Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


CALIBOS LYRICS

Sedm Ran

"Sedm Ran" (1994)

1. Intro
2. Ještì
3. Hrbáè
4. Transplantace
5. Láska a køíž
6. Památka zesnulých
7. Sedm ran
8. Netvor
9. Leo
10. Pøed koncem
11. Hemeroid
12. Moravanka
13. Život po životì
14. Skoè mi
15. Jehla1. Intro

INTRO
(Andrejší / Andrejší, Gaïourek)

Hrej, hrej si, hrej,
všechny prachy do mì dej.
Hrej, hrej si, hrej,
domù ještì nespìchej.
Hrej, hrej si, hrej,
blokuj,mince pøidávej.
Hrej, hrej si, hrej,
už jsi mùj, hrej…
2. Ještì

JEŠTÌ
(Andrejší / Andrejší,Gaïourek)

Ještì máš nebe nad hlavou,
ještì znáš vodu prùzraènou,
stín stromù, co pøed sluncem tì skrývá.

Z moøe znáš jenom èistou pláž,
z pralesù - øekni co znich máš ?
A� je kácí, ještì dost jich zbývá.

Svìt bláznù a nic víc,
oèi pøimhouøený, tohle jde mimo mì.

Dobøe vím, co chceš øíct,
ještì velký je svìt, ještì dá se tu žít.

Zkus najít nebe bez mrakù,
bez kouøe, sirných oblakù,
zemì svou tváø èím dál tím víc skrývá.

Z pahýlù lesy nevidíš,
za UV filtrem najdeš skrýš,
plynový masky - jo, to nám ještì zbývá.

Žárem svým slunce nás pálí,
z ropných skvrn moøe umírá,
dým a plyn, plíce se dáví,
klenby stín ozón užírá.

Málo dnù, staèilo sto let,
modrá zem v køeèích se svírá,
prázdno snù, není cesty zpìt,
poslední rekviem zpívá.
3. Hrbáè

HRBÁÈ
(Andrejší / Spilka)

Kdo chceš, aby tì mìl rád, bestie hrbatá,
páchal jsi lidem zlo, nikdo tì nepostrádá,
snad ani holka tvá, možná tì nemá ráda,
máš hezkej oblièej, ale hrbatá záda.

V hlavì máš lež a podvod a prospìch svùj
a bùh tì potrestal za èiny tvé,
klidnì pøipravuj zradu a pikle kuj,
teï musíš poslouchat prokletí mé.

Každý tì odbude, nikdo ti nenaletí,
vìøit ti nebudou už ani malé dìti,
špína jde do hrbu, s podrazem bude vìtší,
dopadneš na hubu, jak tobì osud vìští.

V hlavì máš lež a podvod a prospìch svùj
a bùh tì potrestal za èiny tvé,
klidnì pøipravuj zradu a pikle kuj,
teï musíš poslouchat prokletí mé.

Propadni se do pekel, kdo neznáš bráchu,
stále by jsi v cizím šatì chodit chtìl,
šaty lidi nedìlaj, to by jsi mìl znát,
a tak už si každý pøeje abys šel.

No tak už jdi, ty svinì, nelez sem mezi nás,
v životì nejsi v kinì nikoho tu již nemáš.
4. Transplantace

TRANSPLANTACE
(Andrejší / Andrejší, Spilka)

Zase chcíp jeden nevinnej,
abys moh ještì chvíli žít na svìtì,
ty na to máš, ty prase.

Pro prachy se lidi zabíjej,
za prachy je možný i nemožný no tak pla�,
levnì život nekoupíš.

Orgány tvý jsou prohnilý,
chceš dýchat dál.

Za srdce si zlatem zaplatíš,
do kapsy musíš šáhnout níž, olraid,
pøipravte sál na zákrok.

Vyøežou nemocný srdce tvý,
zdravej kus jej brzy nahradí zítra zas,
zas budeš žít jako døív.

Milionáø už je na sále,
má prachy a taky na mále,
má ještì pøání vidìt slunce,
doktor si umývá ruce.

Pacient teï rychle usíná,
nevinná obìt umírá.
Srdce bije v cizí hrudi
u konce svinstvo je.
5. Láska a køíž

LÁSKA A KØÍŽ
(Andrejší / Gaïourek, Spilka)

Máš v oèích stíny katedrál,
svíce cítím, tvùj dotek chci znát.
Tvé dlanì svírají upocený køíž,
nevinná hoøíš tmou,
kdy se to zlomí v nás dvou.

