Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


AL SIRAT LYRICS

Kala

"Kala" (2004)

1. Ho Ano
2. Zіo
3. Synchronia
4. Tryb
5. Dno
6. Future Belongs To Me
7. Sentex
8. The Worst Disease
9. Your Own Face
10. Kala
11. Pono1. Ho Ano
2. Zіo

Znуw nieprzespana noc...
Teraz, kiedy zapadі zmrok, widzisz jasno, tak jak w dzieс,
co spieprzyіeњ znowu, gdzie wybraіeњ џle!
Masz okazjк, by zmieniж to!
Przestaс winiж њwiat za caіe,
caіe zіo.

Zamiast krzyczeж- zіo
zamiast jкczeж...

"Tak przeraїa mnie ten syf, w ktуrym codzieс
musimy tarzaж siк, gdzie Boga krew
z bluџnierczych spіywa ust i wszystko traci sens.

Znуw zmarnowany dzieс...
Dzisiaj znуw pamiкtasz jaki miaіeњ w їyciu cel,
lecz dziњ o kolejny krok od niego oddaliіeњ siк!
Znajdџ przyczynк i usuс j№.
Przestaс winiж њwiat za caіe
caіe zіo.

Zamiast krzyczeж- zіo
zamiast jкczeж...

"Tak [...]"

Solo: Cola
solo: sYn

Twуj ukochany strach...
Chociaї dobrze wiesz co robiж, ci№gle motasz siк.
Boisz siк co bкdzie, gdy wybierzesz џle.
Uwierz w siebie, nie waїne co,
przestaс winiж њwiat za caіe
caіe zіo.

Zamiast krzyczeж- zіo
zamiast skomleж...

"Tak [...]"
3. Synchronia

Time to feel, time to fight,
time to stand and time to run,
to be sad and to have fun
time to love, time to hate,
time to create and time to waste
The passions make our ways and
all before you, behind you!
Life joined with milion lives...
All before you, behind you!
Life joined with milion lives...
Time to laugh, time to cry...
Time to meet and say goodbye,
time to finish and to start,
time to learn, time to teach,
time for sickness, time to heal,
the passions make our ways and
all before you, behind you...

Take a look outside.
You don't live your life as only one.
Everything you had
might be part of all humanity.

[Solo: sYn]
[solo: Cola]

Time to play, time to work,
time to wait and time to go
time to rise and time to fall
time for weakness, time for might,
time to give and take a life
The passions make our ways and
all before you, behind you...

[Solo: Edgar & Hoyniak]
4. Tryb

"Kim jesteњ? Co robisz? Ile ci pіac№?
Dla kogo pracujesz? Z kim sypiasz? Co pijesz?
Jakim jeџdzisz wozem? Czy widziaіeњ mуj?
Miіo byіo poznaж, moїe kiedyњ skorzystam!"
Nie chcк juї biec, nie chcк juї biec, nie mogк!
Nie chcк juї biec, a nie wiem jak zatrzymaж siк!
NIE TAK!!! NIE TAK!!!
NIE TAK
widzк ten њwiat, rozdam swуj czas,
przeїyjк go!
NIE TAK!!! NIE TAK!!!
NIE TAK
odbieram to, postrzegam zіo,
jak mуwi№ ci:
"Їyj do poіowy, jak jeszcze jeden tryb!"
"Pokorne cielк, synu, dwie matki ssie!
Nie okazuj uczuж, nie dasz zraniж siк!
Masz zostaж kimњ, a nie tak jak ja,
zbyt ciкїki kamieс wci№ї pod gуrк pchaж!"
NIE!!!
"ZOSTAW SOBIE DRZWI!!! ZOSTAW SOBIE DRZWI!!!
Przecieї zawsze coњ ci moїe urwaж rкkк!
Zabezpieczaj siк, byњ mуgі uciec gdy
statek zacznie ton№ж, ci№gn№c ciк w odmкty!"
"ZOSTAW SOBIE DRZWI!!! ZOSTAW SOBIE DRZWI!!!
Przecieї zawsze coњ ci moїe urwaж rкkк!
Zabezpieczaj siк, byњ mуgі uciec gdy
statek zacznie ton№ж...
Ja dobrze wiem co chcк z їycia dla siebie.
Nie proњ, bym wci№ї drogк wybieraі tak jak chcesz!
NIE TAK!!! NIE TAK!!!
NIE TAK [...]

Solo: Cola
solo: sYn

"Kolejny rok, ty wci№ї nie zmieniasz siк.
Mуgіbyњ tіuc juї kasк, zamiast їyж mrzonkami!
Myњlaіem jak ty, lecz teraz wiem juї, їe
najwaїniejsze to: ZJEЊЖ, WYPIЖ, ZERЇNҐЖ SWOJҐ BABК!!!"
Nie zdusisz mnie swym їalem, nie, nie moїesz!
Przespaіeњ czas, lecz przestaс tym obci№їaж mnie!
NIE TAK!!! NIE TAK!!!
NIE TAK
[...]
5. Dno

Wielkie nadzieje pokіadane w tobie
z dnia na dzieс zast№piі kac...
Choж wszystko pod nos ci podstawiano,
a co chciaіeњ, miaіeњ, nie robi№c nic!

Dawno tak
zgubiіeњ trop
chciaіeњ na szczyt
spadіeњ na dno...

Wielu przyjaciуі miaіeњ. Drwili z ciebie,
kiedy odwracaіeњ twarz...
Uњmiechaj№ siк dzisiaj, patrz№c jak skoсczyіeњ,
gdy zabrakіo tego, czym obdarzyі los...

