Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


BRILIEN LYRICS

Klášterní tajemství

"Klášterní tajemství" (2004 Live album)

1. Hurikán v ringu
2. Proroctví
3. Souboj Titánù part 1
4. Souboj Titánù part 2
5. Král severu
6. Tajemství oceli
7. Helldorádo
8. Gilotina
9. Klášterní tajemství
10. Buchar1. Hurikán v ringu

Arénou se nese jméno tvý
Diváci jsou chtivý po boji
Bookmakeøi už kasy zavøeli
V kurzu jsou teï tvoje údery.

Otèenáš si tiše odøíkáš
Stejnì bùh už o tì nestojí!
V ringu je tvoje království
Pìst je zbraò a úder vítìzství.

Pálí jak sluneèní žár
Polibek tvých hákù a ran
Øádíš jak Hurikán
Ring je tvùj hrad a ty jeho pán.

Gong zaznìl a zápas zaèíná
Dav køièí, tvá síla ožívá
Soupeøùm už v žilách stydne krev
Rozhodèí se v koutì ukrývá.

Pálí jak sluneèní žár
Polibek tvých hákù a ran
Øádíš jak Hurikán
Ring je tvùj hrad a ty jeho pán.

Blázen jen by s tebou v ringu stál
A chtìl svou sílu srovnávat
Krátkou hru by s tebou asi hrál
Tak proè svùj osud vabank dát.
2. Proroctví

Starý král žije dál
Srdce nám všem vzal
Kovovým tónem nás spoutává.

V žilách nám proudí dál
Ztraceným se zdál
Nevìrným teï sílu ukázal.

Každý z Vás ho znal
Pøísahal, že se vrátí mezi Nás,
Metalový Mesiáš !!!
3. Souboj Titánù part 1

Když nebesa pláèou èervený déšť
A oblohou zmítá krvavá øež
To v arénì kvìtù z Elysejských luk
vrcholí souboj na život , na život ,na život
na život a smrt.

Tisíce oèí strachem odvrací zrak
Nebe se halí za krvavý plášť
Jen bohové s úsmìvem pøihlížejí
Baví se nad lidským utrpení.Souboj titánù
Divadlo krvavých tragédií
Souboj titánù
Diváci rádi zatleskají
Souboj titánù
Obraz všech lidských nepravostí
Souboj titánù
V Prachu svou duši zanechají.


Chorály zvonù na poplach zní
Nikdo bìh èasu nezastaví
Stojíme osudu tváøí v tváø
Zanikne slunce, prorokù snáø.

Boj - ať teèe krev !
Smrt tomu, kdo prohraje !

Souboj titánù
Divadlo krvavých tragédií
Souboj titánù
Diváci rádi zatleskají
Souboj titánù
Obraz všech lidských nepravostí
Souboj titánù
V Prachu svou duši zanechají.
4. Souboj Titánù part 2

Když nebesa pláèou èervený déšť
A oblohou zmítá krvavá øež
To v arénì kvìtù z Elysejských luk
vrcholí souboj na život , na život ,na život
na život a smrt.

Tisíce oèí strachem odvrací zrak
Nebe se halí za krvavý plášť
Jen bohové s úsmìvem pøihlížejí
Baví se nad lidským utrpení.Souboj titánù
Divadlo krvavých tragédií
Souboj titánù
Diváci rádi zatleskají
Souboj titánù
Obraz všech lidských nepravostí
Souboj titánù
V Prachu svou duši zanechají.


Chorály zvonù na poplach zní
Nikdo bìh èasu nezastaví
Stojíme osudu tváøí v tváø
Zanikne slunce, prorokù snáø.

Boj - ať teèe krev !
Smrt tomu, kdo prohraje !

Souboj titánù
Divadlo krvavých tragédií
Souboj titánù
Diváci rádi zatleskají
Souboj titánù
Obraz všech lidských nepravostí
Souboj titánù
V Prachu svou duši zanechají
5. Král severu

Ve starých bájích severských ság
Hovoøí runy, co vytesal mág
Na snìhových polích krvavých lán
S vítìzným meèem po boku stojí
Severu král.

S nocí vstává a s ránem jde spát
Zemi svou støeží pøed cizích vpád
Ze snù ho budí myšlenek spád
Nordický pøedek, pøedpovìï zlá.

Vìdminu píseò nazpamìť zná
Èasto s ní v nocích rád promlouvá
Bouøe už zuøí a padá sníh
Zimou se blíží zlo na koních.

Postroje øinèí, zástavy vlají
Sto párù paží meèem zamává
Znají svou spásu, dál slepì kráèí
Vstøíc dámì s kosou, Cháron jim sbohem dá.

Král, severu Král
Èeká v síních Valhaly
Ráj, Vikingù ráj
Už mu nesmí nikdo vzít.

