Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


DYING PASSION LYRICS

Relief

"Relief" (2007)

1. Relief
2. Born On The 4th Of July
3. The Creeps
4. Call Me Away
5. Innocent
6. I'm Walking
7. Psychic (A Soul Wreck)
8. Intangible
9. Ashes To Ashes
10. Not Till Death Do Us Part
11. Words
12. How Many?
13. Heroes1. Relief
2. Born On The 4th Of July

Born on the fourth of July,
I'm saying a black mass.
I'm making love with death
Under a palm tree under fire.
Quarter past two
The night is receding.
Full moon’s staring into the dark.

Chorus:
I’m praying to God
Shivering with fear
Wringing a gun in my hands
I hate them
And I hate myself
But I love you – write to me.

It’s pretty hard to read
Send me some money
I’ve got little time
The sky’s fading
The horizon’s growing red.
The roundabout starts spinning

I’m to go home now
Some others‘re coming.
Keep your tears from your eyes
And keep the dress on
The dress for today
Tears forever

The sun is rising
I’m screwing my eyes
I can see red circles
A red sea
A bullet in my head.

Chorus:

...
Narozen 4. èervence
Sloužím èernou mši.
Pod palmou v palbì
Miluji se smrtí.
Ètvrt na tøi
Noc na ústupu.
Úplnìk zírá do tmy.

Refrén:
Modlím se v boha
Tøesu se strachy
V rukou tisknu zbraò.
Nenávidím je,
A nenávidím sebe.
Ale tebe miluji – napiš.

Tìžko to pøeètu
Pøesto pošli prachy
Nemám moc èasu
Nebe bledne
Obzor rudne
Kolotoè se toèí

Mám jít domù
Po mì pøijdou další.
Nech si ty slzy, slzy s tvých oèí
Nech si i šaty
Šaty na dnes
Slzy navždy

Slunce stoupá
Mhouøím oèi
Vidím rudé kruhy
Rudé moøe
Kulka v mé hlavì.

Refrén:
3. The Creeps

I‘m horrified wherever I‘m proceeding.
Just like a bomb burst up in the middle of the crowd,
A mummery shreads of thoughts I’ve got on my brain
And I feel, the ground below my feet is shaking

Chorus:
It’s not me
somebody crazy occupy my mind.
It makes me shudder to realize his strategy.
Everyday I wake up early in the morning
And I hear the frantic beating of my heart.

Thus demons in the multitude‘re marching to conquer my mind,
They mighty outnumber me and they’ve got heavy arms.
Leftover torsos of my immaculate thoughts’re running for their life,
Weak and defenceless, sheltered only by the dark.

Chorus:
Oh, disparity of forces and my first battle lost.
If I fell in this private war, my honour will be the cost.

Chorus:


...
Hrùzu mám z toho, kam to se mnou spìje.
Jako když granát vybuchne vprostøed davu,
mumraje kusù myšlenek mám plnou hlavu
a cítím, jak pùda pod nohama se mi chvìje.

Refrén:
To nejsem já, kdos šílený opanoval moji duši.
Dìsím se toho, co všechno má asi v plánu.
Každého dne probouzím se v èasném ránu
A slyším, jak zbìsile mi srdce v hrudi buší.

Tak bìsy v zástupech táhnou dobýt mysl mou,
Jsou v pøesile mohutné a tìžké zbranì mají.
Zbylá torza myšlenek èistých pøed nimi utíkají,
Slabé jsou a bez obrany, chránìny pouze tmou.

Toť nerovnost sil a bitva první prohrána jest.
Když poražen v té válce budu, zhyne i má èest.

Refrén:
4. Call Me Away

If you only knew how sad I am, nobody can tell
Not like before. Now it’s more intense.
After a long time I speak with God,
I know for sure, what I should ask.

If you only knew how sad and tired I am
with all these facts,
All is done halfway, empty promises
Oh my Lord what happens
When I won’t find rhyme to your name?

Chorus:
Call Me Away
There’s nothing here
That wins my soul to remain
I’m a stranger in the land of make-believe
Leading to your grace

If you only knew how sad I am
though the sun warms my face.
I am blind, ‘cause I’d denied the treasure of my house
in fatal turning point.
How to chase away this feel of despair?

Chorus:


...
Kdybys jen vìdìl jak
Smutná jsem, aè snad to není znát.
Ne, jako jindy. Teï více mnohem.
Po dobì dlouhé hovoøím s Bohem,
Moc dobøe vím, naè mám se ptát.