Dawno tak
zgubiіeњ trop
chciaіeњ na szczyt
spadіeњ na dno...

solo: sYn

Ile upіynie, nim pozbierasz siк w sobie,
nim skorzystasz z wіasnych siі?
Ile minie zanim uњwiadomisz sobie,
їe nie zrobi juї nikt za ciebie nic?!

Dawno tak
zgubiіeњ trop
chciaіeњ na szczyt
spadіeњ na ryj!
6. Future Belongs To Me

Go on, attack me,
let your anger be your only argument!

You cannot hide your fear of me as someone better.
There you are, sinking in "normality",
you pull my legs down to your level!

Wish me the worst!
Kill your feeling of your wasted chance!

Hurts?
Yes it does! I enjoy your pain!
False, empty pride, but nothing to say!
No, you can't touch me!
No, you can't touch me!

But go ahead and hate me,
hate my consequence, in fight you just make me
stronger and stronger!
Go ahead and hate me,
hate my consequence, in fight you just make me,
just make me stronger!

I've worked for all and had nothing for free.
I had to pay a lot, love remains a dream...
Damn, who I was and the future belongs to me,
accept, or fuck yourself, or be my enemy!
Now, I'm here.
The future belongs to me!
Accept, or fuck yourself- the future belongs to me!

Now I keep fighting, couse I believe, that I can win.

You hate my life so real, couse it's so different then your
"slavery", couse I don't belong to this..
So please, show me your disrespect,
the only way to forget!

Drow in your greed!
Your jelousy just makes me sick!

Hurts?
Yes it does! [...]

[Solo: Cola]
[solo: sYn]
7. Sentex

Znów eksplozja w centrum miasta!...co za nudy.
Wojsko strzela w wściek³y t³um!...zmieniam kana³.
Cudza krew, co dzieñ ogl¹dana, nie wzrusza ju¿.
¯enuj¹ca sprawa.. Zmieniam kana³.

Uczeñ wyr¿n¹³ ca³¹ klasê!...nies³ychane
Matka zjad³a swe niemowlê!...znów to samo
Cudza śmieræ, codzie ogl¹dana, nie wzrusza ju¿.
¯enuj¹ca sprawa. Zmieniam kana³.

Ska¿ony umys³ na świat wyda³ dziwny sen.
Stopiony lód przenikn¹³ wprost do naszych serc.
Toksyczny sen, toksyczny sen,
codzieñ razem śnimy!

Szpital wyprzedaje zw³oki!...gdzie ten serial?
Dzieciak zabi³ dla trzech z³otych!..tak, s³ysza³em.
Cudzy p³acz, codzieñ ogl¹dany, nie wzrusza ju¿.
¯enuj¹ca sprawa. Zmieniam kana³.

Ska¿ony umys³ [...]

[Solo: Cola]
[solo: sYn]
8. The Worst Disease

At last I had my dream right here,
almost in my hands,
but when I tried to reach it,
there was nothing, but a shade...
So what should I do now?
Sit down and cry in despair?
Or maybe go back down and push the stone,
without an insurence, just with hope, with faith?

Walls...
Suddenly appear when our target is too close...
We lose the ground when things go too straight on...

How to find the strenght to save your life from lies?
How to keep your face clean in dirt around?

My heart is screamin' in me, sceramin' in me!
Whatever happens, I must follow my dream!
Regret is the worst disease, worst disease!
Don't catch this shit now!

Maze...
takes me in and holds until my heart gets cold.
Can't you see it's not for me?
I must fly high over it...

Can you find the strength to save your life from lies?
Can you keep your face clean in dirt around?

My heart [...]

[solo: sYn]
[solo: Edgar]
9. Your Own Face

You know, it's not your inner value,
important is how you look!
Do you speak true?
It pays less then false!
Is it really education?
Your philosophy, your creation?
Is it what they pay for?
Don't lie yourself!
Want to be fake?
Anonymous hollow voices
faceless, shapeless...
DON'T LIE YOURSELF
puppets looking through their
blind eyes unconsious...
The point is not your spirit,
your personality is not what they,
not what they need!
The point are not your feelings,
your heart means shit for them,
as long as you obey the rules,
but I spat on, I shit on them.
If you are human, have a name!
Listen to your heart, make your way clear.
If you are human, have a shape!
Look in the mirror and see,
see your own face!
Your own face! Your own face
Count and buy, buy to sell, live to stock,
die, but earn, count and buy to sell,
live to stock...
Anonymous [...]
DON'T LIE YOURSELF![...]
If you are human,[...]
10. Kala

...Tyle lat, zaklêty kr¹g...
tysi¹c razy pope³ni³em ten sam b³¹d...
Wstajê i upadam wci¹¿
tworzê plany, potem je wyrzucam w k¹t...

Ten dzieñ jest po to, ¿ebym zebra³ ca³y ¿al
i wyrzuci³ z siebie go.
Chcê patrzeæ wprost bez wstydu, chcê kreowaæ świat
bez ciê¿aru wczorajszego dnia.

Siêgam w g³¹b, chcê znaleźæ gdzie
b³êdy by³y, choæ tak trudno przyznaæ siê,
wyj¹æ na wierzch ca³y brud,
raz rozliczyæ, ¿eby nie powracaæ ju¿,
iśæ do przodu znów!

Ten dzieñ [...]

Wyci¹æ, wyrzuciæ, zapomnieæ...
Wyci¹æ, wyrzuciæ, zapomnieæ...
ZAPOMNIEÆ

solo: sYn

Znaleźæ, wybaczyæ, zapomnieæ...
Znaleźæ, wybaczyæ, zapomnieæ...
ZAPOMNIEÆ

Ten dzieñ [...]
11. Pono

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links