Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KABáT LYRICS

Best of video - Koncert - Praha - GSG Tour

"Best of video - Koncert - Praha - GSG Tour" (2002 DVD)

1. Pohoda
2. Láda
3. Saman
4. Na sever
5. Colorado
6. Bara
7. Tak teda pojï
8. Ucitel
9. Davam ti jeden den
10. Bruce Willis
11. Cert na koze jel
12. Kralici
13. ma ji motorovou 2001cm
14. Go satane go
15. V pekle sudy valej
16. Piju já, piju rád
17. Vite jak to boli
18. Prdel vody
19. Bum bum tequilla
20. Kdyby ženský nebyly
21. Centryfuga
22. Blues folsomské vìznice
23. Tak teda pojï
24. Ïábel a syn
25. Rodinnej tank
26. Teta
27. Kanibal Hanibal
28. Slibem nezarmoutíš
29. Láïa
30. Všechno bude jako døív
31. Moderní dìvèe
32. Žízeò1. Pohoda

Pohoda

Vezmu tì má milá rovnou k nám
kolem louky, lesy, hejna vran
všude samá kráva, samej vùl
Máme kino, máme hospodu
v obci všeobecnou pohodu
máme hujer, žito, chléb i sùl


Když se u nás chlapy poperou
tak jenom nožem a nebo sekerou
V zimì tam dlouhý noci sou a tuhej mráz…
Jak sou naše cesty zavátý
tak vezmem vidle a nebo lopaty
Když nìco nejde, co na tom sejde, my máme èas


Chlapi nìkdy trochu prudký sou
holky s motykama tancujou
S ranní rosou táhnou do polí
Nikdo se tam nikam nežene
máme traktory a né že ne
až to spatøíš, ledy povolí


Když se u nás chlapi poperou…


Hoøí les a hoøí rodnej dùm
hoøí velkostatek sousedùm
To je smùla, drahá podívej
Hasièi to stejnì pøejedou
oni si moc dobøe nevedou
Jsou-li sirky, ať je nividí


Když se u nás chlapi poperou…


Když se u nás chlapi poperou…
2. Láda

Láïa
(J. Vojtek, M. Špalek / M. Špalek)
Láïa jede na skejtu a umí chodit po lanì
když je v dobrý náladì tak napodobí vorvanì

Má veliký BMW, nikdo se na nìj nechytá
jak sou òáký problémy Láïa je všechny vychytá

Geniální nápady, má mozek obøích rozmìrù
vejde se mu do hlavy jestlipak víte proè!

Refrén:
Láïa má velkou hlavu jak pytel vod banánù
Láïa se v davu neztratí
Když se mu holky smìjou prachy ho v kapse høejou
jednou si všechny zaplatí

On když se vám rozjede dovede práskat fousama
k tomu metat kozelce a umí spát až do rána

Z Pedra foukat bublinu velkou jako pùl Zimbabwe
parusky zpjévať dólinu bacha tamhle Láïa de...
3. Saman

Šaman
(T. Krulich / M. Špalek)
Poslouchám jak v dáli temný bonga zní
nìco tu kolem zavoní
to starej šaman cocu žvejká

Hodnì ví taky už nikam nespìchá
namísto nože v ruce má
vyhaslou dýmku tiše dejchá

RED ANTS!

Protejká mu tìlem celá jeho zem
opilost mužù a bolest žen
když dìti na svìt ze tmy pøijdou

Sedí sám a nikdo nemá tolik sil
aby ho nìèím urazil
jenom pro nìj hvìzdy vyjdou

WHITE ANTS!

A kdo z nás si mùže vážnì v klidu øíct
že na svý èerný duši nemá nic
ten slyší v dálce bonga znít

Kolikrát se ještì vrátim abych žil
a co jsem nezvlád napravil
chtìl bych to spláchnout jednou rád

ANTS!

