Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


DYING PASSION LYRICS

No Time

"No Time" (1999 Demo)

1. No Time
2. Smoke and Dust
3. New World
4. Bloody Crying
5. When I Die
6. The Request
7. Erection1. No Time

No Time hudba a text: S Jelínek
(Bez èasu)

Na pokraji všeho porozumìní, vší skuteènosti.
Vzpomínky na minulost sužují tvou duši.
Propadáš tomu. Je to skuteènost?
Bolest. Jehla se zabodne do tvého prstu.
Je to skuteènost!
Ustaraný stálou pøítomností
za všemi smìry èasu.
Bylo to tenkrát nìkde za horizonty
tvých nekoneèných vzpomínek.
Opouštíš tuto lidskou spoleènost.
Ta pravda Tì nièí.

Následuješ to a chceš, aby se stalo pochopitelným
Místo bez èasu.

Tam kde modrá se zelenou obklopí tvou duši,
skryjí v ní tvé tajemství.
Smutné sny odletí,
ty dál tam stojíš, jdeš za tím dál a dál do nekoneèna.
Možná z dùvodu osamìní, pomoci, poselství
tys vydal se na cestu od lidské spoleènosti.

Následuješ to a chceš, aby se stalo pochopitelným
Místo bez èasu.

Nepamatuješ si co to bylo,
snad na to pøijdeš.
Nepamatuješ si kde to bylo,
snad na to pøijdeš.
Nepamatuješ si kdy to bylo,
snad na to pøijdeš.
2. Smoke and Dust

Smoke And Dust hudba: D. Michajlov, text: Z. Lípová
(Kouø a prach)

Když si vezmeš do hlavy
Zmìnit zpùsob svého chápání
Stejné vìci kolem tebe
Rozeznat je nedovedeš.

Dej si pozor na své pocity a slova
Tvá mysl musí být èistá od
Kouøe a prachu.

Nemìj strach udìlat
První krok do neznáma
Poté pocítíš, že jediné co mùžeš
je se smát!

Dej si pozor na své pocity a slova
Tvá mysl musí být èistá od
Kouøe a prachu.

Emoce v tobì vøou
Jestli máš schopnost milovat
Miluj sebe nejdøíve.
3. New World

New World hudba: S. Jelínek - P. Biro, text: S. Jelínek - Z. Lípová
(Nový svìt)

Øvu rozkoší,
usmívám se nad smrtí,
procházím se kosmickým oceánem,
procházím se veèerní tùní,
všechno kolem mì záøí,
všechno kolem sebe miluji.

Dotek zapadajícího slunce
a svìží vánek, až mi mráz bìhá po zádech.
Extáze z prostoru ve kterém se ocitám.

Následuji rad hvìzdy,
hvìzdy síly a svobody.

Vzneste se, vzleťte vzhùru
a pojïte se mnou.

Vzlétám vzhùru nad krajinu,
krajinu smutku a bolesti.

Nad údolí a lesy, nad krátery,
až k mrakùm nahoøe a jejich nádheru,
až k slunci nad prostor a za hráz éteru,
kde konèí nejzazší mez dní a hvìzdné sféry.
4. Bloody Crying

Bloody Crying hudba a text: S Jelínek
(Krvavý náøek)

Bolí mì srdce...
Já propadám se do hlubokých emocí.
Tys donesla jsi mi v ruce
prý co se dávno nenosí.

Vítr do nás fouká,
já bojím se o ten dar,
pod námi umírá louka,
ten vítr mi tì vzal.

Proè se tvé slzy mìní v køišťálový led
Tøpytí se v tvých oèí
A cítím jen ten chlad.
5. When I Die

When I Die hudba: S. Jelínek, text: S. Jelínek - Z. Lípová
(Až zemøu)

Až zemøu ...
Co se mnou bude až zemøu ? Jaké pocity ?
Jsem schopna vùbec cítit?

Až zemøu…
Už je to tak, že lidé umírají
a žitím se na vìènost ubírají.

Pøece musí být nìkde místo
pro opuštìnou duši
ze svého zchátralého tìla trýznìného bolestí.

Až zemøu…
Ty mi vždy setøeš každou slzu z mých oèí
a nebude již smrti ni žalu ni náøku.
Navždy budeš se mnou až do skonání vìkù.
Již nebude více bolesti neboť co bylo,
pominulo.

Až zemøu…
A to zrak mi obrátí až na dno duše
a tam spatøím vìci jež jsem chtìla znát.

...až zemøu.
6. The Request

The Request hudba: S. Jelínek, text: T. Braxatoris
(Prosba)

V moøe chci, v moøe!

Chci splynout s moøem
S bouøným azurovým prostorem!

V moøe chci, v moøe!

A lodì plují, plují k bezbøehým horizontùm,
jejich bílé plachty se nadouvají smutkem.
Ať se mùj život pøerve,
tak jako naráz zmizí plachta.

Má-li už pøijít smrt, ať tedy pøijde.
Ať jako paprsek svìtla
problesknu nad bouøným prostorem!
Ať jako plachta splynu s modrým obzorem!
Splynout chci s moøem!

V moøe chci, v moøe!
7. Erection

instrumental song

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links