jednou si každej až na dno sáhnem.

Otoè se a podívej.

Nebe je temný a mnohem níž,
jen vlkù dávnej chorál z hor,
a já tu marnì hledám skrýš,
když cesta rovná se nám ztrácí,
lidi jsou andìlé a nebo draci,
a každej dobrej skutek sílu vrací,
no tak jen otoè se a podívej na lodì za tebou!

Tak se mi zdá

Nebe je temný a mnohem níž,
jen vlkù dávnej chorál z hor,
a já tu marnì hledám skrýš,
když cesta rovná se nám ztrácí,
lidi jsou andìlé a nebo draci,
a každej dobrej skutek sílu vrací,
no tak jen otoè se a podívej na lodì za tebou!

Tak se mi zdá

Nebe je temný...
4. Kostlivci

Jsem velkem chlap a neumim se bát
Jdu pomalym volnym krokem podél zdi
vìøim jenom tomu, co si mùžu osahat
a pøesto jsem tak trochu nervózní

Kdosi cosi za mnou mele
co je to? No doprdele!

Kostlivci pochodujou
co vypijou, to proteèe
bacha, už tì sledujou
vyhraje ten, kdo uteèe

Kosti chrastí, kosti, už je tady
jako dobrá kobra, jazykem obìť hledá
za peníze na døevo se rozhodla, že umøe hlady
no tobì kamaráde asi nedá

Ať vezmou si nás rohatý
hlavnì, že sme bohatý

Kostlivci pochodujou
co vypijou, to proteèe
bacha, už tì sledujou
vyhraje ten, kdo uteèe

Pøed naší, za naší
Urna má ať nepráší
Pøed naší, za naší
urna má, ať nepráší

Kostlivci pochodujou
co vypijou, to proteèe
bacha, už tì sledujou
vyhraje ten, kdo uteèe

Kostlivci pochodujou
co vypijou, to proteèe
bacha, už tì sledujou
vyhraje ten, kdo uteèe
5. Úsmìv pana Lloyda

Tak jako dobrej hokejovej trenér musí žvejkat,
Tak mýmu ksichtu nepomùže dávno žádnej make-up,
Stejnì jako ty i já plaveme v týhle dobì,
Neboj lásko nežli v ruce mám ho radši v tobì,

Je tu móda rozpitvat a sešít pana Freuda
Pak chodit mezi tupce s úsmìvem Harrolda Lloyda,
Chvíli ti co žerou, kdekomu pak roste ego,
hned bìží složit báseò, jenže sotva složí lego

Perte to do mì! Puste mi žilou
vraťte mi rozum a co z nìj zbylo
nikdo nic neví, málokdo tuší
jeden to schválí, druhej to zruší

Jsem unavenej kecama, mám proležený záda
votvírám ti vokurky a proto mì máš ráda
koukám jinejm na kozy, když chodim venèit fenu
chlapi to tak dìlávaj, jak zaènou ztrácet cenu

Perte to do mì! Puste mi žilou
vraťte mi rozum a co z nìj zbylo
nikdo nic neví, málokdo tuší
jeden to schválí, druhej to zruší

Perte to do mì! Puste mi žilou
vraťte mi rozum a co z nìj zbylo
nikdo nic neví, málokdo tuší
jeden to schválí, druhej to zruší

Nosit úèes debila jen proto, že to letí
vydìlávat, utrácet a plodit haldy dìtí
holt jsem na tom stejnì jako vìtší pùlka svìta
ty nemùžeš mì soudit, jenom on má právo veta.

Perte to do mì! Puste mi žilou
vraťte mi rozum a co z nìj zbylo
nikdo nic neví, málokdo tuší
jeden to schválí, druhej to zruší

Perte to do mì! Puste mi žilou
vraťte mi rozum a co z nìj zbylo
nikdo nic neví, málokdo tuší
jeden to schválí, druhej to zruší
6. Malá dáma

Utrhla trávu a zaèla hrát
ta malá dáma z pøedmìstí
co umí lidem z dlaní èíst
tam koèky zrána mívaj hlad
po noci plný neøestí
je pohladí a dá jim jíst

Po tmì se toulá a ve dne spí
a její oèi vìdìj víc než mý
došly mi slova, já stál tam jen
s touhle jedinou bych zemøel

S touhle bych zemøel v jedinej den
a jestli Vám to nestaèí
kdyby tam stála stovka žen,
vyzvu ji k tanci a to netanèim