The fucking gang of the white ants
enslaved the nation of the red ants
in year 1521
4. Na sever

Na sever
(M. Špalek, O. Váòa / M. Špalek)
No tak mi zatancuj ať náladu mám
A dej mi celou noc já nechci bejt sám
Hlavní je neuhnout dobøe zvolit svùj smìr
A teï musim holka jít až tam na sever

Cestu znám a nemìním smìr
Dojdu k øece plný ryb až tam na sever

Procházím krajinou a lidi mì zvou
Èím tìžší víno lehèí holky tu sou
Jedna z nich povídá dokud dávám tak ber
Já jí jenom políbil a šel na sever

Cestu znám...

Mám nohy bolavý už nechtìj se hnout
Tou temnou vodou nechám tìlo svý plout
Zakonèím s noblesou ze všech poslední den
Kam mì vlny donesou tam vsákne mì zem

Cestu znám...

Ta cesta byla rovná místy rozbitá
Èíše vína plná jindy celá vylitá
Už nevrátím se zpátky ubejvá mi sil
Tak øeknìte jí prosím že sem tady byl

Cestu znám...
5. Colorado

Colorado
(M. Špalek / M. Špalek)
Táta vždycky øíkal: "Hochu žádný strachy
seš kowboy v Coloradu mùžeš krávy pást"
Já radši utratil sem psa a všechny prachy
do srdce Evropy já v odjel v klidu krást

Narvaný kapsy, prsteny, øetìzy zlatý
tam kolem krku místní indiáni maj
a ti co nemakaj, tak sou nejvíc bohatý
musím si pohnout, dokavaï tam rozdávaj

Refrén:
Z Billa na Nováka zmìním si svý jméno
a až tu malou zemi celou rozkradem
tak se vrátím ve svý rodný Colorado
a o tý zlatý žíle øeknu doma všem

Tam kradou všichni, co blízko okolo bydlej
šerif se na nì jenom hezky usmívá
kdyby se nesmál, tak ho okamžitì zmydlej
házej mu kosti za to, že se nedívá

Místo krav tam, nelžu vám, prej pasou holky
a když jim nezaplatíš, vyrazej ti dech
ale s IQ to tam nebude tak horký
místo na koních tam jezdìj v medvìdech

Refrén:...
6. Bara

Bára
(T. Krulich / M. Špalek)
Jenom se ptej
Kolem plameny tanèí
Tak proè je tady divnej chlad
Nepospíchej
Kdo tì zavede zpátky
A kdo pøi tobì bude stát

Víš já mám spoustu známejch v podzemí
A divá Bára se mnou spí

Když je noc všechno krásný zdá se mi
To sme my dávno prokletý

Ještì je èas
Jak tì nestvùra kouše
Tak schovej nohy do peøin
Okolo nás
Je toho tolik co zkoušet
Na jedno zdraví nevìøím

Víš já mám spoustu známejch v podzemí...

Kdopak tì zval
Vem si do dlanì rùži
Sevøi ji a krve pij
Tak pojï jenom dál
Obleè si moji kùži
Vysaj mì a použij

Víš já mám spoustu známejch v podzemí...
7. Tak teda pojï
8. Ucitel

Uèitel
Prosil bych dávat pozor
a pøipravte si hlas
nechápu tyhle kecy
co je to za dotaz

No jistì ještì jednou
ať zní to jako zvon
první druhá tøetí
a teï správnej tón!

Refrén:
Je tvùj ten sbor
Jseš král
Náš vzor
Máš styl
Máš glanc

Docela to ladí ale nìco mi tam vadí
Refrén:
Je tvùj ten sbor…

Chce to cvièit málo platný
ovšem nebylo to špatný

Jdeme na to znova
tak prosím dokouøit
a nepleťte mi slova
dejte do toho cit

Zpíváte èistou pravdu
co ještì chcete víc
první druhá tøetí
a teï z plnejch plic!

Refrén:
Je tvùj ten sbor…
Jen to tam znova dej pìknì to rozhoupej
Refrén:
Je tvùj ten sbor…
Ať nám to silnì zní a celej svìt ať ví

Že jsem ten nejlepší
dirigent na svìtì
v tom širym vesmíru
na týhle planetì

A jedem dál
a jedem víc
rostu až do nebo
praštim se o Mìsíc!