Bìlostný sníh krví se zdobí
S vìtrem je cítit váleèný øád
Svou spásu znali a pøece se bili
Teï tváøí k zemi vidí svùj pád.
6. Tajemství oceli

Zaslepen dálkou, vidinou dobytých mìst
Svìtem sám bloudí a hledá tu cestu cest
Co na konci svým skrývá, slávu dávných dnù
Bájnou sílu Rekù, ocelovou modlu snù.

Sever Tì vítá ledovým pozdravem
Ve vichru zpívá vìtru sten
Tajemství kovu, co skrývá tahle zem
Od vìkù je váleèníkù sen.

Vším, èím jsi byl, tady nic neznamená
Tady platí právo silnìjších
Zamrzlá pláò pod snìhem hroby skrývá
Jak pøežít, jen Viking ví.

Synové králù severu
Sám Odin Vám všem požehnal
Køesťani plení Vaši zem
Tajemství oceli chtìj znát.
Každý z Vás vìrnost pøísahal
Že bude bránit svoji zem
Ať meèe setnou hlavy všem
Døív než se noc promìní v den.
7. Helldorádo

Životní styl,touha a síla
Žene je dále tisíce mil.
Železní oøi potichu zpívaj
Opratì døímá snad vichru syn.


Andìlù pláè každý den slýchaj
Volnost jim závidí , lámou svùj køíž
Zrození žít s vìtrem se støídaj
Hloupý jen závidí my víme svý.


Cesta je sen ,dálkami volá
Pouto co drží a neumírá
V srdci je žár plameny hoøí
Železná jízda øítí se dál.

Ref.:1
Peklo tì vítá , ztracený synu jak se máš
Zrozený k jízdì domù se vracíš , plameny hoøí dál.


Za obzorem v dálce se ztrácí
Spanilá jízda nikdy neztrácí glanz
Plameny kol v pekle se sbíhaj
Ïábelská smeèka ,tenhle Harleyù gang.Ref.2

Hell , Hell, Hell
Helldorádo

Hell , Hell, Hell
Helldorádo

Ref.:1
Peklo tì vítá , ztracený synu jak se máš
Zrozený k jízdì domù se vracíš , plameny hoøí dál

Helldorádo 2x
8. Gilotina

Poslední rozhøešení, mi ještì dej
a pak se mìj, Ty èernoprdelníku .
svùj køížek na èelo mi radši nedìlej
já jsem jen, nádoba plná høíchù.

Èeká mì smrt a já to dobøe vím
Tváøí v tváø se jí budu klidnì smát,
Stejnì mi v pekle na stùl karty dávají
Sám ïábel bude se mnou hrát.

Už na mì èeká ta Francouzská lady
Vášnivý polibek touží mi dát.
Zvony všech vìží mi naposled bijí
Poznám jak líbá GILOTINA.

Tak co, chceš mi øíct,že nejsem poslední
Kdo z cesty uhnul a nabral špatnej smìr.
Dík teï to vím,hned dejchá se mi líp
Mou vinnu z høíchù to stejnì nesmyje.

Až moje tìlo roztrhaj žoldácký psy
A oèi vrány vyklovou.
budu jen „Já“ a markýz De Sade
O kterých v knihách listy popíšou.

Už na mì èeká ta Francouzská lady
Vášnivý polibek touží mi dát.
Zvony všech vìží mi naposled bijí
Poznám jak líbá GILOTINA.

Havrani krouží máváním køídel vábí smrt.
Života plamen umírá.
9. Klášterní tajemství

Na klekadle pøed bohem zas ohýbáš svùj høbet
V modlitbách svou temnou duši ukrýváš.
Na oltáøi svíce hoøí jasným plamenem
Za høíchy se musí platit tak nastav ohni tváø.

Vèera veèer pøed soumrakem u klášterních vrat
Èekal jsi až faráø zhasne a pùjde v klidu spát.
Zahalený rouškou noci vklouzl si jak had
Do komnat kde dívky o nebi nechávaj si zdát.

Staré ,silné a majestátné zdi klášterní
Tiše stenùm dívek nevinných naslouchají
Tam, kde ještì vèera vládl øád a pokání
Dneska veèer dívky v sedle ïábel pohání.
Pùlnoèní odbíjení zvonù kostelních
Náhle Matku pøedstavenou ze snù probouzí
Upoceným tìžkým dechem tápe èernou tmou
Na prsou ji køížek pálí ,že nemùže se hnout.

Dveøe vrzly a tiché kroky jdou pøímo k ní
Záøe Luny odhalí chlípníkovu tváø.
Silné paže faráøovy strhly z prsou køíž
Do výkøiku pøedstavené staèil ještì øíct


Ref.:
I já chci znát tvùj klín,tajemství které v sobì skrývá
Sám proklínám osud svùj bohu zasvìcený,
ráj mì brány zavírá.

Dík dnes už vím co je ráj ať mì peklo schvátí
Né tenhle høích mi bùh nikdy neodpustí
Já neprosím i když vím èeká mì zatracení
Hnìv andìlù stihne mou duši naplnìnou rozkoší.
10. Buchar

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links