Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


DRUDKH LYRICS

Lebedynyy Shlyakh (The Swan Road)

"Lebedynyy Shlyakh (The Swan Road)" (2005)

1. 1648
2. Eternal Sun (Âi÷íå Ñîíöå)
3. Blood (Êðîâ)
4. Glare of 1768 (Çàãðàâà 1768-ãî)
5. The Price of Freedom (Öiíà Âîëi)
6. Fate (Äîëÿ)
7. Song of Sich Destruction (Äóìà ïðî Ðóéíóâàííÿ Ñi÷i)1. 1648
2. Eternal Sun (Âi÷íå Ñîíöå)

Âñå éäå, âñå ìèíຠ³ êðàþ íåìàº.
Êóäè æ âîíî ä³ëîñü? â³äê³ëÿ âçÿëîñü?
² äóðåíü, ³ ìóäðèé í³÷îãî íå çíàº.
Æèâå... óìèðàº... îäíî çàöâ³ëî,
À äðóãå çàâ'ÿëî, íàâ³êè çàâ'ÿëî...
² ëèñòÿ ïîæîâêëå â³òðè ðîçíåñëè.
À ñîíå÷êî âñòàíå, ÿê ïåðøå âñòàâàëî,
² çîð³ ÷åðâîí³, ÿê ïåðøå ïëèëè,
Ïîïëèâóòü ³ ïîò³ì, ³ òè, á³ëîëèöèé,
Ïî ñèíüîìó íåáó âèéäåø ïîãóëÿòü,
Âèéäåø ïîäèâèòüñÿ â æîëîáîê, êðèíèöþ
² â ìîðå áåçêðàº, ³ áóäåø ñ³ÿòü,
ßê íàä Âàâ³ëîíîì, íàä éîãî ñàäàìè
² íàä òèì, ùî áóäå ç íàøèìè ñèíàìè.
...
ßê íåáî áëàêèòíå íåìà éîìó êðàþ,
Òàê äóø³ ïî÷èíó ³ êðàþ íåìàº.
3. Blood (Êðîâ)

Ãîìîí³ëà Óêðà¿íà,
Äîâãî ãîìîí³ëà,
Äîâãî, äîâãî êðîâ ñòåïàìè
Òåêëà-÷åðâîí³ëà.
Òåêëà, òåêëà òà é âèñîõëà.
Ñòåïè çåëåí³þòü;
ijäè ëåæàòü, à íàä íèìè
Ìîãèëè ñèí³þòü.
Òà ùî ç òîãî, ùî âèñîê³?
ͳõòî ¿õ íå çíàº,
ͳõòî ùèðî íå çàïëà÷å,
ͳõòî íå çãàäàº.
Ò³ëüêî â³òåð òèõåñåíüêî
Ïî⳺ íàä íèìè,
Ò³ëüêî ðîñè ðàíåñåíüêî
Ñëüîçàìè äð³áíèìè
¿õ óìèþòü. dzéäå ñîíöå,
Îñóøèòü, ïðèãð³º;
À óíóêè? ¿ì áàéäóæå,
Ïàíàì æèòî ñ³þòü.
Áàãàòî ¿õ, à õòî ñêàæå,
Äå Ãîíòè ìîãèëà,
Ìó÷åíèêà ïðàâåäíîãî
Äå ïîõîðîíèëè?
Äå Çàë³çíÿê, äóøà ùèðà,
Äå îäïî÷èâàº?
Òÿæêî! âàæêî! Êàò ïàíóº,
À ¿õ íå çãàäàþòü.
...
Ãîìîí³ëà Óêðà¿íà,
Äîâãî ãîìîí³ëà,
Äîâãî, äîâãî êðîâ ñòåïàìè
Òåêëà-÷åðâîí³ëà.
² äåíü, ³ í³÷ ãâàëò, ãàðìàòè;
Çåìëÿ ñòîãíå, ãíåòüñÿ;
Ñóìíî, ñòðàøíî, à çãàäàºø
Ñåðöå óñì³õíåòüñÿ.
4. Glare of 1768 (Çàãðàâà 1768-ãî)

"Îé Äí³ïðå ì³é, Äí³ïðå, øèðîêèé òà äóæèé!
Áàãàòî òè, áàòüêó, ó ìîðå íîñèâ
Êîçàöüêî¿ êðîâ³; ùå ïîíåñåø, äðóæå!
×åðâîíèâ òè ñèíº, òà íå íàïî¿â;
À ñþ í³÷ óï'ºøñÿ. Ïåêåëüíåº ñâÿòî
Ïî âñ³é Óêðà¿í³ ñþ í³÷ çàðåâå;
Ïîòå÷å áàãàòî, áàãàòî, áàãàòî
Øëÿõåòñüêî¿ êðîâ³. Êîçàê îæèâå;
Îæèâóòü ãåòüìàíè â çîëîò³ì æóïàí³;
Ïðîêèíåòüñÿ äîëÿ; êîçàê çàñï³âà:
"ͳ æèäà, í³ ëÿõà", à â ñòåïàõ Óêðàéíè
Î áîæå ì³é ìèëèé áëèñíå áóëàâà!"
...
Çàäçâîíèëè â óñ³ äçâîíè
Ïî âñ³é Óêðà¿í³;
Çàêðè÷àëè ãàéäàìàêè:
"Ãèíå øëÿõòà, ãèíå!
Ãèíå øëÿõòà! ïîãóëÿºì
Òà õìàðó íàãð³ºì!"
Çàéíÿëàñÿ Ñì³ëÿíùèíà,
Õìàðà ÷åðâîí³º.
À íàéïåðøà Ìåäâåä³âêà
Íåáî íàãð³âàº.
Ãîðèòü Ñì³ëà, Ñì³ëÿíùèíà
Êðîâ'þ ï³äïëèâàº.
Ãîðèòü Êîðñóíü, ãîðèòü Êàí³â,
×èãèðèí, ×åðêàñè;
×îðíèì øëÿõîì çàïàëàëî,
² êðîâ ïîëèëàñÿ
Àæ ó Âîëèíü. Ïî Ïîë³ññ³
Ãîíòà áåíêåòóº,
À Çàë³çíÿê â Ñì³ëÿíùèí³
Äîìàõó ãàðòóº,
....
dzéøëî ñîíöå; Óêðà¿íà
Äå ïàëàëà, òë³ëà,
À äå øëÿõòà, çàïåðòèñÿ,
Ó áóäèíêàõ ìë³ëà.
Ñêð³çü ïî ñåëàõ øèáåíèö³;
Íàâ³øàíî òðóïó
Ò³ëüêî ñòàðøèõ, à òàê øëÿõòà
Êóïîþ íà êóï³.
Íà óëèöÿõ, íà ðîçïóòòÿõ
Ñîáàêè, âîðîíè
Ãðèçóòü øëÿõòó, êëþþòü î÷³;
ͳõòî íå áîðîíèòü.
5. The Price of Freedom (Öiíà Âîëi)