Refrén:
Je tvùj ten sbor…
Jó ať každej ví a rychle pochopí že je mùj
Refrén:
Je tvùj ten sbor…
Jen to tam znova dej pìknì to rozhoupej
Refrén:
Je tvùj ten sbor…
A je to všechno úplnì jasný!
Refrén:
Je tvùj ten sbor…
Jsem jasnì nejlepší
Refrén:
Je tvùj ten sbor…
A ještì jednou, to mám rád!
Refrén:
Je tvùj ten sbor…
Je to mùj sborrr.
Jsem úplnì vyøízenejjj.
Jsem šťastnejjj!
Jsem King Kong!!
Né – jsem génius!!!
Refrén:
Je tvùj ten sbor…
Jsem božský!
Jsem božský!!
Jsem božský!!!
Jsem géniuuus.
Jsem nejlepšííí..
A dìkuji všeem…
Úplnì všeeem….

Jsem dojat.
9. Davam ti jeden den

Dávám ti jeden den
(M. Špalek / M. Špalek)
Proè sou tolik velký voèi tvý
a proè tì s sebou vláèím, kdopak ví

Budem spolu vzhùru noc a den
tak tohle je ten velkej, bílej sen

Vždycky takhle òáký holce naletím
já s tebou na tvùj sabbath na koštìti poletím

Refrén:
Dávám ti ještì jeden den
Dávám, tak si ho klidnì vem

V dáli tiše rajská hudba zní
tìžko se mi v hlavì rozední

Seš velkej mág a triky tvý maj tah
já je všechny v hajzlu potom splách

Vím, že tì to tady vùbec nebaví
si jenom kat, co sebe jednoho dne popraví

Refrén:...

Možná je to pro tebe moc surový
jenomže, jak s tím pøestat, holka to ti nikdo nepoví
10. Bruce Willis

Bruce Willis
(O. Váòa / M. Špalek)
Nejsem žádnej Bruce Willis a neumím
skákat hlavou dolù
Holka se mnou jde jen když ji pøemluvím
a nepiju moc colu

Neumim se chovat na veèírku tvojich rodièù
pozvacim sako tvýho táty
Ráno pøijdu nadranej a to ti potom nìkdy lžu
a budim tì v pùl pátý

Refrén:
Nechci víc mnì staèí jen že
vim co je dobrý
vim co je špatný
nevim jak to vim
ale vim to málo platný

Nìkdy dlouho spim ráno se nezvedám
to když mì záda berou
Jako druhý smysl života nehledám
jó tyhle øeèi mì fakt žerou

Nejsem tolik chytrej jak všichni poslední dobou jsou
nìkdy si to zkusim
Nemám zlatý øetìzy a svaly na mnì nehrajou
a po ránu se dusim

Refrén:
Nechci víc mnì staèí jen že…

Nejdu s dobou nudim tì a nevim sám
jestli mi ještì vìøíš
Hlavu v dlaních tyhle stavy dobøe znám
když na posteli sedíš

Neumim ty slova který holky taky slyšet chtìj
jak jsou nìkdy smutný
Nosim starý boty a muj fotr není bohatej
nepøijde mi to nutný

Refrén:
Nechci víc mnì staèí jen že…
11. Cert na koze jel

Èert na koze jel
(M. Špalek / M. Špalek)
Tenkrát bylo veselo a dost málo se breèelo
kdo nás znal, ten se smál prstem si klepal na èelo

Život bìžel po zpátku a všechno bylo v poøádku
holky se nebály a já je kousal do zadku

Refrén:
To èert na koze jel a táta režnou popíjel
to èert na koze jel bejky pìstí zabíjel
to èert na koze jel my honili sme mamuti
to èert na koze jel a já byl ještì pøi chuti

To tenkrát slovo platilo a za lhaní se mlátilo
do hlavy kamenem to špatnì se nám nežilo

My pro samou legraci sme nemìli èas na práci
a pro ty nezvaný tu stály mosty padací

Refrén:...

Rada starších sedící když nebylo co na lžíci
dostali do øepy my hnali sme je palicí

Tak proto nám to klapalo že na kecy se nedalo
krávy pivo dávaly a prase v chlívì vìtralo

Refrén:...
12. Kralici

Králíci
(M. Špalek / M. Špalek)
Du vám takle po lese najednou první králík
jen se na mì podíval hned se zaèal smát

.....druhej králík...

