Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KABáT LYRICS

Colorado

"Colorado" (1994)

1. Rohypnol po tetì
2. Centryfuga
3. Nejsem z USA
4. S èerti nejsou žerty
5. Starej bar
6. Colorado
7. Ou jipi jé
8. Moje holka je Batman
9. Kdyby ženský nebyly
10. Sem klidne
11. Až pro mì pøijdou
12. Jak ti šlapou Kabáti1. Rohypnol po tetì

Rohypnol po tetì
Strejda, ten léta chlastal leteckej benzín rád,
teta nemohla dospat, Rohypnol zaèla brát
Dìda byl votrávenej co jsem ho znal, co žil
strašnì rád hledal houby, jenomže slepej byl
Strejda dost prudkej chlap, holt nìkdy vyletìl
nad lesy, nad domy, lítal si kam si chtìl.
A tak sme takhle spolu, dost nás to bavilo,
v nedìli nebo jindy letìli na pivo

Když sme si potom sedli a bouchli do stolu,
nebyl to pro nás problém vybílit hospodu.
Staèilo štìtku vzít, barvu, kýbl, vodu,
chodit si po štaflích, máš bílou hospodu

Refrén:
Dej si ještì kus
a ty hospodskej nalejvej
no tak to zkus
nic moudrýho v tom nehledej

Strejda, ten léta chlastal leteckej benzín rád,
teta nemohla dospat, Rohypnol zaèla brát.
To už jsem vlastnì zpíval, to ste mi mìli øíct,
je vidìt za ty léta nemám už v hlavì nic.

Jak se tak flákáme se strejdou po svìtì,
baštíme Rohypnol co zbyl nám po tetì.

Refrén:.....

Jak se tak .......

Refrén:.......
2. Centryfuga

Centryfuga
Èlovìk se hezky ráno nasnídá
ze šichty domù a pak usíná
a tak to chodí každej den

K tomu si vezme ženu za ženu
Margitu, Stáòu nebo Boženu
a ta mu zakáže jít ven

V hospodì s chlapama se pohádá
jakej to bejval borec zamlada
ví, že je pravdy na tom pùl

Ke stáru zaène chodit na ryby
co kdyby braly, no tak co kdyby
a tam sedí jako vùl.

Život mu zdrhá nìkam, øíká si na co èekám...

Refrén:
Hrajeme karty s osudem
co bude až tu nebudem
Dám na to krk, tak vìøte mi
èlovìk se nikdy nezmìní

Od starý vyfasuje baèkory
baèkory pøimontuje na nohy
a de se èumìt do bedny

Veèer si odbude svý a de spát
nejvíc pìt minut, proè se namáhat
a tak mu bìžej jeho dny

A kolotoè se toèí, už asi neseskoèí...

Refrén:......

Øekni mi, když se ráno probudíš
jestli se tady trochu nenudíš
jestli chceš tady dopadnout.

Nejsi tu vìènì, tak si užívej
a kolem sebe se moc nedívej
seber se a zkus vypadnout.

Život ti zdrhá nìkam, øíkáš si, na co èekám...

Refrén:...
3. Nejsem z USA

Nejsem z USA
Øeknu Vám, já tam nikdy nebyl
tam, kde se noøej domy do mrakù
snad proto ještì nejsem debil
já ještì nebyl v zemi zázrakù

Nebudu zpívat jak Bob Marley
tìžko bych sobì rozumìl
nekoukej hloupì, z lahve nalej
já bych to vážnì asi neumìl

Už nemusíme nosit rudý trenky
nebudu proto zpívat Yesterday
a v každý sloce stokrát baby
ať se za velkou louží nezlobìj

Ta Coca Cola není zas tak super
za housku s masem vážnì dík
i když to není blbej nápad
Donalde, kam se hrabeš na knedlík

