Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


GRAVELAND LYRICS

Raiders of Revenge

"Raiders of Revenge" (2000 Split)

1. Antichrist's Hammer
2. Wrath
3. Invaders
4. Thousand Years Bonds
5. Blacksmiths of Destiny
6. Source of My Power
7. Into Death's Arms1. Antichrist's Hammer

Przyszli¶my z gór okrytych przez lód
Z lasów i bagien owianych legend mg³±
Wieczne s³once dawa³o nam moc
W zmaganiach z natur± wspiera³o nasz krok
Nie by³o tu nic gdy nasta³ nasz czas
Szala³y ¿ywio³y a plony niszczy³ wiatr
Potem i krwi± znaczyli¶my l±d
By wznosiæ mocarstwa i mieczem leczyæ z³o

Ogieñ dawnej wiary czeka w nas
Aby Bia³ym Bogom zwróciæ tron
Antychrysta sztandar w niebo wznie¶æ
Pod³e plemie krzy¿a str±ciæ w mrok

W starciu z nieznanym z³o¿yli¶cie broñ
By bogom Judei po¶wiêciæ swój dom
Walka i prawda nie s³u¿± za cel
Bo wiedza i duma zmieni³y siê w grzech
Wszystkie pojêcia straci³y swój sens
Gdy czarne jest bia³e a dobro jest z³em
Nie bêdzie tu nic gdy minie nasz czas
Gdy run± potêgi zatrute przez jad

Zbli¿a siê dzieñ gdy uderzy nasz m³ot
Nios±c swój blask jak pochodnia przez noc
Czekamy wci±¿ na bitewny ten zgie³k
M³ot mówi nam co jest dobrem co z³em
2. Wrath

Martwym spojrzeniem ogl±dasz ten ¶wiat
Wielbi±c tradycje oparte na ³zach
Biblie fa³szywe,grozniejsze od krat
Naiwne jak wszystko co znasz

Jak± kultur± odmierzasz swój czas
Gdy ¶wiat³em nazwa³e¶ ciemnotê i strach
Jakim sposobem ukry³es do dzi¶
Przesz³o¶æ religii sk±panej we krwi

Gniew,który rodzi siê w nas
Gniew nieugiêty przed niczym
Gniew ludzi wolnych od k³amstw
Gniew zjednoczony by niszczyæ
Gniew cios mia¿d¿±cy na proch
Gniew bezlitosny i dziki
Gniew ludzi wolnych od k³amstw
Gniew nieugiêty przed niczym

W mrokach tajemnic ob³udnych jak ty
W zawi¶ci tych krain odleg³ych i z³ych
Wolno¶æ wyboru odda³e¶ za krzy¿
Ludziom zbyt s³abym by naprzód wci±¿ i¶æ
Buduj±c przez wieki podstêpny swój plan
Cierpienie przyj±³e¶ za cnotê bez wad
Na gruzach wielko¶ci imperiów sprzed lat
Jakim spojrzeniem ogl±dasz ten ¶wiat?
3. Invaders

Ten cz³owiek,który obieca³ Ci raj
Nazwa³ siê bogiem skazanym na krzy¿
W ksiêgach spisanych przez k³amców jak on
Sprzecznych z natur± ludzko¶ci a Ty
Za prawdê i ¶wiêto¶æ uzna³e¶ ten fa³sz
W labirynt domys³ów wpuszczony jak kret
Ci±g³ym rozterkom poddany co dnia
Musisz rozstrzygaæ gdzie cnota,gdzie grzech?

Jak d³ugo bêdziesz po stronie tej sta³?
Jak d³ugo bêdziesz w obronê bra³ krzy¿?
Jak d³ugo bêdziesz nawraca³ do z³a?
Jak d³ugo mo¿esz oszustwem tym ¿yæ?