Máš svùj svìt, tak proè ti ho brát,
èítáš zákon, já chci milovat.
Je brzy, chceš mi øíct, dál šílím touhou,
dál ve mì vidíš høích,
kdy se to zlomí v nás dvou.

V modlitbách si èasto sníš,
jak uznávám svatej køíž,
k èemu je mi otèenáš,
ty se modli, ty ho znáš.

Ne, nejsem svatej, jen nechej si ten køíž,
ne, nejsem svatej, mì už holka nezmìníš,
ne, nejsem svatej, dál pøesto chci tì mít,
ne, nejsem svatej, mì už holka nezmìníš.

Høích, høích, strach všude kolem,
noc,noc, zas rùženec pálí,
møíž, møíž a klíè je zlomen,
dost, dost, køièím ze spaní.

Já nejsem svatej, ...
6. Památka zesnulých

PAMÁTKA ZESNULÝCH
(Andrejší / Spilka)

Vracím se rok co rok, s Památkou zesnulých,
dívám se na ženu, co kleèí u nohou,
u nohou nehybných, tak metr pod zemí,
co už jít za tebou, má drahá, nemohou.

Pokládáš kvìtinu, bohužel nechápeš,
nikdo se nedovtípí sám,
že jsem zas v poøadí, v èekárnì na život,
potom se vrátím zase k vám.

Možná budu pes u tvých nohou spát,
možná budu kos za oknem zpívat,
možná na obìd si mì udìláš,
pak budu zas tam, kde mì právì máš.

Jak rád bych ti zprávu dal ty mì však neslyšíš,
jenom slzy utíráš, pro smutek nevidíš,
smrtí život nekonèí, nebožtík žije dál,
kdybych tohle vìdìl døív, tak bych se poøád smál.
7. Sedm ran

SEDM RAN
(Andrejší / Spilka)

Pøináším zprávu vám, co pravil svatý Jan,
že sedm ran, sedm posledních pohrom,
se prý chystá na hlavy nehodných.

Slyšel tam mocný hlas, jak praví andìlùm,
co èeká nás, co mají vykonat a proè,
tak poslouchej, to� trest za èiny a skutky Tvé.

Je možná ještì èas proroctví tohle odvrátit,
pøemýšlet, zpytovat svìdomí.

Rány se nezhojí, krví se naplní oceán,
øekami protékat bude krev nevinných.

Ví, že pøíští království vznikne na troskách,
žít budou vyvolení, zhyne zvìø dravá.

Slunce nás spálit má, trùn šelmy se zahalí temnotou,
vyschne tok Eufratu, mìsta se propadnou.
8. Netvor

NETVOR
(Andrejší / Spilka)

Paøíž, Londýn, Moskva, Praha,
to jsou mìsta,
každé z nich má svého vraha,
bestie, co nahánìjí strach.

Policie nemá šanci zjistit,
kdo jsou,
lidé v noci nevychází,
za každým rohem èíhá vrah.

Chtìjí prožít trauma z vlastního dìtství,
žene je to do ulic,
posedlí krví mají jediné pøání,
umírej a køiè.

Policie právì dorazila na místo,
je jim to k nièemu, kdo jsou ?
Policista vzadu blije, tohle ještì nevidìl,
kdo to mohl udìlat, kdo jsou ?

Vrah se zatím doma smìje a nikdo nic netuší,
pomalu se pøipravuje, kdo jsou ?
Pro nìkoho naposledy rudé slunce zapadá,
kdo to asi dneska bude, kdo jsou ?

Geniální mozky v hlavách,
vizáž nenápadnou,
kdyby tøeba psali knihy,
Nobelova cena je nemine.

Poslední køeèe obìti,
jsou pro nì orgasmus,
vystøíhávaj èlánky z novin,
polepený stìny už maj.

Nad mìstem cítím protivnou tíseò,
jakoby klid pøed bouøkou,
nìkdo tu zpívá poslední píseò,
na rozlouèenou.

Já mám strach, v noci ven nevycházím,
to proto,
abych nebyl v nebezpeèí.
9. Leo

LEO
(Andrejší / Spilka)

Leo, Leo, už stoupá Leo, Leo, stanuješ,
Leo, Leo, oèima hltáš Leo, Leo, èaruješ.