Tam za tratí svý doupì má
mince po kašnách posbírá
a pak je skládá na kolej
staví si chrám, plechovej most
už po nìm kráèí první host
tak ať ho nohy nebolej

prošla si peklem a kouzla zná
pøejetý mince poèítá
a kdo ji spatøí je zatracen
s touhle jedinou bych zemøel

S touhle bych zemøel v jedinej den
a jestli Vám to nestaèí
kdyby tam stála stovka žen,
vyzvu ji k tanci a to netanèim

Budu si pamatovat na tu chvíli
když hrála znìlo to jak Paganini
a já už vìdìl, že jsem ztracenej
zeptal se za kolik s pocitem viny

S touhle bych zemøel v jedinej den
a jestli Vám to nestaèí
kdyby tam stála stovka žen,
vyzvu ji k tanci a to netanèim

S touhle bych zemøel v jedinej den
a jestli Vám to nestaèí
kdyby tam stála stovka žen,
vyzvu ji k tanci a to netanèim
7. Raci v práci s.r.o.

Na našem rybníku tam v ráji øas a vodníkù
já sleduji to tiše z povzdálí
ropuchu s medvìdem vod ucha k uchu s úsmìvem
to vždycky když to žabák ubalí

už jsou zas v zámoøí
sakra slizký úhoøi
ostatním se to zjevnì nelíbí
pøiplujou machrujou
kde jakou øeèí hovoøí
sebevìdomí jim nechybí

Jó, vìtšina tìch malejch ryb èeká až bude líp
nechtìj se plácat v bahnì živoøit a na dnì žít
hledaj svý místo na slunci, jak štiky a sumci
no prostì si chtìj holky pøilepšit

raci v práci rokujou na høbetech plotic vyplujou
prej obklíèit a dobýt Rakovník
škeble se šklebí na žáby, žáby si hrajou na dámy
a kolem jde krab starý milovník

Jó, vìtšina tìch malejch ryb èeká až bude líp
nechtìj se plácat v bahnì živoøit a na dnì žít
hledaj svý místo na slunci, jak štiky a sumci
no prostì si chtìj holky pøilepšit

èerv se kroutí na háku,
ty chytrý to maj na háku
jen jedna malá ze dna vyskoèí
øítí se støemhlav nahoru
kouknìte na tu potvoru
mám dojem, že to dobøe neskonèí

Jó, vìtšina tìch malejch ryb èeká až bude líp
nechtìj se plácat v bahnì živoøit a na dnì žít
hledaj svý místo na slunci, jak štiky a sumci
no prostì si chtìj holky pøilepšit

Jó, vìtšina tìch malejch ryb èeká až bude líp
nechtìj se plácat v bahnì živoøit a na dnì žít
hledaj svý místo na slunci, jak štiky a sumci
no prostì si chtìj holky pøilepšit
8. Virtuóz

Øeknu Vám, já na to mám,
mùžu zahrát klidnì blues
mám rychlost, rytmus, techniku
styl a vytøíbenej vkus
mì nástroj v rukách sluší moc
Hendrix by mu závidìl
a nabídek mám plnej stùl
já umím hrát, tos nevidìl

Tam, kde byl, všude zahrál,
po nìm zbyl jenom randál
já jsem tou ozdobou léta
na co sáhne to mu vzkvétá

Jsem virtuoz a hudba má
je dokonalá a soudobá
hraje vleže vestoje
umim rokový postoje
je virtuoz a techniku má
to se vás chlapci netýká
jsem krásnej, vtipnej, štíhlej
a má bílej digitál dýlej

Tam, kde byl, všude zahrál,
po nìm zbyl jenom randál
já jsem tou ozdobou léta
na co sáhne to mu vzkvétá

Umím na tenorsaxofon
a jak mi sluší makrofon
první, druhý, tøetí housle dávám
až moje sláva pomine tak z hudby už moc nezbyde
Pardon milá paní, ale už jde na mì spaní

Tam, kde byl, všude zahrál,
po nìm zbyl jenom randál
já jsem tou ozdobou léta
na co sáhne to mu vzkvétá

Tam, kde byl, všude zahrál,
po nìm zbyl jenom randál
já jsem tou ozdobou léta
na co sáhne to mu vzkvétá

Tam, kde byl, všude zahrál,
po nìm zbyl jenom randál
já jsem tou ozdobou léta
na co sáhne to mu vzkvétá

Tam, kde byl, všude zahrál,
po nìm zbyl jenom randál
já jsem tou ozdobou léta
na co sáhne to mu vzkvétá
9. Buldozerem

Já moh bejt Bùh ví èím
tak tøeba prezident, ministr, generál, dirigent
a nebo ještì co já vím
trochu mì nièí, že nejsem nièím
já chtìl bejt velkej pán
barevnou kravatu nakøivo
slibovat na pivo jo slíbít to já znám
v nedìli v televizi, jasnì že za provizi
rozebrat situaci, to já chlapi v práci!