.....tøetí králík...

.....ètvrtej králík...

.....pátej králík...

Copak sem tady jen pro srandu králíkùm
všechny je zabiju udìlám v rendlíku

V rendlíku na másle anebo na smetanì
tim to všechno hasne seru na nì.
13. ma ji motorovou 2001cm

Má jí motorovou 2001 ccm

Mám holku je jak šílená, dennì to musí mít
Na noc, ráno, v poledne, nemám vod ní klid
V oèích lesk a zase má po erotice hlad
Mì nadá spát a chudák on nemùže poøád stát


Veèer cestou z hospody dumal jsem co s tím
Kouknu se jí pod suknì, na èem jsem ať vím
Co sem vám tam nevidìl, samý pøevody
Prostì pekáè na pohon, to nemá obdoby


Má jí motorovou, proto ty nadlidský výkony
Má jí motorovou, to ve svìtì nemá obdoby
Má jí motorovou, celej svìt se toèí kolem ní
Má jí motorovou, ona je tak hroznì perverzní


Mám holku je jak šílená, dennì to musí mít
Na noc, ráno, v poledne, nemám vod ní klid
V oèích lesk a zase má po erotice hlad
Mì nadá spát a chudák on nemùže poøád stát


Veèer cestou z hospody dumal jsem co s tím
Kouknu se jí pod suknì, na èem jsem ať vím
Co sem vám tam nevidìl, samý pøevody
Prostì pekáè na pohon, to nemá obdoby


Má jí motorovou, proto ty nadlidský výkony
Má jí motorovou, to ve svìtì nemá obdoby
Má jí motorovou, celej svìt se toèí kolem ní
Má jí motorovou, ona je tak hroznì perverzní
14. Go satane go

Go satane go
(M. Špalek / M. Špalek)
Tak mì tu máte dìti zas
Já v jádru nejsem chlápek zlej
Jen nakousnout a nahlodat
Za to já sem placenej

Mám rád biftek krvavej
Sem extra zlodìj radosti
Náramnej strejda rohatej
Ale jinak dobrák od kosti

GO satane GO
Jak pískáš tak tancujou

Tak mì tu máte dìti zas
Ty gaunery já mám zapsaný
Kdo nebude sekat latinu
Ten má to u mì schovaný

GO satane GO
Jak pískáš tak tancujou

Sem ve vánoèním cukroví
Sem ve sklepì sem v podkroví
Sem v hodinách sem v rádiu
A nìkdy v hospodì s váma se napiju
Nejsem v kostele ale nablízku
Když usínáš sem u tvý postele
Sem v extázi cestou do ráje
Sem ve vínì a v tom pravda je

GO satane GO
15. V pekle sudy valej

V pekle sudy válej
(T. Krulich / M. Špalek)
Jede vlak no a my jedem v nìm
Vlak s ucpaným komínem
Lidi øvou zmatkujou
Kdo ví zda to pøežijem

V pekle sudy válej
Z kotle pára stoupá
Na stùl nám to dávej
Ať to s náma houpá

Zastavit na to není èas
Musíme jet na doraz
Pøipoutat nekecat
Kdesi protrhla se hráz

V pekle sudy válej

Nejlíp to vydejchal
Mašinfíra s topièem
Jedou si na koksu
A zatim neví o nièem

Strojvùdce je starej satanáš
Zve nás všechny na guláš
Vítám vás jedem dál
Ty nemáš tak tady máš

Máme tu houby sušený
Odvar z hlavy makový
Ale jídelní vùz narvanej
No prostì vìci takový
16. Piju já, piju rád

Piju já, piju rád
(T. Krulich / M. Špalek)
Piju já, piju rád destilát, ten umím pálit
Ochutnej, škoda slov tohle nejde nepochválit

Srdce jásá, mozek usíná
kdo pije, tak i po smrti se usmívá

Pøekapat, filtrovat ejhle je tu medicína
Potom nám nehrozí v létì úpal, v zimì rýma

