Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


CALIBOS LYRICS

Go, Go, Go!!!

"Go, Go, Go!!!" (1999)

1. Morous
2. Susan
3. Páteèní noc
4. Miss
5. Váleèníci
6. Amore
7. Sigma
8. Maria
9. Krádež
10. Jed
11. Hrdina1. Morous

MOROUS
(Andrejší / Andrejší)

Máš vlastní svìt,
jsi uvìznìn v kleci svých iluzí,
zkus pøemýšlet,
kudy ven a nejlíp rovnou hned.

Sám proti všem,
nepochopen,
nejlepší z "nej",
tak proè se ti nikdo neklaní.

Tak se prober a nebuï vùl,
vždyť tì vùbec nikdo nemá rád,
navždy zùstaneš sám jak v plotì kùl,
zaèni taky jiný lidi brát.

Jsi jeden z tìch,
co nikdy vlastní chybu nepøizná,
jen samej vzdech,
celej život táhneš bøímì na zádech.

Tvý starosti,
máš z blbosti,
nás nedojmeš,
každej z nás ví pøesnì, jakej seš.
2. Susan

SUSAN
(Andrejší / Andrejší)

Už tejden jsem do tebe blázen Susan má,
rván touhou nemùžu spát,
z tvejch oèí jak v tranzu si poøád pøipadám,
srdce svý já chci ti dát.

Vìø, že jsem romantik, pøeplujem Atlantik,
vezmu tì do øíše snù,
provedu tì rájem, no tak naznaè zájem,
uvìø mi, chci být jen tvùj,
no tak se nezdráhej, nestyï se, neváhej,
neboj se pozvi mì k Vám,
nebraò se poznání, dotekù, líbání,
dnes veèer nechci být sám.

Oujé, jsem hotovej, když tì vidím zas,
mùj tep burácí tìlem mým,
snažíš se øíct, že ještì nedozrál náš èas,
svým hláskem nevinným.

Tak netrap mì Suzan
a pozvi mì dál,
tak netrap mì Suzan,
vždyť víš že rád tì mám,
tak netrap mì Suzan
a pozvi mì dál,
tak netrap mì Suzan,
vždyť víš…
3. Páteèní noc

PÁTEÈNÍ NOC
(Andrejší / Andrejší)

Než pùjdem spát, ještì si dáme drink,
tak nalévej, hej, ať už je nám líp,
teï zapomeò na všechny problémy,
dneska je pátek a dneska jsme tu my,
nezapomeò dneska si užívat,
dnes mùžeš dìlat vše, to co máš rád,
ještì je èas zaèínat umírat,
tak pojïte všichni, pùjdem si zazpívat.

Za celej týden máme všeho dost,
dneska chceme pít a hrát pro radost,
tak neboj se správnì se odvázat,
pøidej se k nám, pùjdem si zaspívat.

Vykašli se na antipatie,
s námi se smìj, nikdo tì nezbije,
je nám to fuk, jakou ty barvu máš,
zpívej si s námi a pak budeš náš.
4. Miss

MISS
(Andrejší / Andrejší)

Vždycky jsem ti øíkal,
pùvab tvùj zaslouží si uznání,
do soutìže krásy tolikrát tì pøemlouval,
teï koruna tì zdobí,
tvoji tváø vidím dennì v novinách,
teï jsi na roztrhání
a já èekám doma dál.

Vrať se mi zpátky, cítím se hroznì sám,
vrať se mi zpátky, ty však míøíš ke hvìzdám,
vrať se mi zpátky, chybíš mi èím dál víc,
vrať se mi zpátky, tìchhle pár slov chci ti øíct.

Balíš svoje kufry,
tvoji tváø spatøí i za velkou louží,
dostalas šanci
a tu musíš využít,
zbývá rozlouèení,
na ranvej moje oèi smutnì vzhlíží,
slzám se neubráním,
když tvý kroky v dálce zní.

Vrať se mi zpátky, vrať se mi napoøád,
vrať se mi zpátky, každej den mi musíš psát,
vrať se mi zpátky, zùstal jsem tady sám,
vrať se mi zpátky, dìlí nás teï oceán.
5. Váleèníci

VÁLEÈNÍCI
(Andrejší / Andrejší)

Oheò a kouø nièí vše,
propukl tìžký boj,
všichni do války už jdou,
na obloze zvedá se obrovský èerný mrak,
jeho blesky smrt nesou.

Žádný z nich nechce se vzdát,
každej se chce tvrdì rvát,
nechce svùj život jim dát,
tenhle boj chtìjí vyhrát.

Na bojištích umírá jich na tisíce,
tìl mrtvých pøibývá óó…
už jdou se bít zabíjet,
pøinášet zkázu všem,
koøist váleènou berou.

Brání se útoèí,
každý z nich má život rád,
nepøítele svého nièí,
chuť pomsty jim nedá spát.

