Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


DRUDKH LYRICS

Estrangement

"Estrangement" (2007)

1. Solitary Endless Path (Ñàìiòíÿ Íåñêií÷åííà Òðîïà)
2. Skies at Our Feet (Íåáî Ó Íàøèõ Íiã)
3. Where Horizons End (Òàì, Äå Çàêií÷óþòüñÿ Îáði¿)
4. Only the Wind Remembers My Name (Ò³ëüêè ³òåð Ïàì'ÿòຠÌîº ²ì'ÿ)1. Solitary Endless Path (Ñàìiòíÿ Íåñêií÷åííà Òðîïà)

Ìàáóòü, ñóäèëîñü ìåí³ òàê äî ñìåðòè ñàìî¿
Éòè âñå çà âàìè ë³ñàìè, ïîâèòèìè â ìðÿêó,
Êëàñòè âîãîíü ñâ³é ïî äðóãîìó áîö³ äîëèíè.

Âðàíö³ çðèâàòèñü ³ á³ãòè íàä âàøå êîñòðèùå,
Âèäîì òóëèòèñü äî â ³ëüõ, òèõèõ ñâ³äê³â îá³éì³â.

Ìàáóòü, ³ òàì, ó ïîíóðèõ êðà¿íàõ ìîâ÷àííÿ,
Éòèìó çà âàìè ë³ñàìè, ïîâèòèìè â ìðÿêó,
Âðàíö³ øóêàòèìó ñë³ä âàø ó ðîñÿíèõ òðàâàõ.

------------------------------------------------------------------------

Maybe it was predestined for me
To follow you through the forests
Muffled in gloom
Till the end of my days
To light my fire on the other side of the valley.

To dart off and run to your fire-place
In the morning
To touch with my face alder-trees
That are mute witnesses of embraces

Maybe there in gloomy edges of silence
I will follow you through the forests
Muffled in gloom
And look for your vestige in dewy grass
2. Skies at Our Feet (Íåáî Ó Íàøèõ Íiã)

Äîëèíè ïàäàþòü ³ òóëÿòüñÿ äî í³ã,
Çâèâàþòü çàâî¿, â³äñàõóþ÷èñü, ãîðè.
Íàø ïðóæíèé êðîê òâåðäà çåìëÿ äîð³ã
Ñòð³÷ຠñòîãîíîì ïîêîðè.

×è æ íå ï³ä³á'ºì, íå ç³ðâåìî ìè
² îáð³é öåé, ³ õìàðè ö³ ðîæåâ³?!
² âîãêèé â³òåð äóæèìè ãðóäüìè
Ñï³âຠíà ìî¿ì ìå÷åâ³.

Ïðèxîäèëè. Ñòð³÷àëè øàíó é ñòðàõ,
Çäîëàâøè áàãíà, ïóù³ ³ âåðòåïè.
Ïðèíîñèëè â ïðèïëþùåíèõ î÷àõ
Ñâîº áëàêèòíî-çåëåíàâå íåáî.

Ìè íå çàçíàëè ðàäîñòè. Áóëè
¯õ ïåñòîù³ ðâó÷ê³ ³ íåáóäåíí³.
Çðèâàëèñÿ. Çáèðàëèñÿ é ³øëè.
¯ì ñêð³çü áóëè êðà¿ ùå á³ëüø ï³âäåíí³.

² ä³òè ö³, âîíè óæå òåïåð
Ò³êàþòü â ãîðè, íà÷å âîâ÷åíÿòà,
² â íèõ ï³ä ÷îëîì ñèíÿâà îçåð,
Íåñïîê³é õâèëü ³ äàëå÷ íåîáíÿòà.

------------------------------------------------------------------------

Valleys fall and cuddle up to feet
Mountains have recoiled,
Snowstorms wait
Our resilient pace and firm
Ground of roads
Meets us with a groan of obedience.

Will we reach, will we tear off
his skyline and these clouds of rosy?!
And lank wing is singing on my sword
With its mighty breast.

We came. We faced respect and fear,
Having overcome swamps,
Thickets and hills
We brought in our squint eyes
Our skies of green and blue.

We didn't perceive the joy.
Their endearments
Were impulsive and peculiar
We darted away, prepared and leaved
Everywhere around us the lands
Where more southern

And even now these children run away
To the mountains like wolf-cubs
And under their brow
There are blue lakes,
Restless of waves and immense of expanse.
3. Where Horizons End (Òàì, Äå Çàêií÷óþòüñÿ Îáði¿)

Ëåãêî ³ ÿñíî ëåæàòè ç ïðîáèòèìè ãðóäüìè
 òðàâàõ ïîïëóòàíèõ, â ðîñàõ íà âîãê³é çåìë³.
Òàê âñåâèäþ÷å-ñïîê³éíèé ì³é ñîí íåïðîáóäíèé.
Áðîâè ðîçêèíóëèñü â³ëüíî íà ð³âí³ì ÷îë³.

Äîâãî-áî éøëè ìè êð³çü äîëè, ³ ãîðè, ³ êðó÷³;
Ñâ³ò íå ðàä³â íàì, óïåðòèì, áóíäþ÷íèì ³ çëèì,
Ë³í³¿ çàâæäè ëàìàëèñü ñóâîðî é ð³øó÷å,
Áàðâè íàâêîëî ëÿãàëè êàì³ííÿì âàæêèì.

Øêóðó é âîëîññÿ íàì òåæ ïåðåñèòèëà áàðâà.
Ðèñè ñóâîð³ íà âèäàõ âð³çüáèëè áî¿. ...
Ëåãêî ³ ÿñíî ëåæàòè â ïîïëóòàíèõ òðàâàõ...
Òðàâè ³ êâ³òè â³çüìóòü ñîá³ áàðâè ìî¿.

------------------------------------------------------------------------

It is easy and clear to lay with a stabbed breast
In tangled grass, in dews on a damp ground
I see everything, my heave sleep is calm
And my eyebrows are stretched
On my straight forehead.

It was long because we walked through
Dales, steppes and mountains
The world wasn't glad for us - stubborn,
Arrogant and severe,
The lines always broke hardly and strongly,
The colours around us were like stones.

The colour has also stew our skin and hair
The battles rendered rough features
It is easy and clear to lay in tangled grass
Grass and flowers will take away my colours
4. Only the Wind Remembers My Name (Ò³ëüêè ³òåð Ïàì'ÿòຠÌîº ²ì'ÿ)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links