Èetník za mnou pøišel já ho nepozval
a už mì vítá brána za ní kriminál

Refrén:
Co chtìj ty stráže proè železa mi dávaj, já jenom pil
jak zákon káže já ten jejich zákon zle pochopil

Vážnej pán s parukou kladivem do stolu mlátil
prosím klid, povídá prej, abych všechno státu vrátil

Tak mu øíkám, já nic neukrad
pálil sem jen proto, že to piju rád

Refrén:...
17. Vite jak to boli

Víte jak to bolí
(M. Špalek / M. Špalek)
Když je v módì bílá
tak to mám èernou rád
lidi držej smutek
já se zaènu radovat

A jak zpívaj v duru
hned nasadím moll
proto nìkdy použijou
pálku na baseball

Refrén:
Víte jak to bolí
baseballovou holí
to si potom èlovìk
zvykne na cokoli

Jak jde nìkdo vlevo
ženu se doprava
kdejakej rudej pøízrak
mi za to nadává

Vy dva kroky vpøed
já dva kroky vzad
dochází vám asi
proè mì nikdo nemá rád

Refrén:
Víte jak to bolí…

Tohleto mám za to
a když stoupá jako rtuť
to se ví že moje holka
zrovna nemá chuť

Ať si pøijde žebrat
mý ne ji odradí
s tím rozdílem
že ona si vždycky poradí

Refrén:
Víte jak to bolí
baseballovou holí
to si potom holka
zvykne na cokoli

Víte jak to bolí…
18. Prdel vody

Prdel vody
(T. Krulich / M. Špalek)
Costa Brava Beach
jen tak v moøi splývat
plavu poøád pryè
dostávám chuť zpívat

Najednou mám sen
nutí mì oèi mhouøit
jako by pod vodou
zaèínal nìkdo kouøit

Už vim to tajemství
proè starej Venclovský

Refrén:
Vydržel noc a den
nech ho tam až kam se vejde
vydržel noc a den
a pak že pod vodou to nejde

Tuhle pøece znám
to je tedy síla
plave pode mnou
malá moøská víla

Na rtech rudej lak
dle poslední módy
saje mi ho tak
až mám prdel vody

Už vim to tajemství
proè starej Venclovský

Refrén:
Vydržel noc a den…
19. Bum bum tequilla

Bum bum tequilla
(T. Krulich / M. Špalek)
Rádio dennì mele jen tu svou
Poslechni si to mám rád
Intoši o Tibetu debatujou
Vùbec jim to nedá spát

A móda jak to vidí Calvin Klein
Ať se vlci nažerou
Jen klukum v Mexiku je poøád fajn
Tìm to hlavy stejnì neberou

Syrovej rytmus jedou dál
A jenom BUM BUM TEQUILLA ráj

Ráno si poètu kdo a kde s kym spal
A kdo je mimo jako já
Zatim co starej Elvis žije dál
Majkl se nám rozpadá

A nìkdo hulí aby zùstal in
Lovci lidí s kamerou
Jen kluci v Mexiku no co já vim
Tìm to hlavy stejnì neberou

Syrovej rytmus jedou dál
A jenom BUM BUM TEQUILLA ráj

Narvi tam èervy ať to má grády
Najdi citrónovej háj
A tim to hasne vivat tequilla
Kluci v Mexiku no ty se maj
20. Kdyby ženský nebyly

Kdyby ženský nebyly
(T. Krulich / M. Špalek)
Kdyby ženský nebyly
chlapi by se nemyli
od rána až do noci
lachtany si honili

Ale že ty ženský jsou
jak blázni se o nì rvou
kvùli nim je všechno zlo
chlapi za nic nemùžou

Tak už si uvìdomte
že je to všechno kvùli vám

Refrén:
Kvùli vám chlap zaène klidnì vodu pít
jen kvùli vám, to je co øíct
Kvùli vám udìlá co budete chtít
jen kvùli vám, co chcete víc?

Chlapi my tu bejt sami
jo to bysme chlastali
až do rána celou noc
a do práce nevstali

Nebyly by žádný hádky
já nevìøim na pohádky
kdyby tu s náma nežily
to bysme se nudili

Tak už si uvìdomte
že je to všechno kvùli vám

Refrén:
Kvùli vám...