Kdybys jen vìdìl jak
Smutný jsem a znaven tímhle vším.
Vše tak polovièaté a jen sliby plané.
Co jen se, Bože, co jen se asi stane,
Až ke slovu Tvému nenaleznu rým?

Refrén:
Zavolej si mì tam k sobì
není zde nièeho,
co by získalo mou duši
Jsem cizincem v zemi pøetváøek
Smìøuji k tvé milosti.

Kdybys jen vìdìl jak
Smutná jsem aè slunce tváø mi høeje.
Slepý jsem, neb poklad svého domu
Popøel jsem v tom osudovém zlomu.
Jak jen zaplašit ten pocit beznadìje?

Refrén:
5. Innocent

Thank you for all those nights,
Embraced in autumn melancholy
And yearning chosen and estranged,
In spite of this all intimate,
Which is binding us in one.

Thank you for all those nights,
We love to worry so much,
That we will soon repeat
What makes us the fools,
In spite of this so innocent.


...
Díky za všechny ty noci
v náruèí podzimní melancholie
a touhy jí té vyvolené a vzdálené,
pøesto nejbližší,
která nás oba pojí v jedno.

Díky za všechny ty noci
Trápíme se tak rádi,
že si zase brzy zopakujeme
to co z nás dìlá blázny
a pøesto tak nevinnými.
6. I'm Walking

Proudly I’m walking,
straight to my fortune
I’m not cringing, not blind, not in fear.
I know it my buddy,
Now nothing can stop me.

Sometimes it makes me cry,
When I see dull hoard standing in my way.
I keep on walking, under arms.
Who touched me, has got to pay.

Chorus:
Palm your hand in mine
I’m going to tell you, what’s hidden in you.
Maybe we’ll break the line
But the price is always too high.

What's on your mind when you look to sky full of stars
What will you learn from the whisper of the night time breeze
How blissful is to stay awake today
I‘m completely happy just to be next to you.

Chorus:

And I’m not alone,
we know what we know.
One as another
Scatlet sunrise on the horizon.
There all ends as well as begins.


...
Osudu kráèím hrdì vstøíc.
Ne shrbený, slepý, v strachu.
Já znám ho, milý brachu,
Tak zastavit nemùže mì nic.

Však nìkdy je mi z toho do pláèe,
když dav hovad tupých v cestì stojí.
Kráèím dál, jsem v plné zbroji.
Kdo dotknul se mì, to si odskáèe.

Refrén:
Skryj ruku svou v mé dlani,
povím Ti, co v Tobì døíme.
Snad mnohé zmìnit smíme,
však vždy s pøevelikou daní.

Co napadá Tì, když hvìzd plné nebe?
Co zvíš z ševelení noèního vánku?
Jak blahé dnes zùstat beze spánku.
Jak slastné mít … mít Tì vedle sebe.

Refrén:

A nejsem sám, nás družina.
Z nás jeden jak druhý ví co ví.
A na obzoru úsvit šarlatový.
Tam vše konèí i vše zaèíná.
7. Psychic (A Soul Wreck)

My soul is like a stormy sea
The sea that presage a menacing augury.
I'm entering the water.
My screaming soul broke the silence
And it’s disappearing in the storm…

Chorus:
I don't want it to come this night
It mustn't fall on me
It mustn't enter my soul

My soul is space full of sadness
The sleeping space
Smiling at me with the eyes of youth.
In them, in their reflection,
I can see my soul’s wreck.

I watch but I can't break away.

Chorus:
I don't want it to come this night
My soul mustn't drown yet
My heart mustn't cool down…

Under my head water
Over it – clouds, the bluish sky in reach.

Chorus:
I don't want it to come this night
with the dawn either
The sea in my soul’s not storming any more.
My heart stopped beating…
And in the meantime I'll be sound asleep.


...
V mé duši burácí moøe
moøe jenž tuší hrozivou pøedzvìst.
Kráèím v moøe
má duše køièí, utne ticho
mizí ve víru bouøe…

Refrén:
Jen ne téhle noci,
to nesmí padnout na mne
to nesmí do duše se vetøít.
Ohromným prostorem vznáší se žal,
prostorem tichým,
jenž usmívá se na mne oèima mládí.
V tìch oèích, v jejich odlesku
vidím zkázu mé duše.

dívám se, nemohu se odtrhnout.