"Îé ÷îãî òè ïî÷îðí³ëî,
Çåëåíåº ïîëå?"
"Ïî÷îðí³ëî ÿ îä êðîâ³
Çà âîëüíóþ âîëþ.
Êðóã ì³ñòå÷êà Áåðåñòå÷êà
Íà ÷îòèðè ìèë³
Ìåíå ñëàâí³ çàïîðîæö³
Ñâî¿ì òðóïîì âêðèëè.
Òà òå ìåíå ãàéâîðîíè
Óêðèëè ç ï³âíî÷³...
Êëþþòü î÷³ êîçàöü곿,
À òðóïó íå õî÷óòü.
Ïî÷îðí³ëî ÿ, çåëåíå,
Òà çà âàøó âîëþ...
ß çíîâ áóäó çåëåí³òè,
À âè âæå í³êîëè
Íå âåðíåòåñÿ íà âîëþ,
Áóäåòå îðàòè
Ìåíå ñòèõà òà, îðþ÷è,
Äîëþ ïðîêëèíàòè".
6. Fate (Äîëÿ)

Ïîñ³ÿëè ãàéäàìàêè
 Óêðà¿í³ æèòî,
Òà íå âîíè éîãî æàëè.
Ùî ìóñèì ðîáèòè?
Íåìà ïðàâäè, íå âèðîñëà;
Êðèâäà ïîâèâຠ-
Ðîç³éøëèñÿ ãàéäàìàêè,
Êóäè ÿêèé çíàº:
Õòî äîäîìó, õòî â ä³áðîâó,
Ç íîæåì ó õàëÿâ³,
Æèä³â ê³í÷àòü. Òàêà é äîñ³
Îñòàëàñÿ ñëàâà.
À òèì ÷àñîì ñòàðîäàâíþ
ѳ÷ ðîçðóéíóâàëè:
Õòî íà Êóáàíü, õòî çà Äóíàé,
Ò³ëüêî ³ îñòàëèñü,
Ùî ïîðîãè ñåðåä ñòåïó.
Ðåâóòü çàâèâàþòü:
"Ïîõîâàëè ä³òåé íàøèõ
² íàñ ðîçðèâàþòü".
Ðåâóòü ñîá³ é ðåâ³òèìóòü
¿õ ëþäå ìèíóëè;
À Óêðà¿íà íàâ³êè,
Íàâ³êè çàñíóëà.
7. Song of Sich Destruction (Äóìà ïðî Ðóéíóâàííÿ Ñi÷i)

Îé ççà Ãîðè ççà Ëèìàíó ³òåð ïîâ³âàº
Êðóãîì ѳ÷³ Çàïîð³çüêî¿ ìîñêàëü îáëÿãàº
Îáëÿãຠìîñêàëü ѳ÷ó òàáîðîì ñòàëè
Âîíè ñâîãî ãåíåðàëà òðè äí³ îæèäàëè
Ìåòíóëèñÿ ïî êóðåíÿõ çàïàñó øóêàòè
À ìîñêîâñüêà âñÿ ñòàðøèíà öåðêâè îááèðàòè
Òàé áåðóòü ñð³áëî áåðóòü çëîòî ùå é âîñêîâ³ ñâ³÷³
Çîñòàºööÿ Ïàí Êîøîâèé ç Ïèñàðüîì â ѳ÷³

Îé âñòàíü Ïåòðå îé âñòàíü Áàòüêó ïðîñÿòü æå íàñ ëþäè
ßê ñòàíåìî íà ãðÿíèö³ ïî ïðåæíüîìó áóäå
ßê ñòàíåìî íà ãðÿíèö³ òà âïðîñèì öàðèöþ
Ùîá â³ääàëà ñòåïè â³ëüí³ ïî ïðåæíþ ãðÿíèöþ

Íå íà òå æ ÿ âðàæèé ñèí ìîñêàëÿ ç³áðàëà
Ùîá Ñòåï Äîáðèé Êðàé Âåñåëèé íàçàä ïîâåðòàëà

Îé âñòàíü Ïåòðå îé âñòàíü Áàòüêó ùî æ ìè íàðîáèëè
Ùî Ñòåï Äîáðèé Êðàé Âåñåëèé òàé çàíàïàñòèëè

Îäíà õìàðà ççà Ëèìàíó à äðóãàÿ ç Ïîëÿ
Çàïëàêàëà Óêðà¿íà òàêà ¿¿ Äîëÿ
Òàé çàïëàêàëà Óêðà¿íà òàêà ¿¿ Äîëÿ

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links