Kvùli vám...
21. Centryfuga

Centryfuga
(O. Váòa / M. Špalek)
Èlovìk se hezky ráno nasnídá
ze šichty domù a pak usíná
a tak to chodí každej den

K tomu si vezme ženu za ženu
Margitu, Stáòu nebo Boženu
a ta mu zakáže jít ven

V hospodì s chlapama se pohádá
jakej to bejval borec zamlada
ví, že je pravdy na tom pùl

Ke stáru zaène chodit na ryby
co kdyby braly, no tak co kdyby
a tam sedí jako vùl.

Život mu zdrhá nìkam, øíká si na co èekám...

Refrén:
Hrajeme karty s osudem
co bude až tu nebudem
Dám na to krk, tak vìøte mi
èlovìk se nikdy nezmìní

Od starý vyfasuje baèkory
baèkory pøimontuje na nohy
a de se èumìt do bedny

Veèer si odbude svý a de spát
nejvíc pìt minut, proè se namáhat
a tak mu bìžej jeho dny

A kolotoè se toèí, už asi neseskoèí...

Refrén:......

Øekni mi, když se ráno probudíš
jestli se tady trochu nenudíš
jestli chceš tady dopadnout.

Nejsi tu vìènì, tak si užívej
a kolem sebe se moc nedívej
seber se a zkus vypadnout.

Život ti zdrhá nìkam, øíkáš si, na co èekám...

Refrén:...
22. Blues folsomské vìznice

Blues Folsomské vìznice
(Kabát / J. Vyèítal)
Mùj dìda bejval blázen Texaskej ahaswér
a na pùdì nám po nìm zùstal vošoupanej kvér
ten kvér obdivovali všichni kámoši z okolí
a máma mi øíkala nehraj si s tou pistolí

Jenže i já byl blázen, tak zralej pro malér
a ze zdi sem sundával tenhle ten dìdeèkùv kvér
pak s kapsou vyboulenou chtìl sem bejt chlap ourajt
a s holkou vykutálenou hrál sem si na Bonny and Claid

Ale udìlat banku to není žádnej žert
sotva sem do ní vlítnul hned zas vylít sem jak èert
místo jako koèka já utíkám jak slon
takže za chvíli mì veze policejní anton

Teï vokno møížovaný mi øíká že je šlus
proto tu ve vìznici zpívám tohle Folsom blues
pravdu mìla máma radila nechoï s tou holkou
a taky mi øíkala nehraj si s tou pistolkou
23. Tak teda pojï

Tak teda pojï
(M. Špalek / M. Špalek)
Dlouhá je noc, nebudeš spát
poèkáš, až doutník jen tak tì v prstech zabolí
možná si dáš òáký ten drink
není to jistý, jestli ti játra dovolí

budeš se dál nudit a pít
vypouštìt slova, rány to stejnì nezhojí
nápad bych mìl a není zlej
pudeme jinam, tady to za moc nestojí

Refrén:
Tak teda pojï, pojedem dál
tahle noc konèí, ten starej vrátnej chce jít spát
Seržant je zlej a jeho pes
má divnej pohled, bùh ví, co mohlo by se stát

Napijem se naposled, ať prodlouží se noc
oèi barvy krve, už je na mì toho moc

Refrén:
Tak teda pojï, pojedem dál
až na kraj svìta, kde ještì kousek nebe maj
Tam vládne klid a žádnej sráè
neøekne "heleï, tyhle dva divný se mi zdaj"

Kde podnebí je takový, že zbranì rezaví
kde nemlátìj se do hlavy pro prachy špinavý

Refrén:
Tak už sme tam, kde má bejt líp
roste tu tráva, had se jen tiše usmívá
Tohle je ráj, není to zlý
snad jen ten pocit, pro nìj se taky umírá

Svatej Petr táhne šichtu u nebeskejch vrat
už je taky starej pán a tak se mu chce spát

Refrén:
Tak teda pojï, pojedem dál
tahle noc konèí, ten starej vrátnej chce jít spát

Nìkde tady musí ležet zem
tam, kam my jdem
kde nás už nikdy nenajdou...
24. Ïábel a syn