Když nìco rozeberem, tak leda buldozerem
profesore, vy ste mi to zavaøil
ten váš kluk není blbej, jen trochu pohodlnej
že já se tenkrát aspoò málo nesnažil

Dejte mi moc a do ruky hùl
to byste vidìli
já do práce i v sobotu a v nedìli
a velkej dubovej stùl
Hrabal bych prachy, to žádný strachy

já bych vám ještì ukázal
všechno bych povolil na chvíli
a hnedle bych to zakázal
a èekal co bude dál

v nedìli v televizi, jasnì že za provizi
rozebrat situaci, to já chlapi v práci!

Když nìco rozeberem, tak leda buldozerem
profesore, vy ste mi to zavaøil
ten váš kluk není blbej, jen trochu pohodlnej
že já se tenkrát aspoò málo nesnažil

Nemùžou mi øíkat, že lžu
mùžou mi øíkat, že lžu,
když lžu nebo když se chystám lhát,
nebo jsem zrovna dolhal,
ale ne když mluvim pravdu

Když nìco rozeberem, tak leda buldozerem
profesore, vy ste mi to zavaøil
ten váš kluk není blbej, jen trochu pohodlnej
že já se tenkrát aspoò málo nesnažil

Když nìco rozeberem, tak leda buldozerem
profesore, vy ste mi to zavaøil
ten váš kluk není blbej, jen trochu pohodlnej
že já se tenkrát aspoò málo nesnažil

Když nìco rozeberem, tak leda buldozerem
profesore, vy ste mi to zavaøil
ten váš kluk není blbej, jen trochu pohodlnej
že já se tenkrát aspoò málo nesnažil
10. Joy

,,Krutý krtek Joy"

A když nemám co na práci
tak pozoruju krtky
jak marnì èas utrácí
když dìlaj ty svý hrudky

Mám vody plnou konvici
tou zmaøím jejich píli
už se tìšim za chvíli
jak krtkùm dojdou síly

Ale oni plavou
s naklonìnou hlavou
prsa nebo znak
ano je to tak

Ale oni plavou
s naklonìnou hlavou
prsa nebo znak
ano je to tak

Posekej celou zahradu
a všechno luèní kvítí
to se potom èernej krtek
mnohem lépe chytí

Najdi správnou díru
do který se voda leje
jestli to nezabere
vim co se ti tam dìje

Oni ti tam plavou
s naklonìnou hlavou
prsa nebo znak
ano je to tak

Ale oni plavou
s naklonìnou hlavou
prsa nebo znak
ano je to tak
11. Cesta do Kadanì

My táhnem rovnou cestou do Kadanì
a tam si užijem patrnì do dlanì
my všichni táhnem rovnou cestou do Pardubic
a tam si užijem, doufám, že ještì víc

Do Vídnì už nikdy ne, na to velký ruský kolo
na ruským kole zvracím a prachbídnì mi bolo
víckrát už ne do Bystrý, ona èeká tajnì doufá
a pro mì je to nejistý ať, si holka zoufá

My táhnem rovnou cestou do Kadanì
a tam si užijem patrnì do dlanì
my všichni táhnem rovnou cestou do Pardubic
a tam si užijem, doufám, že ještì víc

Po hlavní né moc doprava stojí knajpa Rudá hvìzda
vrchní je trochu divnej a dvakrát se mi nezdá
topinky a blbá koøalka, která nikdy nevidìla švestky
obèas facka jak od Macka, ale jinak je tam hezky

My táhnem rovnou cestou do Kadanì
a tam si užijem patrnì do dlanì
my všichni táhnem rovnou cestou do Pardubic
a tam si užijem, doufám, že ještì víc

Maj tam dobrý fazole a hrách
a holky v rytmu tanèí èardáš na stole a prach
se víøí pod lampou, kde sedí pavouk admirál
a se svou vahou pavouèièí v pavuèinách
mouchy slinou rozkládaj si dál

ve Slaným je to nemastný a v Aši opìt na kaši
v Rudný je to nudný stejnì ve dne i jako v noci
v Teplicích je veselo a v Dubí je tìlo na tìlo
bydlí tam náš Hurvajs a ještì òáký cvoci

