Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


DELIGHT LYRICS

Od Nowa

"Od Nowa" (2004)

1. Od nowa
2. Za ma³o
3. Miêdzy nami
4. Wypowiem Twoje imiê
5. Uwolnij mnie
6. Mam dośæ
7. Zmowa milczenia
8. To jest we mnie
9. O Tobie
10. Mój B³êkit
11. Sen (instrumental)1. Od nowa

To nasze szczêście
Jak d³onie do modlitwy z³o¿one
Po¿ó³k³a fotografia
Czerstwy chleb

Nasz świat jest na dwoje podzielony
Ktoś, kto by³ tak bliski
Jest mi dziś tak bardzo obcy
Aby zacz¹æ od nowa
Muszê wszystkie chwile z³e
Zapomnieæ

Noce bezsenne w pustym domu
Gdzie echo wspomina wściekle
Jak wolno p³ynie czas

Nasz świat jest na dwoje podzielony
Ktoś, kto by³ tak bliski
Jest mi dziś tak bardzo obcy
Aby zacz¹æ od nowa
Muszê wszystkie chwile z³e
Zapomnieæ

To tylko rozum nie pozwala dostrzec jedności
W tym co siê zaczyna i w tym co siê koñczy

Wci¹¿ nie mogê uwierzyæ, ¿e
Ktoś, kto by³ tak bliski
Jest mi dziś tak bardzo obcy
Aby zacz¹æ od nowa
Musze wszystkie chwile z³e
Zapomnieæ
2. Za ma³o

Wszystko co masz, to wci¹¿ za ma³o
Z ka¿dym dniem coraz mniej
Zag³uszasz myśli, by ju¿ nie bola³o
K³amstw pragniesz bardziej ni¿ ³ez

Wszystko co masz, to wci¹¿ za ma³o...

Uparcie pniesz siê coraz wy¿ej
Nigdy nie patrzysz w dó³
Ambicja ka¿e sercu milczeæ
Buduje wokó³ ciebie mur

Gdyby świat w³aśnie dzisiaj skoñczy³ siê
Jaki by³by ten ostatni dzieñ?
W obliczu koñca dostrzegasz nowy sens
Widzisz, jak wiele omija ciê

Wszystko co masz, to wci¹¿ za ma³o...

Gdyby świat w³aśnie dzisiaj skoñczy³ siê
Jaki by³by ten ostatni dzieñ?
W obliczu koñca dostrzegasz nowy sens
Widzisz, jak wiele omija ciê
3. Miêdzy nami

Nic mnie cieszy, ka¿dy dzieñ jest taki sam
Odk¹d ciebie nie ma tu
Cierpliwie czekam na ten jeden, ma³y znak
Nie ufam ciszy
Co zatrzyma³a siê na chwilê we mnie
Aby z³apaæ oddech
To ona śpiewa, ¿e wystarczy
Jedno twoje "nie"

Myśl, ¿e na jedno twoje "nie"
Mój świat na dwoje dzieli siê
Myśl, ¿e na jedno twoje "tak"
Z dwóch czêści w jedn¹ ³¹czy siê ten świat

S¹ chwile, kiedy miêdzy nami nie jest tak
Jakbym chcia³a
Bo zamiast ciebie wci¹¿ uczê siê siebie
A to ciebie mi brak
Czasem mówiê to, czego mówiæ nie chcê
Tyle s³ów bez znaczenia
Zapominam o tym, co najwa¿niejsze
Co chcê ci powiedzieæ

Myśl, ¿e na jedno twoje "nie"
Mój świat na dwoje dzieli siê
Myśl, ¿e na jedno twoje "tak"
Z dwóch czêści w jedn¹ ³¹czy siê ten świat

Mo¿e po to jesteśmy tu
By zrozumieæ, ¿e nie trzeba nam
¯adnych s³ów

Myśl, ¿e na jedno twoje "nie"
Mój świat na dwoje dzieli siê
Myśl, ¿e na jedno twoje "tak"
Z dwóch czêści w jedn¹ ³¹czy siê ten świat
4. Wypowiem Twoje imiê
5. Uwolnij mnie
6. Mam dośæ
7. Zmowa milczenia
8. To jest we mnie
9. O Tobie
10. Mój B³êkit
11. Sen (instrumental)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links