Ïábel a syn
(O. Váòa / M. Špalek)
Sedim a koukám jak zvrácenej podzim
stromùm svlíká jejich šat
poslouchám ptáky a jenom tak kouøim
malinko chce se mi spát

Padá mi hlava pak cejtim jak nìkdo
lehce mì za ruku vzal
blázen èi voják jak maškara divná
tam stál
já pozval ho dál

Øíká mi hochu vracim se z flámu
hráli jsme karty se zdá
partii pokera o budoucí vládu
dík bohu vyhrál jsem já

Já mìl z pekla štìstí a nebo pár trumfù v rukávu
podvod - já vim
chcete mì soudit tak dejte mì na køíž
jsem váš
ïábel a syn

Pak pomalu mluvil a nièil mì silou
co od vìkù v sobì už má
drtil mì pravdou a pouštìl mi žilou
na závìr jen povídá

Bùh stvoøil lásku a žal taky bolest
já jenom ubohej chtíè
fandim vám lidem nevím proè nemáš
mì rád
já poslal ho pryè

Sedim a koukám jak zvrácenej podzim
stromùm svlíká jejich šat
pøemejšlim o tom co s námi bude
a malinko chce se mi spát

Padá mi hlava pak cejtim jak nìkdo
lehce mì za ruku vzal
blázen èi voják jak maškara divná
tam stál
tak pozvem ho dál
25. Rodinnej tank

Rodinnej tank
(O. Váòa / M. Špalek)
Já a brácha žijem na hradì
Arzenál máme na zahradì
My trnem v oku sousedù
Pádž sme vždy o krok vpøedu

Máme doma raketu a rodinnej tank
Zaène boj a my v pohodì
Jak na souši tak na vodì
Kam nedoletíme tankem
Tam dojedeme raketém

Máme doma raketu a rodinnej tank

Celej maskovanì zelenej
Z pravý ocele je kalenej
Na støeše velkej šíbr má
A brácha z nìho vyènívá

Nastupuj ten kdo chce jet
Co mi tu budeš vyprávìt
Komu by se nechtìlo
Zabafat si pøes dìlo
26. Teta

Teta
(M. Špalek / M. Špalek)
Je tu parte z Ostravy
tak už jí nohy nezebou
prej to mìla z otravy
má teta to má za sebou

Vezmu svojí trumpetu
a vìnec se stuhou
pojenu zahrát pro tetu
i když už pro tuhou

Refrén:
Já mám po ní starej dùm
a v nìm židle dvì a stùl
pár vokoukanejch strašidel
a samý krámy

Zdìdil jsem taky hadraplán
v nìm starý pera z postele
ty na nohy si pøidìlám
a budu skákat vesele

V tom domì pro mì za mì
mùžou všichni spolu spát
celej den nic nedìlat
a na trombóny hrát

Refrén:
Já mám po ní starej dùm…

My tam máme celej rok
zatažený rolety
kouøíme a milujem
tenhle barák od tety

Vùbec nic nám nechybí
je vítán každý z vás
a komu se to nelíbí
tomu se to nelíbí

Refrén:
Já mám po ní starej dùm…
27. Kanibal Hanibal

Kanibal Hanibal
(O. Váòa / M. Špalek)
Na konci svìta stál
Ten co má lidí rád
Malinkej kanibal
Trápí ho lepra a hlad

Klobouk a karibskej drink
Ta žena krásná jak sen
Zbyla tu po nìm nic víc
Turista nemìl svùj den

Za tátu s maminkou
Za deštný pralesy
Figuru malinkou
Na to když vzpomene si
Kanibal Hanibal tam u stromu stál
A jen se ša la la la ládoval

Klobouk si na hlavu dal
Ženu mìl docela rád
Trochu jí pomiloval
Nad láskou zvítìzil hlad

Za tátu s maminkou...
28. Slibem nezarmoutíš

Slibem nezarmoutíš
(O. Váòa / M. Špalek)
Zejtra ráno zaènu novì žít
Nechci kouøit nechci ani pít
Nauè mì vaøit prát a štrikovat
Já tì za to budu milovat

A tak si zpívám hej hej hej
hej haj hou frajeøi nepijou

Nevìøíš no tak to uvidíš
Zhubnu znovu ztvrdnu však ty víš
Všechny lahve vezmu zahodim
Stejnì z toho jenom marodim

A tak...