My táhnem rovnou cestou do Kadanì
a tam si užijem patrnì do dlanì
my všichni táhnem rovnou cestou do Pardubic
a tam si užijem, doufám, že ještì víc

My táhnem rovnou cestou do Kadanì
a tam si užijem patrnì do dlanì
my všichni táhnem rovnou cestou do Pardubic
a tam si užijem, doufám, že ještì víc

My táhnem rovnou cestou do Kadanì
a tam si užijem patrnì do dlanì
my všichni táhnem rovnou cestou do Pardubic
a tam si užijem, doufám, že ještì víc
12. Kùže líná od Kolína

,,Ona jezdí, kouøí kurví....(smích)"
Ke koksu se neèuchá pane !

Mám chytrou a mladou, možná tu pravou
ta co Vás touží od základu zmìnit
chce, abych zvedal tìžký vìci a bìhal
tohle nejde pøeci!

Vždycky jsem byl kùže líná
jak ten medvìd od Kolína
proè mám bìžet, když mì nikdo nehoní?
Vždycky jsem byl kùže líná
a na to se neumírá
rychlej pohyb, to se ke mnì nehodí!

Jsem taková èerná ovce, na pohovce
a tam ležim celej den
ona touží jezdit kolmo a já svisle
svìte, div se !

Vždycky jsem byl kùže líná
jak ten medvìd od Kolína
proè mám bìžet, když mì nikdo nehoní?
Vždycky jsem byl kùže líná
a na to se neumírá
rychlej pohyb, to se ke mnì nehodí!

Kdo bìhá, cvièí, kouby si nièí
doktore, jen jí to klidnì øeknìte
kdo tu byl vèera u Vás pro berle?
Tomáš Dvoøák a Roman Šebrle

Vždycky jsem byl kùže líná
jak ten medvìd od Kolína
proè mám bìžet, když mì nikdo nehoní?
Vždycky jsem byl kùže líná
a na to se neumírá
rychlej pohyb, to se ke mnì nehodí!
13. Kdoví jestli to samé

Kdoví jestli, jestli jsou na mìsíci vùbec nìjaký stopy
a proè kope kolem sebe kdo se topí
jakej sval to Zemí otáèí
Jak je to s pravdou? S pravdou se šetøí, možná proto, aby zbyla
Je flekatá jak dalmatin, je èernobílá
chudák holka, s dechem nestaèí
A co vítr? Severní vítr nemusí bejt rovnou krutej
a v týhle Zemi na prameni panák dutej
pøeju Vám nervy pevný jak železný dráty
ať stojí pøi nás i všichni svatý!

Všechno je jinak, nasraná Zemì chrlí tuny žhavý lávy
dìti na stráni hledaj fialový krávy
jak pravda vypadá, kdo z Vás to ví?
Nikdo ji nezná, stejnì jak rychle objeví se, rychle zmizí
doufám, že nelže a je poøád stejnì ryzí
a slzy na pavlaèi neroní
Tak èemu vìøit? Snad jenom bytostem, co lítaj kolem hlavy
nosí nám tajný, ale zaruèený zprávy
a taky dary, který bojíme se vrátit
a to si pište, že budem platit

Já musim jít, najdu ji sám
už jenom pro ten pocit, že ji znám
Já projdu Zem a tøeba celej svìt
bude to chvíle anebo pár let

Kdoví jestli, jestli jsou na mìsíci vùbec nìjaký stopy
a proè kope kolem sebe kdo se topí
jakej sval to Zemí otáèí
Jak je to s pravdou? S pravdou se šetøí, možná proto, aby zbyla
Je flekatá jak dalmatin, je èernobílá
chudák holka, s dechem nestaèí

Všechno je jinak, nasraná Zemì chrlí tuny žhavý lávy
dìti na stráni hledaj fialový krávy
jak pravda vypadá, kdo z Vás to ví?
Nikdo ji nezná, stejnì jak rychle objeví se, rychle zmizí
doufám, že nelže a je poøád stejnì ryzí
a slzy na pavlaèi neroní

Kdoví jestli, jestli jsou na mìsíci vùbec nìjaký stopy
a proè kope kolem sebe kdo se topí
jakej sval to Zemí otáèí
Jak je to s pravdou? S pravdou se šetøí, možná proto, aby zbyla
Je flekatá jak dalmatin, je èernobílá
chudák holka, s dechem nestaèí

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links