Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


BAST LYRICS

Zahrada stínù

"Zahrada stínù" (2001 Demo)

1. Intro
2. Brána ticha
3. Perunika
4. Vlasy
5. Nenávist
6. Èerná orchidej1. Intro
2. Brána ticha

Žádné znamení nikdo mi nedá
jen blátem a kamením já se vláèím
sláva a vítìzství køíèím “ó bìda”
mince poslední za chléb vymìním
tváøe obìtí ka¾dá z nich hrdá
oèi zatlaèím, v¾dy» se mi smìjí
ta chvíle zkamení, co vìènost trvá
déš» pak z rukou mých špínu smývá

nikoho nemám nejsem váš hodný syn
u¾ nemám víru ve spásu nevìøím
za pøíštím rohem strach na mì èeká
stáhne mì s sebou úniku nemám
nikdo mì nezná jsem pro vás jenom stín
u¾ nemám sílu dám sbohem iluzím
mrazivým dechem smrt na mì dýchá
s bolestí kráèím za bránu ticha

v ka¾dém zrození høích se skrývá
spí psi pohanští na bodláèí
smrt z ruky katana køí¾ v ruce svírá
¾rát zbytky z koryta prý mi staèí
¾ádné znamení nikdo mi nedá
jen blátem a kamením já se vláèím
sláva a vítìzství køíèím “ó bìda”
mince poslední za chléb vymìním

nikoho nemám nejsem váš hodný syn
u¾ nemám víru ve spásu nevìøím
za pøíštím rohem strach na mì èeká
stáhne mì s sebou úniku nemám
nikdo mì nezná jsem pro vás jenom stín
u¾ nemám sílu dám sbohem iluzím
mrazivým dechem smrt na mì dýchá
s bolestí kráèím za bránu ticha
3. Perunika

vrátí se znovu on pøijde k nám zas
ve jménu jeho pøíšerný hodokvas
na koni jezdec projí¾dí krajinou
Peruniku v sedle veze si spoutanou

Perunika víla tanèila v hájích
nevinná dívka slovanských bájí
oblièej madony omamný hlas
uprostøed písní ji znásilnil èas

národ se ptá kdy vrátí se k nám
k tanci svému a nì¾ným hrám
dívèí smích kdy bude znít do lesù
a její sláva vystoupí k nebesùm

spoutaná nevìsta zrazená bratry
do zítøkù nevidí není nevinná
stala se objetí a choutkami chátry
své tìlo bezradnì zaprodá .....

Perunika dìvka je na ulici k mání
pøed ka¾dým cizincem se uctivì klaní
podívej na ni jak svý tìlo nabízí
jak s nenávistí vlastní národ zabíjí

spoutaná nevìsta zrazená bratry
do zítøkù nevidí není nevinná
stala se objetí a choutkami chátry
své tìlo bezradnì zaprodá .....
4. Vlasy

Víš na øasách máš nový den v oèích radost se skrývá
nádech štìstí na tvých rtech krásné vlasy zaplétám
jako køik na holých zdech tvùj smích se rozléhá
nahá tìla horký dech øíše snù se otvírá

nesmíš odejít je to ruka tvá co mi na èele schází
jsem jen špatný hráè, který s nadìjí v ruletì osudu sází
v poušti studnu hledám v ní je voda studená
pramen vlasù tvých chci vískat stále, stále dál

zas na øasách máš nový den v oèích bolest se skrývá
nádech štìstí na tvých rtech èerné vlasy zaplétám
jako køik na holých zdech v duši se ti rozléhá
hlas co pravdou o tobì tì ka¾dej veèer uspává

nesmíš odejít je to ruka tvá co mi na èele schází
jsem jen špatný hráè, který s nadìjí v ruletì osudu sází
v poušti studnu hledám v ní je voda studená
pramen vlasù tvých chci vískat stále, stále dál

vím nespatøíš u¾ další den hvìzda tvá je pohaslá
chladný úsmìv na tvých rtech mrtvé vlasy zaplétám … slyším
ze zdí zas tvùj smích chtìl bych zpìt tì mít
vlasy pohladit jen¾e jediné co tu zní
je mùj køik na holých zdech v prázdným bytì sedím sám
se vzpomínkou po letech kytku na hrob pokládám ....
5. Nenávist

má èerný šaty støíbrem vyšívaný
tiše jak vánek pluje pøes dlouhý sál
a ty tu stojíš v oèích slzy
jen vnímáš ticho pohøební
tváø její nespatøíš je ve stínu skrytá
po krásné šíji tanèí mìsíèní svit
kdy¾ pøivøeš oèi,
vidíš se líbat vlasy havraní

je to u¾ dávno bez lásky zplodili dítì
zlá matka zima otcem byl vìtru svist
z nìj rostla dívka nádherné bìlostné líce
však srdce z ledu má jméno … Nenávist.

laská tì dlaní v druhý ruce nù¾ má
kdy¾ se jí poddáš tak podøízne tì
nenávist v sobì skrytou
¾ivíš krví ona tì zahubí
Nenávist v¾dy pøed sebou pohání vztek
s ním bitev vøavy uším lahodí
se smíchem brouzdá nohy smrtí
padlým pak oèi zatlaèí

je to u¾ dávno bez lásky zplodili dítì
zlá matka zima otcem byl vìtru svist
z nìj rostla dívka nádherné bìlostné líce
však srdce z ledu má jméno … Nenávist …

mrcha je proradná
kolik dáš jí jmen
vchází nepoznaná
poslední sbouhem - ti dá
6. Èerná orchidej

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links