Vùle má jak ocelovej drát
Nezlomí mì žádnej kamarád
Jednou taky tøeba pochopíš
Když je zle slibem nezarmoutíš
29. Láïa

Láïa
(J. Vojtek, M. Špalek / M. Špalek)
Láïa jede na skejtu a umí chodit po lanì
když je v dobrý náladì tak napodobí vorvanì

Má veliký BMW, nikdo se na nìj nechytá
jak sou òáký problémy Láïa je všechny vychytá

Geniální nápady, má mozek obøích rozmìrù
vejde se mu do hlavy jestlipak víte proè!

Refrén:
Láïa má velkou hlavu jak pytel vod banánù
Láïa se v davu neztratí
Když se mu holky smìjou prachy ho v kapse høejou
jednou si všechny zaplatí

On když se vám rozjede dovede práskat fousama
k tomu metat kozelce a umí spát až do rána

Z Pedra foukat bublinu velkou jako pùl Zimbabwe
parusky zpjévať dólinu bacha tamhle Láïa de...
30. Všechno bude jako døív

Všechno bude jako døív
(tradicionál / M. Špalek)
Refrén:
Všechno bude jako døív
všechno bude jako døív
Jen ty a já už nebudeme žít
jinak všechno bude jako døív

Než to s náma praští tak budem rychle žít
Udìláme maso dáme kouø a zaènem pít
Cholesterol v krvi nám tolik nevadí
jak nám vadìj agitace vo tom co se smí

Poslouchat ty øeèi co prej pøijde po smrti
Možná budeš pilot u andìlù v peruti
nebo se nám vrátí doba ledová
Kdo neumøe ten se pøed tou slotou neschová

Refrén: ...

Slyšim zvuky motoru kdopak to jede sem
Ježíš na harleji a to s celým prùvodem
Øíká hochu sedej èasy budou zlý
Lenošit mì na køíži už dávno nebaví

Refrén: ...
31. Moderní dìvèe

Moderní dìvèe
Moderní devèe, když chlapce spatøí
vypadá jak klaun do cirkusu patøí
má rùžovou vestu a modrý oèi
na diskotéce kolem se toèí
Jú ten je bájeèný, jistì má prachy
my chceme vypadat jednou tak taky

oléo, oléo Rio de Janeiro

Moderní holky nosí pìkný nohy
vypadaj svatì, jenže maj rohy
to jsem si našel moc špatnou cestu
piju a kouøím, ježiš já klesnul
Chtìl bych být jiný, mladý a krásny
milovat dìvèe a být s ním šťastný

oléo, oléo Leo Kangasero
Refrén:
Jenže já jsem dennì vožralej, dennì vožralej
mám velikej pupek smrdím a sem špinavej
Hodnì piju, jím, ženský nebalím
a když nìkdy o sobì vím hned to oslavím
32. Žízeò

Žízeò
(T. Krulich / M. Špalek)
Slejzaj mi nehty chøadnu øídne mi vlas
To bych snad nepøál lidi nikomu z vás
Celej se klepu èekám kdy to pøejde
Mnì je vám hroznì blbì takhle to dál nejde

Nebudu slaboch zajdu za doktorem
Ten by mìl nejlíp vìdìt jak na tom jsem
Trochu mì proklepal a pak zved zrak
Øekl mi smutnì chlape to máte tak
Pevnì se držte já øeknu vám
Je to ta nejhorší nemoc kterou znám

Refrén:
Žízeò ... a, ja, ja, ja, jaj

Nevím proè tenkrát ten èíšník øval
Když jsem mu recept s korunou dal
Za patnáct piv který jsem na lístku mìl
To se mu nezdálo co by ještì chtìl

Prostì jsem nemocnej tak proè máte zlost
Myslíte že piju jen tak pro radost

Refrén:
Mám žízeò ... a, ja, ja, ja, jaj

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links