Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


BRILIEN LYRICS

Demo 1998

"Demo 1998" (1998 Demo)

1. Svítání (Intr.)
2. Metalový mesiáš (or.vers.)
3. Krutá tváø osudu (or. vers.)
4. Divný století
5. ?as nic nevrátí
6. Temno a mráz
7. Ztracená víra
8. Nadìje
9. Proè? (Bílá smrt)
10. Jezdci zkázy (Or.vers.)1. Svítání (Intr.)
2. Metalový mesiáš (or.vers.)

Bláznivej ?as, další století kon?í, hudba jde dál p?ichází a jindy se lou?í
Jak bojovníci sn? jdeme dál ?ernou nocí, metal žene nás do boje se silnou mocí
Ta bou?e sílí, všechno kolem sebe ni?í, davy zase šílí nás, ale už nikdo neslyší
Ohe?, vítr a mráz brzy zlomí i poslední hráz, metal koluje v nás, možná, že my jsme už poslední
Ješt? nepíšem requiem, po?ád držíme svoji stráž, ?ekáme na ten ten kdy se rozední a p?ijde Metalovej mesiáš.
Hudba jde dál, n?co v nás však z?stává.
Král je mrtev a? žije král, co jednou je taky tak z?stat má.
Lidi ?íkaj m?l by jsi hrát co je v mód? co se poslouchá,
já ti ?íkam nesmíš to vzdát hraj hudbu svou tu co máš tak rád
3. Krutá tváø osudu (or. vers.)

Pro? ?ábel prstem kývnul na tebe te? se ptáš ,jak schovat svoji tvá? marn? p?emítáš.
Pro? krev z rukou tvých nejde rukou smýt,poslal jsi na smrt p?íliš nevinných objetí.
Jseš vrah beze jména bez tvá?e a sv?domí,jseš ?erv lidský rasy prokletí dávných dní.
P?icházíš nepozvaný bez vyzvání vcházíš dál svoji práci dob?e umíš sám b?h by se t? bál.
V zá?i ohn? tvá? svou ztrácíš plameny t? objímaj mysl svou už neuchráníš ?ábel t? p?ivítá.
Duši svou na oltá? jsi už dávno položil,zaprodal ses moci nejvyšší,
seš démonem zla obrazem násilí vendeta objetí už se blíží.
Na cestách našich osud? z lidských kostí dlážd?ných,?eká na všechny z nás,?eká kdo zaváhá
Strach ze tmy námi proniká jen další výk?ik do ticha a ty slyšíš jen ?ábl?v smích.
4. Divný století

Špína a prach ,trosky m?st a zoufalství,ná?ek lidí co nikdo neslyší
Stát a rovn? jít nikdo z nás už nezvládá jsme stíny temnejch dn? co ?ekaj p?ed námana sv?j soud na - sv?j soud.
Povely a k?ik to jediný nám v uších zní,rány z d?l a výbuchy min doprovázej naše spaní
Plameny a dusivej dým nás každý ráno p?ivítá,stovky t?l zmrza?enejch já každý ráno výdávám - ráno výdávám - ráno výdávám
Tohle je divný století,století válek a strádání,kde jsou ty chvíle radosti a d?tský smích. Tohle je cizí svítání ráno a vstávání,d?tskej plá? z dálky zní k uším mým.
Táhn?te pry? b?žte dál se svým vál?ením,my nejsme vaše loutka ,loutky na hraní
Bláznivý sny v temných nocích vysn?ný,?áblem vnuknutý-?áblem vnuknutý,?áblem vnuknutý.
5. ?as nic nevrátí

Jak smutný ,že odcházíš,ješt? tolik co nestih jsem ti ?íct.
Zvlástní,ale p?ipadáš mi ,že jen spíš,jeden dotyk a vím,že už nikdy víc nespat?ím úsm?v tv?j,ztrácet je asi úd?l m?j.
Vzpomínky pálí víc než mráz pro? práv? te? osud d?lí nás,
?as lou?ení mizí ke hv?zdám,pou? na který te? bloudím sám.
Jako sví?ky doho?ívaj tak i život sv?j konec má,v??ím ,že najdeš v nebi ráj m? bolest v srdci z?stává.Jako slunce zapadá tak i lásky odchází
cht?l bych ti ?íct že t? mám rád,ale to mi t? už nevrátí.
?as šel dál stále dál vzpomínky vítr s sebou vzal
Jen obraz tv?j kde se usmíváš je vše co p?ipomíná život náš
Já t? nosím dál ve svých myšlenkách.
6. Temno a mráz

