Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


BRILIEN LYRICS

Ďáblův novic

"Ïáblùv novic" (2003)

1. Intro
2. Proroctví
3. Ïáblùv novic
4. Prokletí duší
5. Tajemství oceli
6. Jezdci zkázy
7. A legendy žijí dál
8. Krutá tváø osudu
9. Èára života
10. Hurikán v ringu
11. Kráska lidských høíchù1. Intro

V ten den, kdy temná oblaka ohrozila vše živé a na tvá? lidu dopadal déš? smutku, se na zemi objevilo p?edznamenání konce.
Slunce a jeho paprsky už nem?ly takovou sílu, jako tomu bylo d?ív.
Blesky bi?ovaly holé hnáty strom?, ty?ících se k nebes?m.
M?síc a hv?zdy ztrácely na jasu.
Do tohoto nemilosrdného v?ku se v zá?i pochodní blíží šest stín?.
Nad jejich hlavami vlaje prapor s vyobrazením magických symbol?.
V o?ích každého z nich byla znát touha po zm?n?.
Proto spojili své síly v boji proti Démon?m ohn? a ledu.
Tóny a melodie rozrazily clonu t?žkých mrak?.
Nad obzorem se objevilo životadárné Slunce.
Doba, kdy vládly p?ízraky noci, je pry? a náš sv?t, jako Fénix z popela, vzlétá k lepší budoucnosti.
2. Proroctví

Starý král žije dál
Srdce nám všem vzal
Kovovým tónem nás spoutává.

V žilách nám proudí dál
Ztraceným se zdál
Nev?rným te? sílu ukázal.

Každý z Vás ho znal
P?ísahal, že se vrátí mezi Nás,
Metalový Mesiáš !!!

NAHORU
3. Ïáblùv novic

Zá?ivou nocí, ve stínu strachu
S ho?ící zástavou ženu se dál
Soupe?ím s ?asem, kdo koho skolí
Polibek smrti vábí má tvá?.

Dun?ní kopyt s ozv?nou se vrací
And?l? píse? do ticha zní
M?j cíl se blíží, dech se mi krátí
Brána dvou sv?t? sv?tlo a k?íž.

Na prahu vidím, jak ?ábel ruce vzpíná
Prosebným pohledem m? uvítá
Zlomeným hlasem tiše si zpívá
Píse?, co nosí slzy a plá? – slzy a plá?.

Ve h?e dvou sv?tel, ohn? a h?ích?
S pocitem strachu vcházím dál
Mistr mi zpívá, šeptá svou píse?
„Spal víru v boha, je falešný král“.

Dlan? v p?st svírám, pot z ?ela mi stéká
Údolím stín? slova mistrova zní
„Zradil jsem blízké, zhanobil víru“
„Jsem ?ábl?v novic, te? už to vím“.

Na prahu vidím, jak ?ábel ruce vzpíná
Prosebným pohledem m? uvítá
Zlomeným hlasem tiše si zpívá
Píse?, co nosí slzy a plá? – slzy a plá?.
4. Prokletí duší

Den svou pou? kon?í a slunce usíná
Sám démon ve tvém t?le ožívá
Prom?na zlá s temnou nocí p?ichází
Da? ze tvých h?ích?, minulost vyplácí.

Luna svou tvá? skrývá do mrak?
P?ichází den, sv?tla paprsk?
?et?zy pout t? trestu oprostí
Se soumrakem t? zpátky uv?zní.

Spirálou ?asu proplouváš
Pod maskou and?la Satan svou roli hrál
Podzemí t?lo p?ivítá
Duše však sv?tem bude bloudit dál.

Mrazí po zádech víc a víc
Prokletí duší, peklo má sv?j h?ích
And?lé ti zpívaj chór smute?ní
Labyrint stín?, v??né zatracení.
5. Tajemství oceli

Zaslepen dálkou, vidinou dobytých m?st
Sv?tem sám bloudí a hledá tu cestu cest
Co na konci svým skrývá, slávu dávných dn?
Bájnou sílu Rek?, ocelovou modlu sn?.

Sever T? vítá ledovým pozdravem
Ve vichru zpívá v?tru sten
Tajemství kovu, co skrývá tahle zem
Od v?k? je vále?ník? sen.

Vším, ?ím jsi byl, tady nic neznamená
Tady platí právo siln?jších
Zamrzlá plá? pod sn?hem hroby skrývá
Jak p?ežít, jen Viking ví.

Synové král? severu
Sám Odin Vám všem požehnal
K?es?ani plení Vaši zem
Tajemství oceli cht?j znát.
Každý z Vás v?rnost p?ísahal
Že bude bránit svoji zem
A? me?e setnou hlavy všem
D?ív než se noc prom?ní v den.

NAHORU
6. Jezdci zkázy

V dálce chrámy ho?í a zvony burácí
Sedm stín? za svým cílem tmou uhání
Dým a mrtvých stín za sebou nechají
Uvadlé ?erné r?že rozkvétají.

Na kolenou sv?t se potácí
Z nes?etných ran t?žce krvácí
Kdo sílu m?l, zlu stál tvá?í v tvá?
V žáru svých plamen? odpo?ívá.

Vládnou, vládnou, sv?tu vládnou Jezdci zkázy
Samotou nových dn? t? o tom p?esv?d?í
Vládnou strachem vládnou Jezdci zkázy ó ó ó
Vládnou strachem vládnou
Sv?t jejich duší je ?erný sv?domí.