Refrén:
Já jsem byl urèenej abych tady žil
dával si ovar, køen a k tomu pivo pil
Tam by ses povídaj jak prase v žitì mìl
já nechci pøed nikym sednout si na prdel
Já nejsem z USA, já nejsem z USA
já vážnì nejsem z USA a snad se proto na mì nezlobìj

Možná bych mìl tam velkej barák
nejvìtší na Elm Street
a taky jedno drahý auto
jako lord bych si tam mohl žít

Nìkdy mì až z toho vážnì jebe
když pomyslim na tu pohodu
jenže bych tam asi nemìl tebe
ani tu svou malou hospodu

Refrén:
Vìènì nám z cizejch zadkù boty koukaj ven
ještì se ukloníme než tam zalezem
Možná, že je tam teplo, ale hlavnì smrad
já už se nechci klanìt, já chci rovnì stát

Vìènì nám...
4. S èerti nejsou žerty

S èerti nejsou žerty
Tenkrát, když jsem žebral na zemi pøed kostelem
tak sem se vám srazil s jedním tlustým kvérem

Øíkal: "Je tu hochu Bùh, to by si mìl znát
chyby odpustí, staèí mít ho rád

Ve vzduchu je síra a ve vodì jed
ale tvoje víra zachrání celej svìt"

Za každou tvoji zpovìï ti rozhøešení dám
tak se jiní modlej duši v suchu mám

Já pro ten svatej klid dám si možná øíct
do ucha píchnu hvìzdu a do nosu køíž

Ježíš má tisíc podob a bozi ještì víc
abych neurazil, dám na krk pùlmìsíc

Každýmu díl a mùžu klidnì spát
bejt zlodìj, bonzák a falešnì hrát

Refrén:
Když svatí musej mì mít
ať se o mì rvou klidnì dál
já nechci do nebe jít
èert si duši mou dávno vzal

Pøelstím všechny mozky talent na to mám
na cestu do termosky svìcenou vodu dám

Já pro ten....

Každýmu díl a mùžu klidnì spát
na pìknou holku šáhnout a whisky z láhve sát

Refrén:...

Každýmu díl...

Refrén:...
5. Starej bar

Starej bar
Já jednou šel, nevìdìl sem kam a potkal holku špinavou
øek´jen pojï, ať nejdu sám a šli sme chùzí houpavou.

Tam za rohem je starej bar a ještì starší barmanskej
povídá mi, proè nejdeš tam, ten nápad nebyl zas tak zlej.

Židlí pár, na klavíru prach a všude kolem dìsnej klid
v rohu hrál tiše automat ten kdysi dávno slavnej hit.

Refrén:
Tak mi napít dej, ať se to tu trochu hejbá
dneska ještì nejdem spát
Budem trochu žít, nakonec co jinýho zbejvá
tak mi mùžeš plnou dát

Já bez penìz a hladovej øek´mi, jestli vážnì chceš
jez a pij, jen mi slovo dej že už tu se mnou zùstaneš.

To vám byl ale divnej chlap jen se usmál, jak tam stál
tohle snad ne, to vedle šláp´ žízeò je velká, tak sem to vzdal.

Refrén:...

Já jed a pil a pak pochopil komu že sem ten slib dal
mìlo mi to dojít døív když se tak ïábelsky smál.

Refrén:...
6. Colorado

Colorado
Táta vždycky øíkal: "Hochu žádný strachy
seš kowboy v Coloradu mùžeš krávy pást"
Já radši utratil sem psa a všechny prachy
do srdce Evropy já v odjel v klidu krást

Narvaný kapsy, prsteny, øetìzy zlatý
tam kolem krku místní indiáni maj
a ti co nemakaj, tak sou nejvíc bohatý
musím si pohnout, dokavaï tam rozdávaj

Refrén:
Z Billa na Nováka zmìním si svý jméno
a až tu malou zemi celou rozkradem
tak se vrátím ve svý rodný Colorado
a o tý zlatý žíle øeknu doma všem

