Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


CALIBOS LYRICS

Calibos

"Calibos" (1992)

1. Calibos
2. Za Krále
3. Velkomìsto
4. Mac Leod
5. Terasy
6. Notorikùv Sen
7. Au
8. Ikaros
9. TV - smrt
10. Achilles
11. Teplejch Bar1. Calibos

CALIBOS
(Andrejší / Spilka)

Bahenní vzduch a protivná havì�,
ve dne je šero a v noci je tma.

Hromadný hrob, jenž nemá pamì�,
vládcem té zemì je Calibos.

Vraždìní, nemoc a jed, ohavný Calibùv svìt
bozi jej znetvoøili, bažiny ovládat má.

Odporný k líbání ret, pohled má chladný jak led,
místo dlanì vidlici a pøitom srdce hoøící.

Bohové èasto zrùdní jsou,
oddávají se svým odporným hrám,
odpor a krása mají se bít,
Calibos - vidlice, Perseus - štít,

V nesnázích Calibos je,
boj zaèíná, Perseus jde.

Boj se již odehrává, štíøi se za pána rvou,
i družina Perseova, bojuje o dívku svou.

Bohové zábavu maj, každý je gladiátor,
už jen dva zùstávají, Perseus a Calibos.

Zeus teï dovršil tu vìštbu svou,
neš�astný Calibos potupnì zmírá,
protekèní Perseus cestu svou zná,
po tìžkém boji krev z meèe si stírá.
2. Za Krále

ZA KRÁLE
(Andrejší / Andrejší)

Bouøe už se blíží, zaèíná bleskù rej,
na zteè vojska míøí, nádech to zlovìstnej.

Nenechaj klid zbraním, už duní salvy z dìl,
na bojištích svádí boj na tisíce tìl.

Všichni maj svý pány, za který i zemøít chtìj,
jenom slova chvály na krále z úst vojákù znìj.

Zástavy a královský erb - znaky svýho krále -
každý bojovník dobøe zná, nutí ho jít dále.

Dusot kopyt koní strach lidem nahání,
spoustu jejich polí v plameny promìní.

Kruté boje sílí, krev teèe potokem,
chvíle vyèkávání støídá se s útokem.

Všichni maj svý pány, za který i zemøít chtìj,
jenom slova chvály na krále z úst vojákù znìj.
3. Velkomìsto

VELKOMÌSTO
(Andrejší / Gaïourek)

Mìsto z betonu a mrtvé šedi ocele,
v zámotku elektrických pavuèin.

Džungle divochù, mráz mi bìhá po tìle,
když vidím tenhle hnusnej labyrint.

Palby neonù, krásky co prodávají šarm,
noèní barvy s vùní velkých bankovek.

Žebráci z podchodù, lidé, jejichž život je jen klam,
velkomìsto žije, chytá druhej dech.

Hudba z diskoték, narkoman si s jehlou sní,
o penìzích, co znamenají obrovskou moc.

Alergie na dotek, každý hlídá rito svý,
nad velkomìstem je stále jenom noc.
4. Mac Leod

MAC LEOD
(Andrejší / Spilka)

Hromy a blesky nad vrcholky skal,
snad ze všech stran jde Mac Leonùv klan,
ležící postavy, bojový øev,
sváry a hnìv, na zbroji krev.

Jeden z Mac Leodùv je tu sám,
boj se mu stále vyhýbá.

Smrtka se zjevila, Cagen tu je,
vyráží vpøed, meè vytahuje,
obrovská síla smrtící zbraò,
strašlivou ránu mu zasazuje.

Zabitý Conors žije dál,
jakoby Satan pøi nìm stál.

Conors Mac Leod pøátele má, on žije dál,
oni umírají.
Kde je Breda, kde je Ramiréz,
nesmrtelní pøežívají.

Tak pøišly války a zmìnil se svìt,
je tu Mac Leod i Cagen tu je,
a tak se blíží poslední zteè,
kdo život svùj vybojuje.

K zemi jde tìlo bezhlavé,
Conors odvádí dìvèe své.
5. Terasy

TERASY
(Andrejší / Spilka)

Co je nám do zákazù.
Co je nám do lidí.
Chcem se smát a chceme žít.
Tak to každý cítí.
Ze všech teras èinžákù,
na svìt èlovìk vidí.
A tak spolu hledíme dolù.
Jsou tam pušky vojákù
a lidé, co maj pøání.
Zapomenout na válku a žít.
Zbraní proti životu
a láskou proti zbraním.
Žádají jen jistotu nám,
vzdej jim za to dík.

Jedna z cest je jistá.
A taky dost pohodlná.
Z terasy se dívat na jiné jak bojují.
Za tebe i za kytaru,
za náš smích za štìstí.
Bojují a nìkdy i mrtví jsou.

Tak už bìž a neèekej.
Spoj s nimi svá pøání.
Spravedlnost nevolej,
musíš za ní.
Tak ty schody sebìhni
a nebudeš tam sám.
Svìt je obraz konkrétní,
my jsme jeho rám.
6. Notorikùv Sen

NOTORIKÙV SEN
(Andrejší / Spilka)

Ještì lok jen hlt a budem, jako vždycky veselí,
nikdy domù už nepùjdem, nikdy ani v nedìli.

Vyhodíme židle, stoly, dáme si sem postele,
potom budem mezi nimi si s krígly cinkat o sebe.