Váleèným územím,
váleèníci jdou,
stále jen bojují,
o slávu se rvou.
6. Amore

AMORE
(Spilka / Spilka)

Blíž ke hvìzdám,
Amore mio vynes nás,
vzpomínáš,
není to jedno pomoz nám,
lásky èas,
vrať nám,
náš èas,
nám…

Èas Romea,
Romea a Jùlie,
srdci dvou,
ať na poplach se nebije,
zlatý šíp,
Amore,
ať najde cíl,
v nás…

Pojïme, dál leťme spolu výš,
na køídlech lásky smíš vystoupat, až ke hvìzdám,
radost mám, když s láskou usínám,
když dva se probouzí probouzí se svìt.

Mùžeš tam,
kam zlí lidé nemohou,
nevzlétnou,
maj závaží na nohou,
Amore,
stùj,
stùj,
pøi nás…

Prosíme,
ať svùj toulec vystøílíš,
zdá se snad,
že nebezpeèí nevidíš,
láska nám,
umírá,
nám,
mizí…
7. Sigma

SIGMA
(Andrejší / Spilka)

Už pøišel èas boty dupou po tribunách,
už pøišel èas turnikety rotujou,
už pøišel èas každý hledá svoje místo,
už pøišel èas všude auta parkujou bude se hrát.

Každej svùj pøídìl piva dávno v sobì má,
tak jedem kluci leťs go hrajte co to dá,
chvilka ticha zaèli hlásit sestavu,
už nezbývá jen se vmísit do davu, tak jedem.

Go, go, go, kluci už je válcujou,
go, go, go, nemìli jezdit na Hanou,
go, go, go, Sigma ráda vyhrává,
go, go, go, ta se nikdy nevzdává.

Fanoušci øvou jak to jinde neumí,
na druhej den ani jeden nemluví,
sborovej hlas žene Sigmu do vítìzství,
je dobrej den máme body, body, body…
8. Maria

MARIA
(Spilka / Spilka)

Rybáøská osada z komínù stoupá dým,
èasnì se vstává ještì se pomodlí,
rybáøská bárka právì vyplouvá,
s nápisem Maria, Maria mává.

Óóóó…

Vlnka si pohrává se stéblem trávy,
Maria pøání má aby se vrátil.

Sólo…

Bárka se zmítá, dravci se houfují,
svalnatý rybáø, èelo si stírá,
úlovek nesnadný, na dnì bárky,
život je proradný, nemùže zpátky.

Lampa je rozbitá, není vidìt útes pøed pøídí,
vlna jej srazila, pouhé trosky nikdo již neøídí.

Rybáøská osada z komínù stoupá dým,
dítì se vyptává kdy už se vrátí,
za dlouhých veèerù Maria vychází,
jako by slyšela zoufalé volání.
Mariáááá……….
9. Krádež

KRÁDEŽ
(Andrejší / Spilka)

Jedem na plnej plyn,
rychlejší než svùj stín,
zrcadla na oèích má,
plechovku od coly odhodil do polí
a tak mu další podávám.

Míøíme k stopaøkám, no tak zastav a bude fajn,
jsou nádherné, no tak zastav povídám.

Vstupují do vozu, zahlédl jsem kozu,
jsou jen tak lehce odìné,
sukýnky skoro ne, kalhotky rùžové,
doufám že budou pøítulné.

Mám ruku tam, kde èasto nebývá,
má Andrea, své vnady neskrývá.

Zastávka v hotelu, èekám na posteli,
holky se prý pøipraví,
náhle mi dochází, proè holky odchází,
právì nám s autem odjíždí.
10. Jed

JED
(Andrejší / Spilka)

Nad zemí se snáší noc,
kdo má prachy ten má moc,
krátí život, krátí dech nám.

Beztrestnì se odehrává,
každodenní zabíjení,
je jedno koho zabíjí mìsta výparù.

Každý z nás má svíci svou,
hoøí rychle hoøí tmou,
svítání se nedoèkáš, co dál.

Ozónová díra tvoøí lidem mrtvý stín,
jak dlouho to vydržíme, lidé tak co s tím.

Dýcháme a pijeme jed, alkohol a kouøe z cigaret,
Ïábel tanèí nad propastí na jejímž dnì leží svìt,
máma s tátou dítì hledají, výrobce se nièím netají,
svìt je pomník padlejch vojákù pøed smrtí.

Já nevím sám, co mám vlastnì podniknout,
jsem zvyklý poslouchat a hlídat èas,
jsi pøece lid, tak nenech se oblafnout,
ať není potopa po nás.

Skoè do vany, jedy už tì žerou,
proè zrovna ty, proè nám život berou,
jak prase jde každý na porážku sám,
já mám strach, že je konec to vám povídám.

Svìt prokletý, pro prachy sám se znièí,
co pomùže, když pár lidí køièí,
pøíští vìk bude zas doba kamenná,
dlouho zemì bude lidí zbavená.
11. Hrdina

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links