Podivný stín se vznáší nad zemí
Slunce je vyhaslé, jak z ohn? dým
Slepota dn? nás halí ze všech stran
p?ichází šílenství, chaos a klam.

Pod svou zástavou z ?erných perutí
Po kraji dál zkázu rozsévají
Sto chrám? a svatých katedrál
Na popel spálil temnoty pán.

Vládnou, vládnou, sv?tu vládnou Jezdci zkázy
Samotou nových dn? t? o tom p?esv?d?í
Vládnou strachem vládnou Jezdci zkázy ó ó ó
Vládnou strachem vládnou
Sv?t jejich duší je ?erný sv?domí.

Snad se to zdá být snem, co ráno jde dál
Nechci však býti ten, co špatnou hru hrál.
7. A legendy žijí dál

Bojovný chorál údolím zní
Král v ?ele šik? svých hrd? stojí
Nad hlavou korouhev rukou svírá
Pohybem k zemi znamení dává.

Te? p?išla má chvíle, odvahou dobít si ?est
Slávu a vít?zství z nebe me?em si snést!!!

Prach a stín zbude z vás
„Co má se stát, se sta?“
A legendy dál žijou v nás
B?h ?asu nikdo nezastaví.

Praskání kostí a stínání hlav
Ješt? dnes cítím ten smrtící dav
Krví zem nasáklá, hnala m? dál
Stín našich nep?átel k zemi padal.

Prach štípal do o?í, pot z ?ela mi tek´
S vále?ným pok?ikem „vp?ed“ ani krok zp?t.

Prach a stín zbude z vás
„Co má se stát, se sta?“
Legendy dál žijou v nás
B?h ?asu nikdo nezastaví.

Prach a stín zbude z vás
„Co má se stát, se sta?“
Legendy dál žijou v nás
B?h ?asu nikdo nezastaví.
8. Krutá tváø osudu

Pro? ?ábel prstem kývnul na tebe, te? se ptáš
Jak schovat svoji tvá?, marn? p?emítáš
Pro? krev z rukou tvých nejde vodou smýt
Poslal jsi na smrt p?íliš ob?tí.
Jseš vrah, beze jména, bez tvá?e a sv?domí
Jseš ?erv lidský rasy, poselství dávných dní.
Jseš ?erv lidský rasy, poselství dávných dní.

P?icházíš nepozvaný, bez vyzvání vcházíš dál
Svoji práci dob?e umíš, sám B?h by se t? bál
V zá?i ohn? tvá? svou ztrácíš, plameny t? uvítaj
Duši svou už neuchráníš, ?ábel t? p?ivítá.

Duši svou na oltá? jsi už dávno položil
Zaprodal ses moci nejuvyšších
Jseš démonem zla ,obrazem násilí
Vendeta ob?tí už se blíží.

Máš svou druhou tvá?
Dávno ji znáš.
V sob? ji na v?ky máš tu svou
"Krutou tvá?"

Na cestách našich osud? Z lidských sn? dlážd?ných
?eká na všechny z nás ?eká, kdo zaváhá.
Strach ze tmy námi proniká, jen další výk?ik do ticha
A ty slyšíš ?ábl?v smích
9. Èára života

Pro? se tak na m? díváš
Pomoc ode m? ne?ekej
O?ima svýma zíráš
Svou ob?? ve mn? nehledej.

Co to zas na m? zkoušíš
Já dávno tvou hru dob?e znám
Pro? zrovna po mn? tak toužíš
V?bec se v tom nevyznám.

Život sv?j mám rád
Tak pro? mi ho chceš vzít
Mám to snad brát
Že je ?as už odejít?

Jít na cestu svou
Ze které návratu není
Na cestu nekone?nou
Já zatím nesp?chám.

Já p?ece dávno vím
Že stojí za to žít
I když se všechno neda?í
Tak jak bych cht?l.
10. Hurikán v ringu

Arénou se nese jméno tvý
Diváci jsou chtivý po boji
Bookmake?i už kasy zav?eli
V kurzu jsou te? tvoje údery.

Ot?enáš si tiše od?íkáš
Stejn? b?h už o t? nestojí!
V ringu je tvoje království
P?st je zbra? a úder vít?zství.

Pálí jak slune?ní žár
Polibek tvých hák? a ran
?ádíš jak Hurikán
Ring je tv?j hrad a ty jeho pán.

Gong zazn?l a zápas za?íná
Dav k?i?í, tvá síla ožívá
Soupe??m už v žilách stydne krev
Rozhod?í se v kout? ukrývá.

Pálí jak slune?ní žár
Polibek tvých hák? a ran
?ádíš jak Hurikán
Ring je tv?j hrad a ty jeho pán.

Blázen jen by s tebou v ringu stál
A cht?l svou sílu srovnávat
Krátkou hru by s tebou asi hrál
Tak pro? sv?j osud vabank dát.
11. Kráska lidských høíchù

Brána cti a ne?estí zas civí doko?án
Všichni honem za mnou v ?ad?
Lístky rozdávám.

Krásky peklu propadlý, nás vítaj u dve?í
Za pár drobných z chlapc? muže
Do života uvádí.

Mám, mám T? rád, krásko lidských h?ích?
S Tebou sním, stále sním, ve svých myšlenkách
Mám, mám T? rád, krásko lidských h?ích?
A cht?l bych rád, velmi rád, v ráji s Tebou stát.

Dv?, t?i láhve šampusu, tím se nic nezkazí
Poslední zbytky ostych?
se na dn? utápí.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links