Wielu jest ¶lepych tak samo jak Ty
Odpornych na prawdê ra¿±c± jak ¶wit
Wielu zbrodniarzy gotowych ju¿ dzi¶
Z jego imieniem na ustach siê biæ
Jak przed wiekami przewagê t± mieæ
Pod p³aszczem ko¶cio³a bezkarnym i z³ym
W lochach klasztornych katowaæ na ¶mieræ
W habit przebranym nie p³aciæ za nic

Wiara dla której straci³e¶ sw± twarz
Dawno powinna uznan± ju¿ byæ
Systemem zbrodniczym wyzysku i ³garstw
Tuczonym na biedzie jak ¶winia na rzez
Za prawdê i ¶wiêto¶æ uzna³e¶ ten fa³sz
W labirynt domys³ów wpuszczony jak kret
Ci±g³ym rozterkom poddany co dnia
Musisz rozstrzygaæ gdzie cnota,gdzie grzech!
4. Thousand Years Bonds

Czym sta³e¶ siê w kajdanach religii
nisz±cej wiêz z pradawnym mitem
Mówi±cej jak pokochaæ swych wrogów
Pokochaæ strach,nie walczyæ z niczym

Od prawdy wci±¿ daleki
Kaznodziejom z³o¿y³e¶ ho³d
Najwiêkszej hañbie na Twojej ziemi
Sprzeda³e¶ los

Gdy przyjdzie kres
I nic do stracenia nie bêdzie ju¿
Na polach bitew,w imionach drzew
W kurhanach przez które wzywa³a krew
Nie znajdziesz ¿ycia
5. Blacksmiths of Destiny

From fire and earth the power was born
In red tongues of fire
Blacksmiths of destiny froged steel
Hot redness became a cold death

And the day came when stell lusted for blood
And death and terror were our deeds
Our destiny was bound foreve
In this smooth cold blade of steel

Earth drawn in seas of blood
Fire and smoke on the sky
Cry of women and old men
Remains of blood on my hands
Wounds and sears on my body
And memories of past battles in my head

Gods gave us a great gift
Cruelty became easy thing to do
We went to distant lands with victory flags
Graves are proof of our deeds

We proved our bravery
Lords of heavens and hell are satisfied
Crime became virtue
Death is the only salvation for our enemies

From war to war, from battle to Battle
We walk the way of destiny
He learn how to fight and be perfect killers
Bewitched by hatred bound in steel
6. Source of My Power

The source of my power is here
Where I was born, here my ancestors
Spilled their blood
There are the barrows and mounds

The source of my strength is here
Where I rise my folkís banner
Where my faith and pride
Speak to me

The source of my might is here
Where every might my ancestorsí spirits
Visit their mounds
Here past battles were waged
Where courage was each manís virtue

Every morning when sun rises
I rise my sword to heavens
I will not break my word given to this sail
I will fight to the last breath
I will win or die

One day we will hear sound of horns and drumms
Summoning us for a Battle in bright rays of sun
We will go brave and proud without fear
For the last battle of Gods
7. Into Death's Arms

Forward my brothers for blood and honour
May rage lead you to fight
We will go there where soil lusts for blood
And where detah looks for new victims

To Fight !

Today our swords will shine in the fires of Battle
Today our shields will crush our enemies
Where fire and detah and rivers of blood
I will find my ancestorsí pride

To Fight !


Lead us spirit of fight and revenge
Lead us into fire, into death arms
Following the voice of shed blood of our brothres
In fires of victory, we will find our ancestorsí pride

Our is fortitude, power and might
Our spitit, faith and rage
Eagle comes !
Sounds of horns summon for a battle !

In my veins runs Godsí blood
There is spirit, steel and thunderbolt in my blood
My blood is ready to fight
Today I will feed wolves with my foesí carcass

Our is soil, blood and honour
Our swords, flags and eagles
Eagle comes !
Sound of horns summon for a battle


It is high time for eagles to have their nets
And weapon be clean by blood
And anger and pain harden our hearst
Letís prove our courage in a bloody fight

To fight !

Eagle ! be with me and take care of me when I die
When death does not let me fight anymore
Lead my soul to Gods
My ancestors are waiting for me

To fight !


Eagleís shingle garnish my helmet
Iím strong because strong is my faith
Iím here where spirits of my ancestors are
Iím here and I guard their strongholds

Our is fortitude, power and might
Our spitit, faith and rage
Eagle comes !
Sounds of horns summon for a battle !

Each of us wage his our war
Letís be brave and in flexible
Each of us rage his our war
Letís be brave and courage and
Donít be too long when brothers ask for help

Our is soil, blood and honour
Our swords, flags and eagles
Eagle comes !
Sound of horns summon for a battle !

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links