Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


CODA LYRICS

Live in Tarnowskie Gory

"Live in Tarnowskie Gory" (2005 Live album)

1. Intro (Mohikanin)
2. She's My Temptation
3. What's The Fucked
4. Za i Przeciw
5. Curse
6. Private Score
7. Insane
8. Nie Mogê Zapomnieæ
9. Z³udzenia
10. Feel
11. Heartburn
12. Inward Hapless
13. Black Night (Deep Purple cover)
14. Sen
15. On1. Intro (Mohikanin)
2. She's My Temptation

Isn' she a devil?
well i don't wanna know
i just know she's good to me
and i won't let her go
she dance just like an angel
she makes love like a snake
don't you tell me little sister
that i'm not good for her

the night is calling
she can't say no
i close my eyes couse
she's got to go

can you just forgive me?
she promissed me the light
well i should't have believe her
but i'v got to try
now it' nothing matters
now it's just to late
it's some kind of love
but you dont understand
3. What's The Fucked

Ka¿da noc, ka¿dy mrok ma co¶
co podnieca mnie wci±¿
jaki¶ szept, jaki¶ krzyk gdzie¶ tam
w pó³mroku kryje siê

What's the fucked
noc jest we mnie
What's the fucked

Która¶ noc, mo¿e jedna z nich
opowie kiedy¶ nam
co z³ego ka¿dy w sobie ma
czy mo¿na pragn±æ tak

What's the fucked
noc jest we mnie
What's the fucked
4. Za i Przeciw

We¼ pod siebie wszystkie dary
Za i przeciw to by³ b³±d
walka z cieniem nic nie daje
a na tym min±³ Twój ostatni rok

Mo¿esz szukaæ, wiedz nie zrobisz nic
Kilka godzin dasz to przed³u¿y w dni

Sam ze sob±, z problemami
powik³añ dramat dalszy ci±g
czas goi rany wszystko zmieni
znasz swê imiê osi±gniesz to

Szara si³a klnie, podnosi krzyk
Odch³añ wo³a, chce by¶ z ni± by³ Ty...
5. Curse

Now when all that i had just gone
yoo'may laught at me my lord
you made me a man so i destroy
everything i realy love
why did you gave me the heart
and then you gave me the proud
why did you let me control
my feelings it's killing me it's kills

Now i am finally know
it's the truth she loved
but now it's just too late
undying love, undying place
6. Private Score

B³±d, to by³ mój b³±d
s³ucha³em go.
Juz do¶æ, nie wrócê tam
po co mi to?

G³os, s³yszê Twój g³os
budzi co noc
ju¿ raz ¶ci±gn±³ mnie w dó³
wiem co to za ból.

B³±d, to b³±d.
Score, Private Score.
Score.
7. Insane
8. Nie Mogê Zapomnieæ

Tracê si³y by moc wierzyæ, ¿e odmienisz to
Z ka¿dym dniem jej obojêtnośæ sprawia mocny cios
Sprawy ma³o wa¿ne wtedy, teraz wiod¹ prym
Bo¿e powiedz co siê sta³o?
Jak mam sobie poradziæ z tym?

Powiedz mi czy tak ma byæ?
Ja nie dam rady bo...

Nie mogê jej zapomniec
Nie mogê ¿yc przytomnie
Historia dni niech dzisiaj p³onie
Wiem, ¿e nigdy jej nie zapomnê

M¹dre s³owa nic nie daj¹, jeśli w oczach b³ysk
Zbieram si³y by móc podj¹c walkê przeciw nim
Szczerośæ s³owa nie pomaga, cofa mnie o krok
Przyja¿n, mi³ośæ, wiernośæ, zdrada
Czy to ja zrobi³em b³¹d?

Krzyk przez burzê, p³acz przez ciszê
Ju¿ nie zmieni¹ nic
Renot dzia³a
Nie pozwoli by pomog³o mi

Nie mogê jej zapomniec
Nie mogê ¿yc przytomnie
Historia dni niech dzisiaj p³onie
Wiem, ¿e nigdy jej nie zapomnê
9. Z³udzenia
10. Feel

"FEEL"

Last solution
So tell me how it's gonna be
Is that your passion?
I'll do anything to set you free
But now I know
You obligated to fight
Im waiting at home
You are hope of my life

So tell me how you feel
Should I believe proceed?
Tell me what is wrong?
Tell me how you feel

Resignation
Only that protect you soon
This war contept you
Turn your fate and change your life
Inside me is pain
Because you're there
I can't forget
Those unhappy days

So tell me how you feel
Should l believe proceed?
Tell me what is wrong?
Tell me how you feel

So tell me how you feel
Just let the war be closed
Tell me how you feel
I can take it no more


muzyka: Coda, s³owa: Wojtek Ma³ota
11. Heartburn
12. Inward Hapless
13. Black Night (Deep Purple cover)
14. Sen

Mia³em kiedy¶ sen, bardzo piêkny sen
¿e skoñczy³o siê, ¿e juz koniec z tym
ogl±da³em ¶wiat pe³en ludzkich wad
jak w ruinê sam zmienia siê i gruz

Nie chce juz mieæ tych snów
prawda jest nie w tym ¶nie

Kolorowe sny ci±gle jeszcze mam
móg³by¶ mówiæ mi, ¿e wspania³e s±
lecz niestety nie wszystko koñczy siê
jak w wspania³ym ¶nie wszystko koñczy siê

Ogl±da³em ¶wiat pe³en ludzkich wad
jak w ruinê sam zmienia siê i gruz

Ogl±da³em ¶wiat pe³en ludzkich wad
jak w ruinê sam zmienia siê i gruz

Nie chce ju¿ mieæ tych snów
prawda jest nie w tym ¶nie
15. On

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links