Refrén:
Ne téhle noci
nesmí utonout má duše
nesmí zchladnout žhavé srdce

Nad hlavou oblaka
pod hlavou voda, modø nebe na dosah.

Refrén:
Jen ne téhle noci,
ani za úsvitu
V mé duši už neburácí moøe
V tìle již srdce nebije …
A zatím budu tvrdì spát.
8. Intangible

When hopelessness creeps into you mind,
When the weary spirit doesn’t know where to turn first
Up to the surface rises whatever I’ve loved
Though air-tightly locked against the outer world
I’m full of illusions, I don’t realize the time I spent with searching ….

Chorus:
In the pace of the tide going to and fro
I am the blind without a stick and black glasses
All around seems vain and foolish
When the waves grow and the wind keeps wailing
On the wings of a seagull setting me free.

In the rush of surreal sensation I fly higher
I may even touch the glow of stars painlessly
I’ll be forced to carry my cross again
Though its weight is intangible ’cause I know
All bad turns out good on the way to innocence.

Chorus:


...
Když pocit beznadìje na mysl se vkrádá
a duše schvácená neví kudy kam,
v ní na povrch vystoupí, co kdy mìla ráda,
však pøed okolím ji neprodyšnì zamykám
- pln pøeludù jsem a neznám èas

Refrén:
V rytmu pøíboje sem a tam se houpe,
jsem slepcem bez hole i èerných brýlí.
Vše kol mne tak nicotné a hloupé,
když vlny vzdouvají se a vichr kvílí
- na køídlech racka, jenž pout mì zprostí.

S pøívalem neskuteèných vjemù vzlétám výš,
i jasu hvìzd se bez bolesti dotknout smím.
Posléze zas nucen budu nést svùj køíž,
však tíha ta nepatrná, neboť vím ...
Vše špatné v dobré obrátí se na cestì k nevinnosti.

Refrén:
9. Ashes To Ashes
10. Not Till Death Do Us Part

Loving you my baby is as grateful
as breathing city smog.
Maybe I could love you
If you’re far away for good.
But you’re bloody here.
It is too close my dear.

Chorus:
The camouflaged emotions
Lead to pain and silent cries.
That’s why I’m just trying to tell you
I hope not till death do us part.

It’s exactly like that, you and I –
It’s an unequal tie.
I’ve got wings and have to fly.
It’s your bad luck.
This love is wrong.
Don’t think of it for too long.

Chorus:
11. Words

Late in the night
I'm full of words.
Eternal ones like time
Heavy ones like a head
Shining ones like a star.

Chorus:
Your words also came to me.
Your words kept in silence.
They're beautiful
And they're whole.
They've got me
And I’ve got them
They've got us all.

A window provided with bars,
A word outside.
Does it depend so much
On what comes across our way?
I’ll try to break down the wall

Chorus:


...
V pozdních nocích
Jsem plný slov.
Vìèných jako èas,
Tìžkých jako hlava.
Záøících jako hvìzda.

Refrén:
I tvá slova ke mnì pøišla.
Tvá slova nevyøèená
Jsou krásná
A jsou celá
Mají mne
Já mám je,
Mají nás.

Møížové okno
Slovo venku.
Záleží tolik,
Co potká nás?
Zkusím zboøit zeï.

Refrén:
12. How Many?

How many days is it, how many?
I’ve asked myself since you’re not here
I reject to know but it feels,
Like it‘s hundred years

How many nights I cannot sleep – I am awake
But yet I go astray in dreams
I wander on the stars
I’ve got even permission beyond time boundary

How many moments I don‘t think of you
Perhaps the one or just the half

How many emotions which make me chill
I would slip on that ice.

How much emptiness until your return
In my reply I’ll be lost for good.


...
Kolik dní, tak kolik tomu,
co nejsi tu, se ptám.
Odmítám znát, však pocit mám,
že roky jsou to, u sta hromù!

Kolik nocí nespím – bdím,
pøec bloudím v snách.
Toulám se po hvìzdách,
až za hranice èasu smím.

Kolik chvil nemyslím na Tebe?
Jednu snad, èi jenom pùl?
Kolik pocitù, z nichž až zazebe?
Na ledu tom bych uklouznul.

Kolik prázdnoty do Tvého návratu?
V odpovìdi ztratím se nadobro.
13. Heroes

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links