Tam kradou všichni, co blízko okolo bydlej
šerif se na nì jenom hezky usmívá
kdyby se nesmál, tak ho okamžitì zmydlej
házej mu kosti za to, že se nedívá

Místo krav tam, nelžu vám, prej pasou holky
a když jim nezaplatíš, vyrazej ti dech
ale s IQ to tam nebude tak horký
místo na koních tam jezdìj v medvìdech

Refrén:...
7. Ou jipi jé

Ou jipi jé
Èlovìèe, ty teda vypadáš k snídani si asi vtipnou kaše jed´
všechno víš a taky znáš, tebe jen tak nìco nerozhází.

Kaši jed´a jak tak poslouchám, moudrostí hrnec jakbysmet
svý chyby neuznáš, dost bylo tady chytrejch frází.

Poslouchej má øeè je strohá, tak sklapni, zadrž slova

Refrén:
Stoupni si, stoupni si do øady
naperem ti krychli do hlavy
uvidíš, jak se ti uleví
všichni svatí zjeví se ti
Tìžko to, tìžko to pøežiješ
hlavnì že, hlavnì že užiješ
nad hrobem zahraje kapela
pozùstalí zazpívaj ti: Ou jipi jé jipi jou jou jou

Uprav si tu hroznou kravatu, vylešti ty svoje køusky a pak pleš
srovnej chùzi a dech netvaø se mi tady jak brouk Pytel.

Nevíš nic no a co hùø, ty vlastnì nevíš, co sám chceš
tvùj život jedna velká køeè jsi svýho zadku pøítel.

Poslouchej, má øeè je strohá,.tak sklapni, zadrž slova

Refrén:...

Veleveselý a milý funebrák, poslední hroudu na hrob dal
a pak to uplácal, zpívá si jipi jé a šichta konèí.

Z pozùstalých jeden povídá: jó, to byl formát, já ho znal
žerou dost a popíjej všichni upøímnì se s tebou louèí.

Jestli vám to takhle staèí, tìšilo nás, prosím další

Refrén:...

Zasviť mi ty slunko zlaté na poslední k vlasti krok
zahøej prsou city svaté usuš božích slz tok

Ou jipi jé jipi jou jou jou...
8. Moje holka je Batman

Moje holka je Batman
Vypadala jako Batman a já jí pusu dal
bylo to v noci ve tmì, ve dne bych se bál

Já s ní hraju poker, piju bols a gin
a když se zaènem nudit, tak pouštíme si plyn.

Je prostì trochu jiná, taková kožená
a velmi špatnì splývá, když je svleèená.

Tenkrát, co já jí potkal, to hráli zrovna swing
vyzval jsem jí k tanci a koupil prima drink.

A když si ta duše èistá ťukla a pøipila
tak jedna vìc je jistá, lepší tam nebyla

Refrén:
Já jsem jí vzal a tanèil skoro tak jako blázen
pak jsem stepoval, neumìl to a spadnul na zem

Stepujeme spolu, stepujem sem a tam
nahoru a dolu, už se v tom nevyznám.

Jak nám ty nohy jedou, vydávaj bezva zvuk
snad vás to baví, možná je vám to fuk.

Jedna vìc je jistá, tancovat umí dost
a dìlá to jen pro mì, pro mì a pro radost.

Refrén:...

Ta když si dá lajnu, tak jede celou noc
je ukrutnì krásná, ale né zas tak moc

Frèíme si rovnì, pøipravit, pozor start
a až tam budem všichni, tak vyhodíme kvalt.

Refrén:...

Moje holka je BATMAN
9. Kdyby ženský nebyly

Kdyby ženský nebyly
Kdyby ženský nebyly
chlapi by se nemyli
od rána až do noci
lachtany si honili

Ale že ty ženský jsou
jak blázni se o nì rvou
kvùli nim je všechno zlo
chlapi za nic nemùžou

Tak už si uvìdomte
že je to všechno kvùli vám

Refrén:
Kvùli vám chlap zaène klidnì vodu pít
jen kvùli vám, to je co øíct
Kvùli vám udìlá co budete chtít
jen kvùli vám, co chcete víc?