Èáry a máry, zámky a hrady,
ta z toho èasáku, a� už je tady,
a� už je tady, døív než pøijde stará,
no tak už se zjev ty svinì, co každýmu dáváš.

Na gauèi, na divanu a na koberci, všude,
jestli se ti zjeví, no tak to teda bude.

Leo, Leo, má vnady,
Leo, Leo, erotický koma,
Leo, Leo, chceš ji mít tady,
Leo, Leo, chceš ji mít doma.

Nahoru a dolù, støíky, støíky, støíky,
koneènì jsi udìlanej, no tak Leo díky.
10. Pøed koncem

PØED KONCEM
(Spilka / Spilka)

Jdou myšlenky zlé, v dálce už svítá,
nový den vítá zatracené.
Kdo dal životu smìr, kdo mu dal zdání,
nemám tu stání, nemám proè žít.

Mìl jsem své já, pak pøišel den,
to rádio, to rádio a strašné hlášení.

Strach a zklamání, nikdo tu není,
život se zmìní, bìhem pár chvil,
jen køíž, pod ním pár tìl,
nìkdo je srazil a potom ujel
možná že pil.

Ti už jsou tam a já jsem zde,
odmítám a køièím ne,
nechci už žít, nechci být sám.

Už nechci slunce, nechci den,
už nikdy nechci vyjít ven,
pouštím si plyn a uléhám.
11. Hemeroid

HEMEROID
(Andrejší)

Instrumentálka
12. Moravanka

MORAVANKA
(Spilka / Spilka)

Když na ples vytáhnou mì tak musím lejt,
hraje tam dechovka, ach bìda,
nechci to poslouchat a chce se mi blejt,
fakt se to vydržet nedá.

Já mám rád metal hodnì nahlas,
to� kultura má.

Jeden z nich zaène troubit na trumpetu,
ostatní koukaj jak to umí,
když tìmhle lidem pustíš Metallicu,
zacpou si uši, blbì èumí.

Moravanka to je chasa veselá,
souložit a chlastat, potom spát,
na úøadech mají svoje fanoušky,
proè je nikdo nechce zakázat.

Ti, kdo chtìj urèovat, co budeme hrát,
mùžou nám políbit prdel,
tihleti staøí stejnì za to mùžou,
že je tu takovej bordel.
13. Život po životì

ŽIVOT PO ŽIVOTÌ
(Spilka / Spilka)

Ze strany na stanu, je mi zle,
na hlavì masku, asi na kyslík,
už to zaèíná.

Doktorèin úsmìv,
jednou to asi pøijít muselo.

Jako by zdálky slyším køik,
nad hlavou visí otazník.
Pøipravte sál, proè bych vám lhal,
já nechci zemøít,
studená rakev strašná pøedstava.

Pomalu to zaèíná, chirurg právì teï mì otvírá,
slyším jen, že zrychluje se pípání, jsou zklamaní,
Teï je slyšet plný tón, kolem mého tìla strašný shon,
všichni nade mnou se naklánìjí, teï je nevidím.

Prolétám dlouhým, èerným tunelem,
z dálky se blíží jasné svìtlo.
Vítaj mì tam mí drazí zesnulí
je tam moc fajn a je tam teplo.

A létám, a létám, já létám...

Najednou mì odhání, že mám ještì poslání,
ještì nepøišel mùj èas, musím zpátky mezi Vás.
Po tváøi jemné plácání, hlásím hladké pøistání,
zaèíná zas první den, tohle pøece nebyl sen.
14. Skoè mi

SKOÈ MI
(Andrejší / Calibos, Spilka)

Já bydljáju v paniláke, kdì bydljáješ ty Jana ?
A ja tóže v paniláke a tak mi skoè na cara.

Aòo,aòo, aòo, aòo a já tìbja ljubju Jaòo,
jes� u �ebja sabáka skoè mi na ptáka.

Potom buïem jécha� v Maskvu tam tibje pakažu lásku,
vsjo tam budìt charašo a ja bodo na kašo.

A ja bodo balšoj geroj budeš chadit do kina,
nièevo, len skaži ano, pakažem ti Lenina.,

Pasmatri, kak ja krasivoj pasmatri mi na glaza,
mi budìm v Sajuze živjo� a tak mi skoè na plaza.

Paèemu nì chaèeš menja paèemu ty odchadiš,
kto na mòja budìt rabota� a tak mi skoè na chladiè.
15. Jehla

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links