Pak si dám co já mám rád, dám si jednu zelenou,
servírka si ke mnì vleze, øádím jí pod halenou, halenou.

Ráno, když se probudíme, pingl nám ho natoèí,
na posteli pìknì vleže si každý s kriglem zacvièí.

Je nám tu vesele, je nám tu skvìle,
nikdo nás nesere, je tu ráj.

Jednou týdnì pøijdou ženský, vymìní nám pyžamo,
pak to pìknì zapijeme, vždy� to máme zadarmo, zadarmo.

Žákovský si zkontrolujem, jak se nám dìti uèí,
hlavnì, že nás moralisti s abstinencí nemuèí.
7. Au

AU
(Andrejší / Spilka)

Žije si jak na zámku, a� vìènì to trvá,
nemá mùry ve spánku a nepøátel nemá,
na trièku má NO PROBLEMS a vypadá to tak,
že se krásnì usmívá, když ujíždí mu vlak.

Potom náhle zjistí, že je ráno, ráno,
ráno, když je na posteli sám,
jeho stará jinde má ustláno, ustláno,
nehledej ji, už je o dùm dál.

Au, neøíkej au, všichni tu jsou, každý Tì pozoruje,
au, neøíkej au, problémy jsou a Ty je musíš øešit,
au, neøíkej au, vždy� na to máš, vždy� nejsi malé dítì,
au, neøíkej au a jdi se bít, když život nejde Ti.

Žije si jak na zámku, už léta žije sám,
nìkdy zajde za holkama a nìkdy zajde k nám,
na trièku má NO PROBLEMS, ale teï to pravda je,
kdo má pro strach udìláno všechno pøežije.

A když nìkdy zjistíš, že je ráno, ráno,
ráno kdy jsi na posteli sám,
tvoje stará jinde má ustláno,
ser už na ni, èert aby ji vzal.
8. Ikaros

IKAROS
(Andrejší / Gaïourek)

Køídla z vosku a péra ptaèí,
touha mozku vzlétnout staèí,
svou silou létat si svìtem,
nad pevninou, pod modrým nebem.

Ikaros - pýcha, pád,
Ikaros - Slunce chtìl znát.

Koneènì letí, už køídly mává,
než se ztratí v dálce prázdna
a stále víš ke Slunci blíž,
už ho žár spaluje, se smrtí bojuje.

Ikaros - pýcha, pád,
Ikaros - Slunce chtìl znát.

Støípky snù do mrakù rozhází,
Poseidon obì� svou nachází,
moøe je èím dál blíž a blíž,
slunce zná, teï pozná zemskou tíž.

Chtìl znát víc, než znát se dá,
chtìl mít víc, než jinej èlovìk má,
jenom ptáci smí létat do oblak,
lidé dál sní, jak se jim vyrovnat.
9. TV - smrt

TELEVIZNÍ SMRT
(Andrejší,Spilka / Spilka)

Øekni tìm hlupákùm,
døív, nežli spadne most,
nežli jim lebky na slunci zbìlají,
že je ta bedna pomalu zabíjí,
ještì se dívaj ale už mrtví jsou.

Vìènost se otvírá, mrtvá a bezedná,
ten, kdo již zemøel, mùže se klidnì smát,
že prý jsme v bezpeèí, válka je daleko,
jaképak daleko, vždy� zemì je malá.

Dítì se narodí, otec se usmívá,
v kosmu je díra a staøec umírá,
vojsko se nalodí, fáma je opilá,
kde však jsou lidé a kde tváøe jsou.

Jsou, už jdou, už jsou tu a chtìj se bít,
barevné obrázky, nástroje totalit,
já i ty, i on i oni ví, jak tyhle vìci,
nebezpeèné jsou.
10. Achilles

ACHILLES
(Andrejší / Gaïourek)

Paprsky slunce hladí tváø postavì v tìžké zbroji,
Tvé oèi stále hledí tam, kde trójské hradby stojí.

V žilách Ti proudí horká krev a svaly dmí se silou,
myslí Tvou prodírá se hnìv, ostøí meèe je Tvou vírou.

Díky boží síle Achille,
díky vodì živé Achille,
jsi nejmocnìjší z vojákù Achille,
pøesto Trója bude hrob Tvùj.

Kamenné hradby stojí dál, vzdorují všem Tvým rekùm,
kolik let tenhle boj už stál, nejdelší bitva vìkù,
tisíce dní a tisíce nocí, útok za útokem jde dál,
kdy pochopí, že ne mocí, ale lstí se tohle mìsto dobýt dá.

Svíce už dohoøívá Achille,
jako život odumírá Achille,
v Tróji už šíp Ti brousí Achille,
z paty Tvé smrt Tì zkosí.
11. Teplejch Bar

TEPLEJCH BAR
(Andrejší,Spilka / Spilka)

Co to je, stále Tì pøemlouvaj,
aby ses nechal svést,
nevíš sám, co se vlastnì dìje,
mohla by to býti lest.

Za barem do ucha Ti hraje Penk,
barman se usmívá,
jeden zleva, druhý zprava,
na pokoj Tì pozývá.

Po úderu všichni se rozprchli,
teï už mùžeš klidnì spát,
v hlavì slyšíš poøád Penka,
hlavnì, že máš od nich klid.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links