Zas další ráno,smutný a chladný ráno,slunce za mraky te? skrývá tvá?.
N?co je zvláštní,m?síc svítí stále dál ó jak krvavou má zá?.
Vítr vane siln?ji ?ím dál víc,m?síc je stále blíž,blíž.
Brzy se srazí se zemí její zkázu už nikdo nezm?ní.
V?era je dávno,?as jakoby se zastavil a p?itom b?ží stále dál.
Spaste svý duše,jestliže existuje b?h,možná ,že on zachrání nás.
P?išla naše chvíle poslední,konec až se znova rozední,
Tak málo ?asu zbývá nám a já nevím,co stím ?asem d?lat mám.
Zbývá jen pár v?t už není cesty zp?t,ohe? zachvátí sv?t plameny spálí nás
Co všechno ješt? ?íct konec je stále blíž,snad ne?eknem už nic než
po nás p?ijde temno a mráz.
7. Ztracená víra

Obzor se pomalu ztrácí naší víry ubývá,po starých cestách bloudíme tmou.
V zajetí touhy co silou svou spoutává hledáme víru ztracenou.
Tisíce o?í se na nás z nebe dívá,bohové už chystaj nám k?íž
Svou touhu po ví?e dál v srdci marn? skrývaj a nenávist k lidem co hledají.
Hledáme dál tu svou ztracenou víru osudem stíhaný
Ohn? žár v srdcích nás pálí jsme d?ti bohem prokletý.
Némesis ten prokletej posel boh?,and?l co nemá sv?domí
V zajetí božího hn?vu se chystá život nám vzít.
Cesta se v mlze ztrácí bou?í i dešt?m jdeme dál
Co ješt? za p?ekážky na naší pouti v dálkách ?eká nás.
8. Nadìje

Já chci znát ,všechna tajemství co skrývají hlubiny ?asu v nás,
Já vím zní to jako šílenství sázet život za nad?j i když v srdci nez?stává nic než mráz.
Pro? m?l bych se bát ,ztratit život sv?j já nechci žít tam kde všichni spí
Snad m?l bych se ptát byl tenhle sv?t i m?j já odcházím bez všech nad?jí.
Kolikrát ti život dal ,kolikrát si všechno vzal,byl však tv?j a už se nevrátí
I když žádnou chu? už nemáš žít dál,nad?je umírá poslední.
Odešel jsi tam ,kde t? nic už netrápí,nejsou všechny dna tak ?erný jak se zdaj.
Ale tv?j život ti te? už nikdo nevrátí,já odcházím bez všech nad?jí.
9. Proè? (Bílá smrt)

?ernej kou? ,stoupá k výšinám,sho?el sen,kterej zdál se nám.
Bílá smrt,dotkla se t? rukou svou,než t? schvátí tak bloudíš tmou.
Vždycky cht?l ses dotknout nebe,ovládnout k?ídla svá
Zatím ovládly tebe,ty padáš dál a dál.
Vždycky cht?l ses dotknout nebe te? však peklo prožíváš brzy schvátí i tebe i tebe.
?ekni pro?,pro? jsi bral snad ses cejtil jako král
životem to zaplatíš bohužel jen jednou smíš.
?ekni pro?,pro? jsi bral budu ptát se dál a dál brzy skon?í cesta tvá to bílá smrt da? vybírá.
10. Jezdci zkázy (Or.vers.)

Tam v dálce chrámy ho?í a zvony burácí,sedm jezdc? s ?erným k?ížem plní svoje dávný poslání
?erný kou? a trochu prachu za sebou nechají,pro rány svaté a ?erné r?že plní svoje dávný poslání
Sv?t z?stal stát na kolenou krvácí,kdo zastaví jezdce zkázy na jejich tažení
tak jen dál kopej sv?j hrob ?as hrdin? se nevrátí osud tv?j pán už ani on nic nezm?ní
jen za tebou zav?e poslední dve?e ,klí? je kamenej krucifix.
Temné stíny strachu oblohou se prohání,Sedm jezdc? zkázy plní dávný poslání
?erná k?ídla strachu po tvá?i t? pohladí a s polibkem smrti nespat?íš p?íští svítání.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links