Chlapi my tu bejt sami
jo to bysme chlastali
až do rána celou noc
a do práce nevstali

Nebyly by žádný hádky
já nevìøim na pohádky
kdyby tu s náma nežily
to bysme se nudili

Tak už si uvìdomte
že je to všechno kvùli vám

Refrén:
Kvùli vám...

Kvùli vám...
10. Sem klidne

Sem klidnej
Já povahu klidnou, vyrovnanou mám
a miluju ticho, snad proto jsem sám

Mluvím jen když musím a nezvýším hlas
já nikomu nikdy bych nezkøivil vlas

Refrén:
Vážení, jsem totálnì klidnej zdá se mi úplnì vyrovnanej

Mnì nevadí zima, mnì nevadí hic
možná je to divný, mnì nevadí nic

Jenom mùj soused, to potlaèím zlost
když pije, tak zpívá a pije až dost

Refrén:...

Nìkdy mnì mrzí, když blbì sem spal
že zazvoní pošťák a chce, abych vstal

Hejbe mi žluèí, ať dostane svrab
ten, co tolik musel, já do toho šláp

Refrén:...

Vadìj mi ptáci, co po ránu øvou
už aby byl podzim, na jih vypadnou

Vytáèej mì kytky, že vonìj až moc
já nabrousím kosu, už toho mám dost

Refrén:...

Vadìj mi zákazy a neustálý dotazy, novináøi politici, zubaøi a faráøi
vadí mi tu všechno, všechno, co je kolem nebudu to vopakovat, poøád horem dolem

Moje kecy, tvoje kecy, jeho kecy, jistý wjeci pojïte sem a pomožte mi, cejtím se jak ježek v kleci
Dostaòte mì ven...
11. Až pro mì pøijdou

Až pro mì pøijdou
Satan a zubatá tluèou mi na vrata
tak pakuj se náš pøíteli, už je tvùj èas

Pojïte dál, povídám, ještì si jedno dám
a že je to flám poslední, tak zvu i vás

Já vidìl svoji smrt, jak kosu hodila
ïáblovi do klína, málem ho zabila

Refrén:
Až pro mì pøídou budu se z plna hrdla smát
Až pro mì pøídou a za bøicho se popadat

Se smrtí dohody, no nic moc výhody
já mám je teïko v kvartýru snad každej den

Nevím, kolik mám let, je ze mì starej kmet
a umøít poøád ne a ne, tak èert mì vem

Už to tam nalejvej, s námi si taky dej
popøejou zdraví, štìstí a dlouhá léta

Refrén:...

Už to tam nalejvej...

Refrén:...
12. Jak ti šlapou Kabáti

Jak ti šlapou Kabáti
Vašku, ty si klasa chlap, ty umíš nejlíp poèítat
ty máš všechno v malíku, si nejlepší z Vašíkù

Ty si ze všech nejlepší, chlapíku náš stateèný
ty si tu náš generál, my sme tady zbyteèný

Vašku, ty si príma chlap, ty umíš nejlíp poèítat
ty máš všechno v malíku, za chvilku budem v balíku

ty si ze všech nejlepší, chlapíku náš stateèný
ty si tu náš generál, my sme tady zbyteèný

Øekni mi, jak Ti šlapou Kabáti když, zaène jejich velká šou
øekni mi, jak Ti šlapou Kabáti, když jsou tak v øadì za sebou
Øekni mi, jak Ti šlapou Kabáti, jáøku to pìkní hoši jsou
øekni mi, jak Ti šlapou Kabáti, když jsou tak v øadì za sebou a cha cha cha cha...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links